Zamówienia publiczne: Opis przedmiotu zamówienia i przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe i usługi niepriorytetowe

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie przygotowane specjalnie z myślą o osobach pracujących przy zamówieniach publicznych w różnego typu instytucjach. Podczas szkolenia omówione zostaną dwa istotne dokumenty, których poprawne przygotowanie ma istotny wpływ na całe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe i niepriorytetowe: OPZ i SIWZ.
Kto powinien wziąć udział?
zamawiający i wykonawcy

Program szkolenia

Zasady udzielania zamówień publicznych

Jawność postępowania
Uczciwa konkurencja
Bezstronność osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Język polski w postępowaniu
Forma pisemna postępowania

Szczególne zasady udzielania zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym (art. 5 ust. 1 uPzp)

Rodzaje usług niepriorytetowych
Rola Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przy klasyfikowaniu usług niepriorytetowych
Zwolnienia przy udzielaniu zamówień na usługi niepriorytetowe

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opis przedmiotu zamówienia na usługi szkoleniowe

Metody diagnozy potrzeb szkoleniowych – badanie klimatu organizacyjnego, testy kompetencyjne, wywiady strukturyzowane, ocena 360°, sesja Development Center

Ustalenie wartości zamówienia
Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia
Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Opis sposobu oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców
Warunek związany i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia

Ustalanie kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenia
Dobór kryteriów oceny ofert – oferta z najniższą ceną, czy oferta najkorzystniejsza ekonomicznie?
Opis kryteriów oceny
Określenie wagi (znaczenia) kryteriów oceny ofert
Opis sposobu oceny ofert: Kryteria wymierne, kryteria niewymierne – zasady kwantyfikacji

Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu – zasady publikacji i zmiany ogłoszeń
Wyjaśnianie treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Składanie ofert
Otwarcie ofert
Badanie i ocena ofert
Wyjaśnianie treści ofert
Wyjaśnianie treści dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przedmiotowych i podmiotowych
Wezwanie do złożenia oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw
Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych, w sposób istotny nie wpływających na treść oferty
Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia
Wybór najkorzystniejszej oferty
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia


Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego


Termin zawarcia umowy
Okres trwania umowy
Wprowadzanie zmian do zawartej umowy
Odstąpienie od umowy

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Grzegorz Czaban

Gdzie i kiedy

Warszawa 20-21 marzec 2014
Centrum Szkoleń APEXnet

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Uwaga! W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!