Zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy Pzp - Zakopane

O szkoleniu

Podczas szkolenia dowiesz się:

-jak prawidłowo udzielać zamówień w trybie przetargu nieograniczonego
-jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu i ogłoszenie o zmianie umowy
-jak badać JEDZ
-jak na co należy zwrócić uwagę w komunikacji z wykonawcą
-o zaletach i wadach procedury normalnej i odwróconej
-jak badać oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia
o zasadach składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia
-jak prawidłowo opisać kryteria oceny ofert i opis sposobu oceny ofert
-w jakich przypadkach określać wymagania zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawców
-jak badać dokumenty podmiotów trzecich i podwykonawców
-jak dokonywać zmian w zawartej umowie
-o nowych zasadach wyboru najkorzystniejszej oferty
-jak żądać dokumentów przedmiotowych zmian.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych - zamawiających, wykonawców oraz podmiotów wykonujących audyt i kontrolę zamówień publicznych.

Program szkolenia

Wyjaśnienie nowych pojęć

1. Omówienie i wyjaśnienie nowych pojęć i procedur:

różnica między ofertą najwyżej ocenioną a najkorzystniejszą ofertą
środki komunikacji elektronicznej
oznakowanie - stosowanie oznakowania w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert i umowie w sprawie zamówienia publicznego
kryterium kosztu,
nowe zasady informowania o wyborze oferty, odrzuceniu oferty, wykluczeniu z postępowania oraz unieważnieniu postępowania,
umowa o podwykonawstwo.
Komunikowanie się z wykonawcą w postępowaniu

2. Na co należy zwrócić uwagę w przypadku komunikowania się z wykonawcą:

za pośrednictwem operatora pocztowego,
za pośrednictwem posłańca,
osobiście,
faxem,
pocztą elektroniczną.
Zasady zamieszczania i publikacji ogłoszeń

3. W jakim momencie należy zamieszczać SIWZ na stronie internetowej zamawiającego.

4. Wszczęcie postępowania a moment przekazania do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu lub zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5. Jak prawidłowo wypełnić:

ogłoszenie o zamówieniu,
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia

6. Kiedy opis przedmiotu zamówienia będzie opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

7. Jak należy postąpić w przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych. Jak sporządzić opis rozwiązania równoważnego.

8. W jakich przypadkach zamawiający jest obowiązany określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

9. W jakich przypadkach zamawiający jest obowiązany określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

10. Jakie dokumenty stanowią opis przedmiotu zamówienia w przypadku zamówień na roboty budowlane, gdy przewidziano wynagrodzenie kosztorysowe.

11. Jakie dokumenty stanowią opis przedmiotu zamówienia w przypadku zamówień na roboty budowlane, gdy przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe.

12. Jaką funkcję pełni w opisie przedmiotu zamówienia projekt budowlany, a jaką przedmiar robót budowlanych.

13. Jak należy rozumieć obowiązek opisu przedmiotu zamówienia publicznego z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Ustalanie wartości zamówienia

14. Omówienie kryteriów tożsamości przedmiotowej, tożsamości podmiotowej i oznaczonej perspektywy czasowej - obowiązujących przy ustalaniu wartości zamówienia publicznego.

15. Dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.

16. Jak ustalać wartość zamówień publicznych na:

dostawy komputerów,
dostawy artykułów spożywczych,
aparaturę medyczną,
usługi projektowe,
usługi sprzątania.
17. Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane:

różne rodzajowo lub takie same rodzajowo roboty wykonywane w jednym budynku, w wielu budynkach lub w budynkach tworzących funkcjonalną całość,
remonty i przebudowy dróg, remonty i przebudowy ulic, remonty sieci kanalizacji,
rozbiórki budynków,
ustalanie wartości zamówień współfinansowanych ze środków unijnych.
18. Ustalanie wartości zamówienia na usługi społeczne.

19. Dzielenie zamówienia.

dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości,
dzielenie zamówienia na części, zaniżanie wartości zamówienia lub wybieranie sposobu obliczenia wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp,
jakie zamówienia można uznać za zamówienia odrębne,
jak należy stosować art. 6a Pzp,
obowiązek podziału zamówienia w celu umożliwienia ubiegania się o zamówienie małym i średnim przedsiębiorcom.
Wyłączenie osób z postępowania

20. W jakich okolicznościach osoby działające po stronie zamawiającego powinny wyłączyć się z postępowania.

21. Zasady składania oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 2a Pzp.

Wykluczenie i „samooczyszczenie” wykonawcy

22. Omówienie okoliczności wykluczenia wykonawcy z postępowania.

23. Jak zamawiający powinien postąpić w przypadku przedstawienia przez wykonawcę dowodów w celu „samooczyszczenia”.

Kryteria oceny ofert

24. Jak opisać sposób oceny ofert w oparciu o najpopularniejsze kryteria oceny ofert oraz omówienie błędów popełnianych w opisie sposób oceny ofert:

okres gwarancji i warunki gwarancji,
termin wykonania zamówienia,
termin zapłaty,
wysokości kar umownych,
cechy funkcjonalne,
parametry techniczne,
doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego,
inne kryteria.
Warunki udziału w postępowaniu

25. Warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

26. Jak określić warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

określenie minimalnego ogólnego rocznego przychodu w ciągu określonej liczby lat obrotowych,
określenie minimalnego średniego rocznego przychodu w ciągu określonej liczby lat obrotowych,
określenie minimalnego ogólnego rocznego przychodu w ciągu określonej liczby lat obrotowych, w obszarze objętym zamówieniem,
określenie minimalnego średniego rocznego przychodu w ciągu określonej liczby lat obrotowych, w obszarze objętym zamówieniem,
określenie informacji na temat rocznych sprawozdań finansowych wykazujących stosunek aktywów do zobowiązań, z uwzględnieniem przejrzystych i obiektywnych metod i kryteriów, na podstawie których uwzględnia się te informacje,
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
znaczenie sumy gwarancyjnej w przypadku warunku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
27. Określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia, wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy i osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

28. Określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych (potencjału technicznego).

29. Składanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotów trzecich.

30. Co powinno zawiera pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich?

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

31. Omówienie wzoru SIWZ.

32. Zasady wyjaśniania i zmiany treści SIWZ.

Podwykonawcy

33. Postępowanie w przypadku, gdy zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu trzeciego, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia.

34. Żądanie wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

35. Żądanie w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi.

36. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

37. Postępowanie w przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi w trakcie jego realizacji.

Badanie dokumentów i ocena ofert w procedurze NORMALNEJ i ODWRÓCONEJ

38. Porównanie przebiegu procedury normalnej i „procedury odwróconej”.

39. Jakie dokumenty stanowią ofertę a jakie treść oferty w „procedurze odwróconej”.

40. Jakie dokumenty powinien złożyć wykonawca w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej progu unijnego, a jakie w postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

41. Omówienie JEDZ (jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia).

42. Składanie, uzupełnienie, poprawianie, wyjaśnianie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

43. Postępowanie zamawiającego w przypadku rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia publicznego.

44. Omówienie nowych przesłanek odrzucenia oferty.

45. Badanie JEDZ (jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia)

Zmiany zawartej umowy

46. Jak należy formułować postanowienia umowne, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

47. Zamawianie dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych.

48. Konieczność zmiany umowy spowodowana okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

49. Zmiana wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, na nowego wykonawcę.

50. Zakazane zmiany umowy prowadzące do zmiany ogólnego charakteru umowy.

51. Omówienie niedopuszczalnych zmian istotnych.

Czas trwania

9.00-16.00

Prelegenci

Józef Edmund Nowicki
Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1999 r.
Redaktor naczelny portalu wPrzetargach.pl
Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach branżowych.
Właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego oraz kontroli zarządczej i koordynacji kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wdrażaniu procedur antykorupcyjnych.
Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych wykładowców problematyki zamówień publicznych w Polsce. Prelegent na konferencjach, zjazdach i seminariach eksperckich.
Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Specjalizuje się również w doradztwie w przypadku kontroli zamówień publicznych wykonywanych m. in. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędy kontroli skarbowej, regionalne izby obrachunkowe, instytucje wdrażające. Reprezentuje również obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą.
Wieloletni członek międzynarodowej organizacji zrzeszającej ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji.
Od 2010 r. stale jest biegłym sądowym w dziedzinie zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Willa Kubik

Zakopane

Pardałówka 19 b

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
Cena- 1490 zł zw. z VAT.- dla opłacających szkolenie ze środków publicznych.
1 832
Cena zawiera:
  • -udział w szkoleniu -materiały szkoleniowe -imienny certyfikat ukończenia szkolenia -przerwy kawowe oraz poczęstunki -indywidualne konsultacje u wykładowcy szkolenia
Zapisz się

Organizator

Ekspert Sp. z o.o.
77-100 Bytów
Udorpie 83C
woj. pomorskie
Nie sprzedajemy szkoleń. My realizujemy Twoje marzenie bycia najlepszym w branży. Ekspert Sp. z o.o. jest firmą szkoleniowo doradczą. Stanowimy zespół doświadczonych organizatorów szkoleń i konferencji. W ramach naszej działalności, poprzez ć...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy poprzez wypełnienie z naszej strony: www.szkoleniaekspert.pl formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub word i przesłanie mailem bądź faksem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ekspert Sp. z o.o.
77-100 Bytów Udorpie 83C
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!