Zamówienia publiczne powyżej progów unijnych - poprawne i sprawne procedury dla zamówień o wyższym rygorze

O szkoleniu

Postępowanie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, regulowane jest ostrzejszymi przepisami prawa. Szczególnie istotna jest tu zatem znajomość przepisów i umiejętność adekwatnego ich wykorzystania w praktyce. Błędy popełnione w tego rodzaju postępowaniach mogą mieć bowiem dla Zamawiającego, a także dla Wykonawcy, bardziej dotkliwe konsekwencje.

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym uczestnicy zapoznają się najbardziej restrykcyjnymi procedurami, ale także najbardziej optymalnymi rozwiązaniami w ustawie Prawo zamówień publicznych, które zastosowane we właściwy sposób mogą przynieść wymierny efekt w postaci optymalizacji i pomóc w poprawnym oraz sprawnym realizowaniu postępowania.

Cele szkolenia:

 • Wyposażenie Uczestników w praktyczną wiedzą dotyczącą realizacji zamówień publicznych o wartości unijnej.
 • Szczegółowe i kompleksowe omówienie najważniejszych, indywidualnych aspektów realizacji zamówień publicznych w procedurze unijnej.
 • Zapoznanie Uczestników z zasadami przygotowania najważniejszych dokumentów zamówienia, pism, wniosków – od strony Zamawiającego i Wykonawcy. 
Dlaczego warto wziąć udział?
 • Szkolenie odbywa się w formie praktycznych warsztatów - w oparciu o przykładowe dokumenty oraz gotowe wzory, uczestnicy tworzą dokumentację postępowania.
 • Ponadto zaprezentujemy praktyczne narzędzia do usprawnienia realizacji a także planowania i monitorowania w obszarze tego rodzaju zamówień publicznych.
 • Ważnym elementem szkolenia będzie realizacja procedury zarówno od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy - tu na podstawie schematu czynności uczestnicy szkolenia poznają we wnikliwy sposób wiele zawiłości procedury unijnej i ryzyk związanych z jej realizacją.
 • Szkolenie będzie nawiązywało w zasadzie w każdym zakresie do najnowszego orzecznictwa a także do wyników kontroli.
 • Istotną wartością tego szkolenia będzie prezentacja praktycznych rozwiązań i rekomendacji a także pomocne narzędzia do samokontroli i przykłady wielu pism zarówno od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy.
 • Pod kierunkiem audytora, arbitra z listy Prezesa UZP a przede wszystkim praktyka - uczestnicy szkolenia zdobędą cenną praktyczną wiedzę i umiejętności, optymalizując realizację procedur przetargowych o wartości tzw. unijnej zarówno od strony Zamawiającego  – jak i Wykonawcy.
Kto powinien wziąć udział?
 • Szkolenie polecamy dla Zamawiających, m.in.: osób zarządzających JSFP, kontrolujących oraz pracowników komórek/ działów ds. zamówień publicznych w jednostkach samorządowych, rządowych i innych zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych.
 • Szkolenie to także polecamy dla Wykonawców: przedsiębiorców, osób zarządzających, pracowników, którzy zajmują się przygotowaniem ofert, prowadzeniem negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a chcą nauczyć się lub udoskonalić umiejętności przydatne w ofertowaniu w procedurach o wartości tzw. unijnej.

Program szkolenia

 1. WPROWADZENIE
  Recepta – czyli jak czytać i poprawniej interpretować ustawę Pzp, gdy przepisy nie są jednoznaczne lub pewne rozwiązania nie są doprecyzowane, a dodatkowo mamy ponad 600 artykułów Pzp!
   
 2. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA
  1. Wstępne konsultacje rynkowe – jak w praktyce realizować konsultacje, żeby przyniosły spodziewany efekt i jak w nich uczestniczyć – krok po kroku od strony Zamawiającego i Wykonawcy.
  2. Czynności poprzedzające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - w tym analiza potrzeb i wymagań.
   • Przykłady i praktyczne wskazówki.
  3. Jak przygotować się do realizacji obligatoryjnego konkursu na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania architektoniczno-budowlanego i nie tylko – praktyczne wskazówki praktyka.
    
 3. REALIZACJA POSTĘPOWANIA – czynności po stronie Zamawiającego i Wykonawcy
  1. Ogłoszenia w realizacji procedury unijnej – rodzaje ogłoszeń, miejsca i zasady publikacji i zmiany ogłoszenia:
   • Orzecznictwo,
   • Praktyczne przykłady i zapisy do ogłoszeń o wartości unijnej,
   • Dlaczego Wykonawca powinien analizować treści wszystkich rodzajów ogłoszeń – lista korzyści.
  2. Pozostałe dokumenty zamówienia:
   • SWZ (specyfikacja warunków zamówienia) i OPW (opis potrzeb i wymagań) – analiza treści od strony Zamawiającego i Wykonawcy,
   • Protokół postępowania i inne dokumenty - przydatne wzory.
  3. Katalog obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia - najnowsze orzecznictwo.
  4. Zasady polegania na zasobach podmiotów trzecich i podwykonawstwa - najnowsze orzecznictwo.
  5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - najnowsze orzecznictwo.
  6. Reguły  w zakresie składania  podmiotowych środków dowodowych - najnowsze orzecznictwo
  7. Procedura odwrócona – ułatwienie czy komplikacja- najnowsze orzecznictwo
  8. Kryteria oceny ofert:
   • przegląd przykładowych kryteriów pozacenowych ze wskazówkami audytora,
   • kiedy możemy zastosować jako jedyne kryterium cenowe - najnowsze orzecznictwo i wyniki kontroli.
  9. Terminy związania ofertą – praktyczna analiza  przepisów z przykładami.
  10. Zasady wnoszenia wadium – analiza najnowszego orzecznictwa w tym zakresie.
  11. Przygotowanie i złożenie oferty.
  12. Odrzucenie oferty.
  13. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej.
  14. Komunikacja z Wykonawcą - elektronizacja - problemy, rozwiązania, analiza najnowszego orzecznictwa w tym zakresie.
    
 4. TRYBY W PROCEDURZE UNIJNEJ
  1. Przetarg nieograniczony od A – do Z od strony Zamawiającego i Wykonawcy.
  2. Procedury dwustopniowe i uelastycznienie trybów negocjacyjnych.
  3. Odformalizowanie trybu zamówienia z wolnej ręki – przesłanki i schemat czynności i dokumentowanie.
  4. Zmiana podejścia  kontroli do oceny procedur zamkniętych – rekomendacje do wyboru trybów.
    
 5. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – przegląd przesłanek, dokumentowanie i analiza najnowszego orzecznictwa.
   
 6. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO I JEJ MONITOROWANIE
  1. Zakres obligatoryjnych zapisów w umowie:
   • Konstrukcja umowy – istotne postanowienia,
   • Określenie  klauzul niedozwolonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego,
   • Klauzule obligatoryjne,
   • Waloryzacja umów – rodzaje, zasady, praktyki,
   • Analiza najnowszego orzecznictwa w ww. zakresie,
   • Ugoda i pozostałe  istotne regulacje  w zakresie umów.
  2. Raport z realizacji zamówienia.
    
 7. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ I KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  1. Zmiany i nowości w zakresie rozpoznawania odwołań przez KIO.
  2. Wprowadzenie mechanizmów służących ujednoliceniu orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych.
  3. Skarga na orzeczenie KIO – zmiany.
  4. Wprowadzenie przepisów dotyczących systemu i zasad kontroli udzielania zamówień publicznych.
  5. Wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości.
    
 8. PODSUMOWANIE
  1. Dyskusja podsumowująca szkolenia.
  2. Praktyczne wnioski w zakresie przygotowania się do stosowania nowych przepisów.

Czas trwania

1 dzień 10.00-16.00
2 dzień 09.00-16.00

Prelegenci

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW).

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!