Szkolenie

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi dla jednostek podległych MON Zamówienia związne z obronnością i bezpieczeństwem

O szkoleniu

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie z zakresu zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Obrony Narodowej. Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących właściwego stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych. Szkolenie dedykowane jest przede wszystkich pracownikom jednostek wojskowych.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Wiadomości podstawowe


Definicje legalne i ich znaczenie dla procedury udzielania zamówień

cykl życia produktu
newralgiczne roboty budowlane
newralgiczny sprzęt
newralgiczne usługi
zakupy cywilne

Okoliczności wyłączenia stosowania ustawy
Wartość zamówienia zobowiązujący zamawiającego do stosowania ustawy przy udzielaniu zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
Wstępne ogłoszenia informacyjne o zamówieniach lub umowach ramowych planowanych do udzielenia w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego


Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia:


Warunki wymagane od wykonawców
Okoliczności wykluczające wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia
Dokumentowanie spełnienia wymaganych warunków oraz nie podleganiu wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia
Okoliczności uprawniające od uzasadniania decyzji o wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.
Uprawnienia zamawiającego w zakresie wymagań dotyczących zapewnienia ochrony informacji niejawnych
Wymagania w zakresie podwykonawstwa


Opis przedmiotu zamówienia


Uprawnienia zamawiającego w zakresie wymagań dotyczących, przykładowo

Przedłożenia dokumentacji gwarantującej spełnianie wymogów w zakresie wywozu, transferu lub tranzytu towarów
Określenia ograniczeń obowiązujących zamawiającego w zakresie ujawniania, transferu lub wykorzystania produktów i usług lub rezultatów związanych z tymi produktami i usługami
Przedłożenia dokumentacji gwarantującej, że organizacja i lokalizacja realizowanych dostaw umożliwia mu spełnienie wymogów zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa dostaw

Opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.
Produkt równoważny – oczekiwanie zamawiającego, czy uprawnienie wykonawcy
Dowody potwierdzające „równoważność” oferowanych produktów

Tryby udzielania zamówień

Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Licytacja elektroniczna

Zawarcie umowy ramowej

Tryby, w których można zawrzeć umowę ramową
Maksymalny okres umowy ramowej
Okoliczności zawarcia umowy ramowej na okres dłuższy, niż określony w ustawie


Kryteria oceny ofert stosowane w zamówieniach dotyczących obronności i bezpieczeństwa

Wyłącznie cena
Cena i inne kryteria

Kryteria, o których mowa w art. 91 ust. 2
Koszt cyklu życia produktu
Rentowność
Serwis posprzedażny i pomoc techniczna
Bezpieczeństwo dostaw
Interoperacyjność oraz właściwości operacyjne


Odrzucenie ofert lub unieważnienie postępowania

Inne niż ustawowe przesłanki odrzucenia ofert
Inne niż ustawowe przesłanki unieważnienia postępowania
Wystąpienie wykonawcy o wyjaśnienie przesłanek odrzucenia ofert lub unieważnienie postępowania
Zawiadomienie wykonawców o odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Zatrudnianie podwykonawców

Zobowiązanie wykonawcy do zawarcia umowy o podwykonawstwo
Definicja legalna podwykonawcy
Procedura wyłonienia podwykonawcy
Określenie wielkości zamówienia powierzonego do wykonania podwykonawcom
Okoliczności odmowy zamawiającego dotyczące zatrudnienia podwykonawców
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy o podwykonawstwo
Procedura wyboru podwykonawcy w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Okoliczności odmowy udzielania informacji w postępowaniach dotyczących obronności i bezpieczeństwa

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Jerzy Czaban

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 - 15 kwietnia 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

02-222 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie najnowszą książkę APEXnet „Prawo Zamówień Publicznych”, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!