Zamówienia publiczne i kontrola realizacji inwestycji w ujęciu praktycznym

O szkoleniu

Realizacja inwestycji jest dużym wyzwaniem, które wynika z m.in. z:

 • napiętych terminów, związanych z koniecznością wykorzystania dofinansowania w krótkim czasie,
 • problemów z opisem,
 • licznych innych ryzyk w tym obszarze.

Trudności te powodują potrzebę pozyskania profesjonalnej i praktycznej wiedzy, która pomoże usprawnić proces realizacji inwestycji.

Szkolenie obejmuje omówienie i przeanalizowanie wszystkich strategicznych czynności w przygotowaniu inwestycji – w oparciu o praktykę i doświadczenie osoby zarządzającej procesem inwestycyjnym, a także audytora, oceniającego wiele inwestycji dofinansowanych ze środków UE.

W programie przewidziane jest również omówienie właściwego przygotowania zamówienia publicznego w ramach realizacji inwestycji, a także odpowiedź na pytanie, jak przygotować się do obligatoryjnego konkursu na twórcze prace projektowe.

Cele szkolenia:

 • wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę, dotyczącą przygotowania i realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych,
 • kompleksowe omówienie najważniejszych etapów przygotowania inwestycji, indywidualnych aspektów realizacji zamówień publicznych w ramach prowadzonej inwestycji w kilku możliwych opcjach,
 • zapoznanie uczestników z zasadami oceny i kontroli procesu inwestycyjnego w oparciu o nowe rekomendacje w związku z nowym kierunkiem oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – od strony praktykującego audytora w tym obszarze.
Dlaczego warto wziąć udział?
 • Szkolenie odbywa się w formie praktycznych warsztatów - w oparciu o przykładowe i realne case studies, dokumenty oraz gotowe wzory, np. do samokontroli inwestycji. Uczestnicy rozwiązują problemy podczas optymalnie przygotowanych ćwiczeń.  
 • Ponadto zaprezentujemy praktyczne narzędzia do usprawnienia przygotowania i realizacji, a także planowania i monitorowania procesu inwestycyjnego.
 • Ważnym elementem szkolenia będzie realizacja procesu inwestycyjnego - zarówno od strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy, z uwzględnieniem ryzyk  po obu stronach.
 • Szkolenie będzie nawiązywało w każdym zakresie do najnowszego orzecznictwa, a także do wyników kontroli.
 • Zaprezentujemy praktyczne rozwiązania i rekomendacje audytora, zarówno od strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy.
 • Pod kierunkiem audytora, arbitra z listy Prezesa UZP, a przede wszystkim praktyka w zarządzaniu inwestycją - uczestnicy szkolenia zdobędą cenną praktyczną wiedzę i umiejętności, optymalizując przygotowanie i realizację  inwestycji, zarówno od strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy.
Kto powinien wziąć udział?
 • Szkolenie polecamy dla Zamawiających, m.in.: osób zarządzających JSFP, kontrolujących oraz pracowników komórek/działów ds. inwestycji i zamówień publicznych w jednostkach samorządowych, rządowych i innych zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych.
 • Zapraszamy także Wykonawców: przedsiębiorców, osoby zarządzające, pracowników, którzy zajmują się przygotowaniem ofert, prowadzeniem negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, usługi projektowania lub nadzoru inwestorskiego i chcą nauczyć się lub udoskonalić umiejętności, poszerzyć wiedzę przydatną w ofertowaniu przy procedurach opartych o Prawo zamówień publicznych.
 • Szkolenie jest odpowiednie również dla Kontrolujących i Audytorów procesów i zamówień inwestycyjnych.  

Program szkolenia

DZIEŃ I

Zagadnienia podstawowe związane z realizacją procesu inwestycyjnego w kontekście Prawa zamówień publicznych.

 1. Uzasadnienie celowości inwestycji – analiza potrzeb i wniosek o wszczęcie postępowania
   
 2. Planowanie – plan postępowań, plan inwestycyjny, plan zamówień publicznych – merytoryczne i formalne różnice. Finansowanie
   
 3. Przestrzeganie przez inwestora przepisów Pzp i wewnętrznych regulacji, odnoszących się do poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Optymalizacja rozwiązań wewnętrznych, usprawniających realizację zadań inwestycyjnych – praktyczne rekomendacje audytora
   
 4. Prawidłowość przygotowania inwestycji w kontekście Pzp – etapy i właściwe przepisy
   
 5. Opis przedmiotu zamówienia w dwóch opcjach: zaprojektuj i wybuduj oraz tzw. opcji tradycyjnej – projekt i wykonanie robót budowlanych na jego podstawie
 • Konkurs na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania architektoniczno-budowlanego – kiedy, jak się do niego przygotować
 • Co powinna zawierać umowa na prace projektowe w kontekście prawidłowego opisu robót budowlanych i właściwej realizacji zamówienia – praktyczne rekomendacje

DZIEŃ II

 1. Cd. opisu przedmiotu zamówienia w dwóch opcjach: zaprojektuj i wybuduj oraz tzw. opcji tradycyjnej – projekt i wykonanie robót budowlanych na jego podstawie
 • Zasady sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na usługi projektowe i roboty budowlane – w tym zasada efektywności; przykłady przydatnych zapisów
 • Opis na dostawy związane z realizacją inwestycji – zasada efektywności, uczciwej konkurencji i przejrzystości
 • Zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
 • Tzw. nazwy własne i generalny zakaz ich stosowania. Uzasadnienie wskazania nazw własnych, rozwiązania równoważne i opis sposobu oceny rozwiązań równoważnych. Kary za naruszenie przepisów Pzp – przykłady praktyczne naruszeń w tym zakresie
 • Dostępność dla osób niepełnosprawnych w oparciu o Pzp
 • Normy, oceny techniczne i specyfikacje techniczne – rozwiązania równoważne
 • Wymagane cechy robót budowlanych
 • Warunki realizacji umowy na roboty budowlane – dodatkowy opis przedmiotu zamówienia w projektowanych postanowieniach umowy
 • Zgodność realizacji zamówienia z umową – jak zagwarantować go optymalnie w opisie i projektowanych postanowieniach umowy
 • Przestrzeganie warunków finansowych realizacji inwestycji i praktyka. Klauzule waloryzacyjne i wybrane newralgiczne zmiany umowy
 • Język i forma dokumentacji przetargowej na roboty budowlane i na usługi projektowania, a także nadzoru inwestycyjnego – zasada przejrzystości, profesjonalizm a złe praktyki i błędy
 1. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane oraz dostawy i usługi związane z realizacją inwestycji
 • Zasady szacowania na przykładach i w oparciu o wyniki kontroli Prezesa UZP
 • Pomocne ćwiczenie
 1. Realizacja inwestycji a raport z realizacji umowy – jak, przygotowując inwestycję, trzeba uwzględniać możliwość sporządzenia raportu z wykonania umowy
   
 2. Ryzyka związane z przygotowaniem inwestycji i środki zaradcze w celu zapobiegania im – podsumowanie na zasadzie ryzyko/środek lub środki
   
 3. Podsumowanie szkolenia i prezentacja listy kontrolnej – narzędzia pomocnego do samooceny prawidłowości planowania, przygotowania i monitorowania realizacji inwestycji. Pytania i dyskusje uczestników

Czas trwania

godz. 10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Ekspert zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem. Wykładowca, doradca, praktyk w zakresie kontroli i audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Współpracuje z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami.

 • Od 2002 roku prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych i audytu dla różnych podmiotów – tylko w ostatnich latach kilka tysięcy godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami. Uzyskała Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX.
   
 • Od 2004 roku Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.
   
 • Od 2007 reprezentuje strony jako pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą.
   
 • W latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
   
 • Certyfikowany Audytor wewnętrzny (zaświadczenie Ministra Finansów oraz Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej).
   
 • Kierownik i wykładowca zaprojektowanych przez siebie studiów podyplomowych o tematyce zamówień publicznych oraz innych kierunków studiów, m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Jagiellońskim.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!