Zamówienia publiczne na roboty budowlane - praktyczne aspekty udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne na roboty budowlane po 1.01.2021

O szkoleniu

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia o znaczeniu praktycznym, m.in. nowe zasady opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w tym ryzyka wynikające z możliwych wyjątków od zasady pisemności postępowania, a także zmiany dotyczące formułowania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia. Omówione będą zagadnienia takie jak: przygotowanie i planowanie postępowań, zmiany dotyczące procedury, w tym okres związania ofertą i wadium, przesłanki wykluczenia i odrzucenia oferty, rodzaje środków komunikacji elektronicznej stosowane w zamówieniach o różnej wartości. Osobnym zagadnieniem będą zmiany w zakresie umów o roboty budowlane i o podwykonawstwo robót, w tym znaczenie klauzul nakazanych i zakazanych oraz zasad ich stosowania. W końcu szeroko omówione będą zmienione zasady kognicji Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie umów, co wcześniej budziło kontrowersje w orzecznictwie, a także szereg zagadnień mających znaczenie praktyczne.

Prowadzący uporządkuje wiedzę na temat nowych przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane i wskaże na praktyczne znaczenie poszczególnych instytucji prawnych.

Zagadnienia omawiane będą poprzez wskazanie czynności podejmowanych na etapie przygotowania postępowania, procedowania w celu wyłonienia wykonawcy oraz realizacji umowy o roboty budowalne zawartej w reżimie zamówień publicznych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • omówienie faktycznego i praktycznego znaczenia (a nie odtworzenie) instytucji prawnych ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej,
 • porównanie ww. przepisów z poprzednio obowiązującymi przepisami i wykazanie znaczenia różnic,
 • zwrócenie uwagi na faktyczne skutki nowych regulacji i ich znacznie dla procesu budowlanego,
 • przedstawienie praktycznych aspektów nowych postanowień klauzul umownych,
 • wskazanie na dobre praktyki w zakresie formułowania postanowień umownych umów na roboty budowlane: rozkład ryzyk, harmonogramowanie, przepływy finansowe, odbiory, itp.

Korzyści dla uczestników:

 • Praktyczny wymiar szkolenia pozwoli zrozumieć faktyczne znaczenie i sens nowych instytucji prawnych, a nie jedynie przytoczyć brzmienie przepisów i wskazać ich umiejscowienie w aktach prawnych.
 • Uporządkowana zostanie wiedza co do znanych już z poprzedniej regulacji i nowych instytucji prawnych i omówione zostaną praktyczne aspekty ich stosowania.
 • Przedstawiona zostanie siatka pojęciowa nowej regulacji. Wiele znanych instytucji prawnych zmieniło swoje faktyczne znaczenie. Są także nowe pojęcia i terminy, które obydwie strony postępowania winny rozumieć zgodnie z intencją prawodawcy.
 • Obydwie strony postępowania będą miały możliwość zwrócenia uwagi na korzystne i niekorzystne dla nich rozwiązania, co pozwoli następnie na wypracowanie rozwiązań systemowych, organizacyjnych uczestnictwa w systemie zamówień publicznych.
 • Obydwie strony postępowania będą mogły zaplanować i przygotować wewnętrzne procedury udzielania lub ubiegania się o zamówienia.
 • Omówione zostaną skutki czynności związanych z planowaniem i przygotowaniem postępowań oraz ich przeprowadzeniem dla realizacji zawartych umów o roboty budowlane i możliwych sporów powstających w wyniku wadliwości postępowania.
Kto powinien wziąć udział?

Osoby uczestniczące w systemie zamówień publicznych na roboty budowlane po każdej stronie, tj. zamawiający, projektanci, inżynierowie kontraktów, wykonawcy, podwykonawcy, usługodawcy i dostawy systemu zamówień publicznych na roboty budowlane.

Program szkolenia

DZIEŃ I

 1. Omówienie regulacji ustawowej w oparciu o uzasadnienie projektu ustawy i przepisy wprowadzające.
 2. Progi stosowania ustawy, akty wykonawcze i siatka pojęciowa.
 3. Zasady udzielania zamówień – zwrócenie uwagi na zmienione i nowe zasady oraz przepisy, które je realizują i ich praktyczne znaczenie i skutki.
 4. Planowanie i przygotowane postępowania. Udział wykonawców w czynnościach przygotowania postępowania. Plany zamówień publicznych. Komisja przetargowa i udział osób w postępowaniu a zasada bezstronności i obiektywizmu (konflikt interesów).
 5. Tryby i procedury krajowe i unijne. Przybliżenie regulacji, zależnie od wartości zamówienia. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Opis Potrzeb i Wymagań w trybie poogłoszeniowym, negocjacyjnym.
 6. Zmienione zasady dotyczące zamieszczania ogłoszeń w toku postępowania.
 7. Dokumentowanie postępowania. Protokół postępowania.
 8. Konkursy na twórcze prace projektowe – istotne różnice procedowania.
 9. Komunikacja w toku postępowania. Elektronizacja i różne rodzaje składanych podpisów w zależności od wartości zamówienia, w ujęciu praktycznym.
 10. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w tym znaczenie i skutki wizji lokalnej oraz przeglądania dokumentów dla fazy wykonywania zamówienia. Umowa o pracę.
 11. Przedmiotowe środki dowodowe, w tym stosowanie norm, certyfikacja, etykietowanie, oferta równoważna, itp.
 12. Przesłanki odrzucenia oferty.
 13. Przesłanki unieważnienia postępowania.
 14. Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia z postępowania. Dokumenty podmiotowe – zmiany.
 15. Zasady korzystania z zasobów podmiotów trzecich.
 16. Dyskusja, bieżące pytania, wyjaśniania, wątpliwości, wymiana doświadczeń, itp.

DZIEŃ II

 1. Praktyczne aspekty opisu w Specyfikacji Warunków Zamówienia sposobu przygotowania i przygotowania: ofert, Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dokumentów przedmiotowych, dokumentów podmiotowych, wyjaśnień i uzupełnień oświadczeń i dokumentów.
 2. Wadium i okres związania ofertą.
 3. Zasady wnioskowania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – w zależności od wartości postępowania. Zasady obliczania terminów, zgodnie z kodeksem cywilnym i przepisami o zamówieniach publicznych.
 4. Umowa o roboty budowlane.
 5. Obligatoryjne klauzule umowne w umowach o roboty budowlane – zaliczkowanie, zasady waloryzowania wynagrodzenia, podwykonawstwo, płatności częściowe i końcowe, itp.
 6. Zakazane klauzule umowne w umowach o roboty budowlane – zasady formułowania umów, przykłady praktyczne, znaczenie i skutki regulacji.
 7. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 8. Zmiana umowy – zasady opisywania przesłanek zmiany umowy oraz praktyczne skutki danych regulacji w kontekście zamówień finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 9. Obligatoryjna ewaluacja umów zakończonych niezgodnie z założeniami.
 10. Ryzyka i zagrożenia procesu inwestycyjnego. Zgłaszanie roszczeń i ich dochodzenie. Zmiany terminu i wynagrodzenia.
 11. Kary umowne, potrącenia, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy.
 12. Harmonogramowanie robót.
 13. Płatności spornych należności.
 14. Koncyliacja i mediacja jako metody pozasądowego rozwiązywania sporów. Aspekty praktyczne. Przykłady powództw i spraw z roszczeń wykonawców.
 15. Dyskusja, bieżące pytania, wyjaśniania, wątpliwości, wymiana doświadczeń, itp.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 09:00-15:00

Prelegenci

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, od 2002 roku zajmuje się tematyką PZP po stronie zamawiających i wykonawców. Przez kilka lat dyrektor wydziału w urzędzie marszałkowskim, odpowiedzialny za zamówienia publiczne w województwie. Były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, aktualnie pełnomocnik w postępowaniach arbitrażowych. Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych w projekcie ogólnopolskim: „e-Urząd Wojewódzki”, a także w Projekcie „PESEL 2”, realizowanym przez MSWiA. Jest współautorem podręcznika: Podręcznik dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w zakresie udzielania zamówień. Prowadzi szkolenia w charakterystyczny sposób - żywy i dynamiczny, w oparciu o liczne przykłady, analizę kazusów, wymianę doświadczeń.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 8-9 wrzesień 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 17-18 marzec 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!