Szkolenie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Najczęstsze naruszenia w zakresie zamówień publicznych na podstawie protokołów pokontrolnych

O szkoleniu

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie z zakresu zamówień publicznych, które uwzględnia najczęstsze przypadki naruszeń przepisów Prawa zamówień publicznych, występujące w protokołach pokontrolnych. Szkolenie uwzględnia także wybrane aspekty odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz elementy przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

WYBRANE ASPEKTY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Osoby odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Warunki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Jak uniknąć odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych


WYBRANE ELEMENTY PRZYGOTOWANIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zasady oraz popełniane błędy w opisie przedmiotu zamówienia
Wadliwe ustalenie wartości zamówienia, w tym:

Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części
Szacowanie zamówień dokonywanych w ramach jednego i kilku projektów UE
Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000€ – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych

Błędy w zakresie kryteriów oceny ofert

Najczęściej występujące błędy w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamówienia na usługi niepriorytetowe – najczęściej popełniane błędy

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Terminy w zamówieniach publicznych
Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Niedyskryminacyjny i obiektywny opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków oraz ocena ich spełnienia
Błędy w zakresie wykluczania wykonawców,
Błędy popełniane przy podejmowaniu decyzji o odrzuceniu oferty

Uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
Korekty oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
Korekty omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty

Umowy w sprawie zamówień publicznych

Czas zawarcia umowy w sprawie zamówienia
Niedozwolone zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Czaban

Gdzie i kiedy

Warszawa 3 - 4 kwietnia 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

02-222 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
gdy szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników. (Przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje udział w szkoleniu, najnowszą książkę APEXnet „Prawo Zamówień Publicznych”, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!