Zamówienia publiczne na roboty budowlane - praktyczne szkolenie dla zamawiających i wykonawców

O szkoleniu

Na szkoleniu skupimy się na praktycznych aspektach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy. Kluczowym aspektem będą roboty budowlane, również w formule zaprojektuj i wybuduj.

Problematyka będzie omawiana przez pryzmat przygotowania i przeprowadzenia postępowania z uwzględnieniem specyfiki robót budowlanych. Szkolenie obejmować będzie również aspekty elektronicznych zamówień. Ponadto odniesiemy się do dokumentacji „budowlanej” stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 

Cele szkolenia:

 • przedstawienie zasad i praktycznych aspektów należytego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,
 • omówienie przygotowania konkurencyjnej oferty, które musi być poprzedzone analizą dokumentacji zamówienia,
 • prezentacja elektronicznych zamówień z uwzględnieniem elektronicznej oferty, jej właściwego przygotowania i zasad postępowania z dokumentami elektronicznymi.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników:

 • szkolenie poparte praktycznymi aspektami pozwoli zrozumieć istotę, formalizm i poziom skomplikowania procesu zamówienia publicznego,
 • przyjęty zakres szkolenia pozwoli na usystematyzowanie wiedzy oraz eliminację popełnianych błędów,
 • udział dwóch stron (zamawiający i wykonawca) pozwoli poznać właściwy tok postępowania każdej ze stron,
 • przedstawione zostaną skutki błędnego czy niewłaściwego postępowania,
 • pozyskana wiedza pozwoli lepiej zrozumieć istotę zamówień publicznych.
Kto powinien wziąć udział?

Osoby uczestniczące w systemie zamówień publicznych na roboty budowlane po każdej stronie, tj. zamawiający, wykonawcy, projektanci, inżynierowie kontraktów, podwykonawcy, usługodawcy i dostawy systemu zamówień publicznych na roboty budowlane.

Program szkolenia

Przypomnienie najważniejszych zmian wynikających z nowego systemu prawnego, który wszedł w życie w dniu 01.01.2021 roku – zestawienie zmian w porównaniu do wcześniejszego systemu prawnego:

 1. Nowe ustawowe definicje.
 2. Prawa, obowiązki zamawiającego i wykonawcy w nowym stanie prawnym.
 3. Nowe zasady zamówień.
 4. Komunikacja w zamówieniach – nowe zasady.
   

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych, a wewnętrzne regulacje zamawiającego:

 1. Kiedy zamówienie ustawowe, a kiedy regulaminowe.
 2. Regulamin zamówień.
 3. Planowanie zamówień – plan postępowań i jego aktualizacja. 
 4. Gdzie znaleźć informacje o postępowaniu oraz inne istotne dane?
   

Dokumentowanie postępowania - archiwizacja dokumentacji – zasady, forma i warunki bezpieczeństwa:

 1. Korzystanie z zasady jawności postępowania.
 2. Czego szukać i w jakich dokumentach?
   

Nowe zasady i wymagania w zakresie zawierania umów o zamówienie publiczne:

 1. Klauzule abuzywne.
 2. Obowiązkowe zapisy umowy – waloryzacja w robotach budowlanych.
 3. Zmiana umowy.
 4. Odstąpienie od umowy.
 5. Rodzaj wynagrodzeń (kosztorysowe, ryczałtowe).
   

Zamówienia publiczne w progu „krajowym i unijnym” z zachowaniem formy elektronicznej. Omówienie zagadnień związanych z elektronizacją zamówień publicznych:

 1. Rodzaje „podpisów elektronicznych” -  jako „narzędzia” do elektronicznego udzielania zamówień publicznych. Zasady posługiwania się podpisem elektronicznym. 
 2. Sposoby i zasady weryfikacji dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym. 
 3. Przekazywanie dokumentów i korespondencji elektronicznie - opatrzonej podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem. 
 4. Elektroniczna oferta. 
 5. Elektroniczne narzędzia do udzielania zamówień publicznych.
   

Sposoby przeprowadzenia postępowania poniżej i powyżej progów unijnych na bazie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – różnice proceduralne, które musi znać Wykonawca:

Tryby podstawowe.

 • Czy jestem dobrym negocjatorem?
 • Co może podlegać negocjacjom?

Dokumenty zamówienia (SWZ, opis potrzeb i wymagań, itp…) – jak czytać ten dokument?

 • Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.
 • Warunki udziału w postępowaniu na roboty budowlane – przykłady (nieprawidłowości) z omówieniem.
 • Nowe zasady „pisania” SWZ.
 • Terminy, rodzaje – jak prawidłowo je liczyć?
 • Brak podziału zamówienia na części – prawo czy obowiązek? Gdzie musi być zawarte uzasadnienie?

 

Czynności podejmowane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez strony postępowania:

 1. Procedura zadawania pytań – jak prawidłowo zadać pytanie do SWZ – dokumentacji budowlanej?
 2. Zasady zamówień (jawności, uczciwej konkurencji i równego traktowania, przejrzystości).
 3. Czy Wykonawca może wnioskować o wydłużenie terminu składania ofert?
 4. Nowe zasady otwarcia ofert (brak jawności).
 5. Czynności badania i oceny ofert.
 6. Odrzucenie oferty, wykluczenie wykonawcy, wybór oferty – nowe zasady i ustawowe przesłanki.  
 7. Zmiany w zakresie wadium.
   

Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp. Dopuszczalność odwołania bez względu na wartość zamówienia:

 1. Rodzaje środków ochrony prawej.
 2. Jak napisać odwołanie, elementy składowe.
 3. Inne możliwości poza środkami ochrony prawnej.
   

Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 09:00-15:00

Prelegenci

Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1998 roku. Wieloletni pracownik jednostek sektora finansów publicznych. Nieprzerwanie od 2001 roku sprawuje funkcję członka komisji przetargowej. W ciągu roku przygotowuje i przeprowadza ponad 150 procedur o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie różnych przedmiotów zamówienia. Jednorazowa wartość przygotowywanych lub nadzorowanych postępowań (w charakterze biegłego-eksperta) wahała się niejednokrotnie w zakresie milionowych wartości. Wielokrotnie brał udział w trudnych konsultacjach, sporządzaniu opinii i ekspertyz związanych z problematyką zamówień publicznych.

Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Ukończył wiele specjalistycznych kursów, seminariów i szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Występuje w charakterze pełnomocnika stron w postępowaniach odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Od 2004 roku prowadzi szkolenia, a od 2010 roku również wykłady na studiach podyplomowych na kierunku prawa zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!