Szkolenie

Zamówienia publiczne po nowelizacji z perspektywy kontroli i dyscypliny finansów publicznych

O szkoleniu

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.08.2014 r. rodzi nowe wyzwania w zakresie prawidłowości organizacji postępowań o zamówienie publiczne. Celem szkolenia jest przedstawienie newralgicznych obszarów zmian, na które należy zwrócić uwagę pod kątem kontroli zamówień oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Kto powinien wziąć udział?
Pracowników jednostek zamówień publicznych

Program szkolenia

Usługi nieprorytetowe

Jak poprawnie zorganizować udzielanie zamówień na usługi niepriorytetowe o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne?
Czy w ramach zamówień na usługi niepriorytetowe może dojść do naruszenia dyscypliny finansów publicznych?


Newralgiczne problemy dotyczące organizacji postępowania o zamówienie publiczne w trybie Pzp

Wymagania dotyczące Wykonawców

Zasady kształtowania warunków odnoszących się do rzetelności i efektywności wykonawcy w SIWZ
Rzetelność i efektywność wykonawcy w świetle nowej dyrektywy 2014/24/WE
Wykluczanie Wykonawców
Jak ocenić zasadność wykluczenia Wykonawcy wg nowych reguł?
Kiedy mamy do czynienia z „naruszeniem obowiązków zawodowych”
Rehabilitacja Wykonawcy nierzetelnego
Poleganie przez Wykonawcę na zasobach innego podmiotu
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do Wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów
Jakich dokumentów może żądać zamawiający w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny?
Jakich dokumentów może żądać Zamawiający w celu ustalenia, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów
Ocena podmiotowa Wykonawcy w świetle dyscypliny finansów publicznych?

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności

Stosowanie preferencji unijnych
Wpływ zmian w Pzp na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

Wymagania dotyczące kryteriów oceny ofert

Poszerzenie katalogu możliwych, innych niż cena, kryteriów oceny ofert
Ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny
Przypadki, w których stosowanie - jako jedynego kryterium - najniższej ceny jest zabronione
Kiedy zamówienie jest powszechnie dostępne i ma ustalone standardy jakościowe
Kryteria oceny ofert uwzględniające rachunek kosztów związanych z całym okresem korzystania z przedmiotu zamówienia (cykl życia produktu)
Opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych
Skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów
Błędy w określeniu kryteriów oceny ofert a dyscyplina finansów publicznych

Newralgiczne momenty przebiegu postępowania

Nowe zasady utajniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Nowe zasady zatrzymywania wadium Wykonawcom nieuzupełniającym dokumentów
Procedura oceny występowania rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych:
Jak oceniać rażąco niską cenę?
Kto musi udowodnić swoją racą w sprawie rażąco niskiej ceny?

Umowy w zamówieniach publicznych po zmianach

Obowiązkowe klauzule w umowach o zamówienie publiczne, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
Solidarna odpowiedzialność podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że podmiot ten nie ponosi winy za nieudostępnienie zasobów

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Ewaryst Kowalczyk

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 listopada 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 18 listopada 2014
Poznań

Poznań

Kościuszki 118

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!