Szkolenie

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi dla Wykonawców

O szkoleniu

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie, którego celem jest przeanalizowanie przygotowania oferty ze szczególnym uwzględnieniem tych zapisów, które budzą najwięcej wątpliwości. Proponowane uczestnikom ćwiczenia odnoszą się do tych fragmentów oferty, na które Zamawiający zwracają szczególną uwagę lub stanowią podstawę odrzucenia oferty. Trener zwróci uwagę na najczęściej popełniane przez Wykonawców błędy.
Kto powinien wziąć udział?
Wykonawcy

Program szkolenia

Nie daj się wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia!
1. Potwierdzanie spełniania warunków udziału w postępowaniu
• Oświadczenia i dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia - poświadczenia należytego wykonania i inne dokumenty
• Ocena Wykonawcy pod kątem jego rzetelności i efektywności
• Wykluczenie wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej
• Poleganie na zasobach innych podmiotów – na co zwrócić uwagę przygotowując pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotów trzecich?
• Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia – zasady wykazywania spełniania warunków przez partnerów konsorcjum
• Jakie oświadczenia i dokumenty podlegają uzupełnieniu?
Możesz pomóc Zamawiającemu w sporządzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia!
1. Zasady wszczynania i prowadzenia dialogu technicznego
2. Źródła dostępu do informacji o dialogu i jego wynikach
Zwróć uwagę na dokonany opis przedmiotu zamówienia
1. Ustawowy wymóg opisania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, a praktyki Zamawiających
2. Opis przedmiotu zamówienia utrudniający uczciwą konkurencję – jak dochodzić swych praw
3. Używanie znaków towarowych, patentów, znaków pochodzenia – opis przedmiotu zamówienia wskazujący na konkretny produkt
4. Zapytania do SIWZ – na jakie zagadnienia Wykonawca powinien zwrócić uwagę, co można wyjaśniać, procedura udzielania odpowiedzi a zmiana SIWZ

Złóż ofertę niepodlegającą odrzuceniu!
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ – kiedy oferta podlega odrzuceniu, a kiedy można ją poprawić?
2. Czyn nieuczciwej konkurencji – zmowa przetargowa, utrudnianie dostępu do rynku
3. Niewłaściwa stawka podatku VAT i inne błędy w obliczeniu ceny
4. Rażąco niska cena – zasady składania wyjaśnień w sytuacji ich żądania przez Zamawiającego

Skontroluj swoją konkurencję i pilnuj swojej oferty
1. Wgląd do dokumentacji postępowania w tym protokołu i ofert innych Wykonawców.
2. Na co zwrócić uwagę w ofertach innych Wykonawców.
3. Termin związania ofertą i jego przedłużanie a możliwość zawarcia umowy.
4. Roszczenia Wykonawców związane z unieważnieniem postępowania lub odstąpieniem.
5. Tajemnica przedsiębiorstwa – co można utajnić i jak bronić się przed utajnianiem przez innych Wykonawców.
Walcz o swoje prawa!
1. Zasady korzystania ze środków ochrony prawnej – kiedy warto wnieść odwołanie?
2. Składanie zapytań do Zamawiającego
3. Dostęp do protokołu postępowania i załączników sporządzanych przez Zamawiającego i innych Wykonawców

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Łukasz Czaban

Gdzie i kiedy

Warszawa 1 - 2 lipca 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!