Szkolenie

Zamówienia publiczne nie tylko dla pracowników działów zamówień publicznych. Co powinny wiedzieć działy wnioskujące o zamówienia publiczne?

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 990 PLN
Czy wiesz, że...

Jednym z ważniejszych jak nie najważniejszym etapem w procesie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest prawidłowe określenie potrzeb zamawiającego, od którego zależy wybór oferty najkorzystniejszej, a który przygotowują najczęściej osoby nie związane bezpośrednia z procesem udzielania zamówień.

Najwięcej zarzutów organów kontroli dotyczy czynności przygotowawczych w zamówieniu publicznym, związanych jest głównie z błędami przy opisie przedmiotu zamówienia czy stawianiem nieproporcjonalnych warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponoszą pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce.

Cel szkolenia
Dowiesz się jakimi zasadami kierować się przy opisywaniu przedmiotu zamówienia, ustalaniu jego wartości. Dowiesz się także, jak opisywać warunki udziału w postępowaniu, by były proporcjonalne i związane z przedmiotem zamówienia. Uzyskasz wiedzę w zakresie ustalania kryteriów pozacenowych oraz udziału w pracach komisji przetargowej i związanej z tym odpowiedzialności. Dostaniesz wiedzę i umiejętności związane z prawidłową realizacją umowy oraz poznasz zasady związane z podwykonawcami w robotach budowlanych. Znajdziesz też wiele praktycznych przykładów na poparcie i ugruntowanie zdobytej wiedzy.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia

Pracownicy wszystkich działów w jednostkach sektora finansów publicznych, którzy opisują potrzeby Zamawiającego, przygotowują materiały do zamówień publicznych, oraz zajmują się realizacją tych zamówień
Osoby, które nie pracują bezpośrednio w działach zamówień, lecz w komórkach przygotowujących wnioski o wszczęcie postępowania
Wszystkie osoby, które chciałyby bliżej poznać i zrozumieć proces zamówień publicznych, od strony jego przygotowania i realizacji umowy

Po szkoleniu...
Będziesz wiedzieć jak prawidłowo przygotować postępowanie, opisać potrzeby, ustalić wartość, opisać warunki i dopasować kryteria, by wybrać najkorzystniejszą ofertę wykonawcy, który z należytą starannością wykona zamówienie publiczne. Będziesz rozumieć zasady równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji, jawności w postępowaniu i ich zastosowanie. Będziesz świadomy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i zdobędziesz wiedzę, jak uniknąć błędów skutkujących naruszeniem tej dyscypliny.

Program szkolenia

I Dzień szkolenia

Od czegoś trzeba zacząć. Zamówienia publiczne zaczynają się tam gdzie rodzą się potrzeby Zamawiającego

Potrzeba Zamawiającego – opis przedmiotu zamówienia, zasady opisywania potrzeb, niezbędne elementy prawidłowego opisu czyli: „jak sobie pościelesz tak się wyśpisz”
„zakazany owoc” czyli: jakich praktyk nie wolno stosować przy opisywaniu potrzeb i dlaczego? Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji
Przykłady opisu przedmiotu zamówienia dla dostaw, usług, robót budowlanych
Kiedy zamówienie jest jednorodne, a kiedy trzeba podzielić je na części i co z tego wynika?
Opcje, warianty – kiedy stosować?

Do realizacji potrzeb potrzebne są środki finansowe – zasady ustalania wartości zamówienia

Jak prawidłowo wyszacować przedmiot zamówienia? Metody szacowania
Czy sposób szacowania zależy od rodzaju zamówienia? szacowanie zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane
Kiedy dochodzi do nieuprawnionego podziału zamówienia na części i zaniżania jego wartości?
Jakie są konsekwencje niedoszacowania i przeszacowania wartości zamówienia?

Gdy Zamawiający nie potrafi opisać przedmiotu zamówienia – bo się na nim nie zna, jakie rozwiązania przewiduje ustawa PZP?

Instytucja biegłego
Dialog techniczny
Wybór odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia publicznego

Jak znaleźć wykonawcę zdolnego do wykonania zamówienia?

Warunki udziału w postępowaniu – jak prawidłowo określić sposób oceny ich spełnienia, ich związek i proporcjonalność z przedmiotem zamówienia?
Jakich błędów należy unikać przy określaniu warunków, kiedy warunki będą utrudniać uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców?
Ocena rzetelności i efektywności wykonawcy
Dokumentowanie spełnienia warunków, jakich dokumentów można żądać na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu? Omówienie Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
Usługi niepriorytetowe – wyjątek od zasadyII Dzień szkolenia

Kryteria oceny ofert – jak prawidłowo je opisać?


Związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia
Opis kryteriów oraz ich waga
Mierzalność kryteriów
Przykłady kryteriów pozacenowych


Udział pracowników działów wnioskujących o zamówienie publiczne w pracach komisji przetargowej.

Skład komisji, zadania, odpowiedzialność członków komisji przetargowej
Oświadczenie o bezstronności członków komisji, kto składa, kiedy należy złożyć, po co składa się takie oświadczenie?
Badanie i ocena ofert przez członków komisji, czynności wyjaśniania i uzupełniania dokumentów, badanie rażąco niskiej ceny, propozycja wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
Zasada jawności postępowania a tajemnica przedsiębiorstwa


Rozstrzygnięcie postępowania o zamówienie publiczne

Wybór oferty najkorzystniejszej/unieważnienie postępowania
Formalności niezbędne do zawarcia umowy
Realizacja zamówienia publicznego zgodnie z zobowiązaniem zawartym w ofercie


Podwykonawstwo w umowach o zamówienie publiczne na roboty budowlane

Obowiązki wykonawcy związane z przedkładaniem zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi. Instytucja zastrzeżeń i sprzeciwu oraz określenie terminów na ich zgłoszenie
Zasady i terminy zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wysokość i przesłanki naliczania kar umownych


Dyscyplina finansów publicznych z perspektywy PZP

Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – odpowiedzialność podmiotowa
Czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych za czynności niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych – odpowiedzialność przedmiotowa


Omówienie przykładów orzeczeń KIO

Podsumowanie, zakończenie szkolenia

Czas trwania

2 DNI

Prelegenci

Cytat
Elżbieta Zdanowicz

• 20 lat doświadczenia
• 3,5 tys. zrealizowanych postępowań
• 10 zrealizowanych licytacji elektronicznych

• Praktyk zamówień publicznych od początku istnienia systemu zamówień publicznych
w Polsce
• Z sukcesem przeprowadziła setki postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego, w tym licytacje elektroniczne
• Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
w Urzędzie Miasta Rzeszowa
• Trener zamówień publicznych od 2001 roku,
na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych

Gdzie i kiedy

Warszawa 11 - 12 maja 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 11 - 12 maja 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
9 PLN
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!