Szkolenie: Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane-w-swietle-najnowszych-przepisow-62289-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów


  ID szkolenia: 62289
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat:
 • Adres szkolenia:

  Hotel Novotel
  Al. 3 Maja 31
  SZCZECIN
  woj. zachodniopomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 09-10.06.2015
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 DNI
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CENA SZKOLENIA: 990 PLN

Szkolenie skierowane jest do:

Zapraszamy na szkolenie z zakresu robót budowlanych, które zostaną dokładnie omówione pod kątem udzielania zamówień publicznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak w prosty i poprawny sposób przygotować postępowanie oraz w szczególności, jakie zapisy uwzględnić w umowie, by zabezpieczyć swój interes.

Program szkolenia:

Program


ROBOTY BUDOWLANE I OBIEKT BUDOWLANY – szczególna regulacja na potrzeby zamówień publicznych

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Dokumentacja projektowa jako podstawa opisu przedmiotu zamówienia
Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przy opisie przedmiotu zamówiena na roboty budowlane
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zawartość i jej znaczenie przy opisie przedmiotu zamówienia
Zamówienia dodatkowe na roboty budowlane
Zamówienia uzupełniające na roboty budowlane
Jak to jest naprawdę w przypadku robót zamiennych przy wykonywaniu robót budowlanych
Kiedy stosować warunki społeczne przy wykonywaniu zamówienia na roboty budowlane

Kryteria oceny ofert na roboty budowlane:

Roboty budowlane powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych – definicja
Czy w zamówieniach na roboty budowlane można stosować jako jedyne kryterium – najniższa cena
Dobór kryteriów oceny ofert – kryteria ekonomiczne, jakościowe, środowiskowe i społeczne oraz kurtuazyjne
Kwalifikacje kadry, jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
Opis kryteriów oceny
Waga (znaczenie) kryteriów oceny ofert
Opis sposobu oceny ofert

Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane:

Kosztorys inwestorski jako podstawa ustalenia wartości zamówienia
Wartość zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w odniesieniu do planowanej wartości robót budowlanych
Wartość zamówienia w przypadku zastosowania prawa opcji w robotach budowlanych
Niedozwolony podział zamówienia w celu unikania stosowania ustawy
Wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku udzielania zamówień w częściachOpracowanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Wyjaśnianie treści SIWZ
Zmiany treści SIWZ
Kiedy konieczna jest zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie
opis sposobu oceny spełnienia warunków,
wspólne ubieganie się o zamówienie i sposób wykazania spełnienia wymaganych warunków
poleganie na zásobách podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
odpowiedzialność podmiotów trzecich udostępniających swoje zasoby w celu wykazania spełnienia wymaganych warunków
ustawowe wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej
zasady zatrudniania i wynagradzania podwykonawców robót budowlanych

Specyfika zamówienia „zaprojektuj i zbuduj” – zalety i wady tego rozwiązania


UMOWA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE


Umowy i realizacja robot budowlanych w powiązaniu z SIWZ
Umowy o prace projektowe, Umowy ramowe w robotach budowlanych, zmiany umów budowlanych
Obowiązkowe postanowienia uwzględniające zmiany przepisów dotyczących podatków, składek lub najniższego wynagrodzenia
Obowiązkowe postanowienia dotyczące zatrudniania i wynagradzania podwykonawców robót budowlanych,
Gwarancja zapłaty za wykonane roboty budowlane
Zasady wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
Jak postąpić w sytuacji, gdy w trakcie wykonywania robót budowlanych wystąpiły okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć
Okoliczności odstąpienia od umowy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego wcześniej nie można było przewidzieć

Informacje o prelegentach:

Jerzy Czaban
• Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990
• Arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• Występował po stronie obwinionego jako obrońca przed Komisją dyscypliny finansów publicznych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 - -

Cena zawiera:

Najnowszą książkę

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów