Szkolenie

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi w służbie zdrowia

O szkoleniu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które przygotowane zostało specjalnie dla pracowników zamówień publicznych w służbie zdrowia. Trener zwróci szczególną uwagę na newralgiczne dla branży obszary ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenie będzie też szansą na dyskusję i wymianę doświadczeń z osobami o podobnych zainteresowaniach zawodowych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Zasady udzielania zamówień

Jawność postępowania,
Uczciwa konkurencja,
Bezstronność osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
Język polski w postępowaniu,
Forma pisemna postępowania.

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opis przedmiotu zamówienia,
Ustalenie wartości zamówienia,
Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia,
Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Opis sposobu oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców:
Warunek związany i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia,
Zasady postępowania w sytuacji złożenia odrębnych ofert w tym samym postępowaniu przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Ustalanie kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenia:
Dobór kryteriów oceny ofert – oferta z najniższą ceną, czy oferta najkorzystniejsza ekonomicznie?
Opis kryteriów oceny,
Określenie wagi (znaczenia) kryteriów oceny ofert,
Opis sposobu oceny ofert: Kryteria wymierne, kryteria niewymierne – zasady kwantyfikacji,
Przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert na wyroby medyczne:
Jakość, innowacyjność kliniczna i technologiczna,
Koszty eksploatacji w okresie amortyzacji, szkolenia posprzedażne, serwis, analiza kliniczna.
Przygotowanie zaproszenia do udziału w postępowaniu.

Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu – zasady publikacji i zmiany ogłoszeń,
Wyjaśnianie treści SIWZ,
Zmiana treści SIWZ,
Składanie ofert,
Otwarcie ofert,
Badanie i ocena ofert,
Wyjaśnianie treści ofert,
Wyjaśnianie treści dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przedmiotowych i podmiotowych,
Wezwanie do złożenia oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw,
Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych, w sposób istotny nie wpływających na treść oferty,
Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia,
Wybór najkorzystniejszej oferty,
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego

Termin zawarcia umowy,
Okres trwania umowy,
Wprowadzanie zmian do zawartej umowy,
Odstąpienie od umowy.

Środki ochrony prawnej

Termin na wniesienie środka ochrony prawnej,
Powiadomienie zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy podjętej czynności,
Czynności po wniesieniu odwołania – obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy.

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Łukasz Czaban

Gdzie i kiedy

Warszawa 4 - 5 marca 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
gdy szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników. (Przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.
990 PLN
Cena zawiera:
  • szkolenie, najnowszą książkę APEXnet „Prawo Zamówień Publicznych”, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!