Szkolenie

Zamówienia publiczne po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

O szkoleniu

Nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych w 2014 roku stanowią źródło wielu wyzwań w zakresie prawidłowości organizacji postępowań o zamówienie publiczne. Celem szkolenia jest przedstawienie newralgicznych obszarów zmian, na które należy zwrócić uwagę pod kątem kontroli zamówień oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
Pracowników administracji publicznej

Program szkolenia

Usługi nieprorytetowe, czyli jak poprawnie zorganizować udzielanie zamówień na usługi niepriorytetowe o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne?

Newralgiczne problemy dotyczące organizacji postępowania o zamówienie publiczne w trybie Pzp

Warunki podmiotowe po nowelizacji

Zasady kształtowania warunków odnoszących się do rzetelności i efektywności wykonawcy w SIWZ
Wykluczanie wykonawców
Kiedy mamy do czynienia z „naruszeniem obowiązków zawodowych”
Poleganie przez wykonawcę na zasobach innego podmiotu
Jakich dokumentów może żądać zamawiający w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny?
Jakich dokumentów może żądać zamawiający w celu ustalenie, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów

Opis przedmiotu zamówienia po nowelizacji

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności

Stosowanie preferencji unijnych

Kryteria oceny ofert po nowelizacji

Poszerzenie katalogu możliwych, innych niż cena, kryteriów oceny ofert
Ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny
Przypadki, w których stosowanie - jako jedynego kryterium - najniższej ceny jest z zabronione

Newralgiczne momenty przebiegu postępowania

Nowe zasady utajniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Nowe zasady zatrzymywania wadium Wykonawcom nieuzupełniającym dokumentów
Procedura oceny występowania rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych

Umowy w zamówieniach publicznych po zmianach


Obowiązkowe klauzule w umowach o zamówienie publiczne, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy
Solidarna odpowiedzialność podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że podmiot ten nie ponosi winy za nieudostępnienie zasobów

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Ewaryst Kowalczyk

Gdzie i kiedy

Kraków 24 listopada 2014
Kraków

Kraków

Przy Rondzie 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 18 listopada 2014
Poznań

Poznań

Kościuszki 118

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Cena 1
cena promocyjna
495 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!