Zamówienia publiczne: Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest omówienie poszczególnych etapów przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawy i usługi informatycznie. W sposób szczególny zostanie omówiony opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem rekomendacji Prezesa UZP oraz autorska i patentowa ochrona rozwiązań z branży IT. W trakcie spotkania będzie czas na indywidualne konsultacje z trenerem.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Zamówienia w branży IT – wprowadzenie:

ogólny zarys problematyki zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne.

Specyfika zamówień informatycznych:

wskazanie cech charakterystycznych dla zamówień IT.

Prawne aspekty zamówień w branży IT:

wprowadzenie,
zakres pojęcia „oprogramowania open souce”,
rodzaje oprogramowania własnościowego,
licencje wolnego oprogramowania,
otwarte standardy,
przepisy dotyczące zamówień na oprogramowanie.

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia informatycznego:

rzeczywiste potrzeby zamawiającego,
określenie przedmiotu zamówienia IT.

Konkurencyjność w IT:

obowiązek zapewnienia konkurencyjności na rynku IT,
zakaz ustalania preferencji w opisie na zamówienie informatyczne,
bezpośrednie oraz pośrednie przykłady naruszania zasady uczciwej konkurencji w IT,
zasada uczciwej konkurencji a Rekomendacje Prezesa UZP.

Opis przedmiotu zamówienia IT:

wprowadzenie,
opis przedmiotu zamówienia informatycznego w Rekomendacjach Prezesa UZP,
sposoby dokonywania opisu przedmiotu zamówienia IT,
„produkt równoważny”, parametry równoważności oraz oferta równoważna,
obowiązek określenia parametrów w SIWZ,
opis przedmiotu zamówienia na dostawy IT,
konsekwencje wadliwego opisu,
możliwość odstąpienia od opisu.

Opisywanie „równoważności” a kwestia oceny ofert.
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na IT:

określenie obligatoryjnych oraz fakultatywnych warunków udziału w postępowaniu o zamówienie na IT.

Tryby udzielania zamówień na IT- informacje ogólne:

wprowadzenie,
przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna,
zamówienia z wolnej ręki w branży IT.

Autorska oraz patentowa ochrona rozwiązań z branży IT:

autorska ochrona programów komputerowych,
„patentowanie” wynalazków o „technicznym charakterze” implementowanych za pomocą komputera,
ochrona elektronicznych baz danych.

Zamówienia na IT a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.
Podwykonawstwo w zamówieniach na IT.
Umowy na zamówienie IT – wprowadzenie:

nietypowość umów w branży IT,
umowy IT jako narzędzie zarządzania ryzykiem.

Co należy wiedzieć zanim zawrze się umowę na IT:

informacje ogólne,
elementy implementacji systemu IT.

Struktura dokumentacji transakcji IT:

umowa IT jako kompleks umów (w ramach jednej umowy zawierane są umowy wdrożeniowe, licencyjne oraz serwisowe),
konstrukcja umowy na zamówienie IT,
„minimum subiektywne” oraz „minimum obiektywne” umowy IT,
przepisy bezwzględnie oraz względnie obowiązujące.

Przedmiot umowy IT:

brak zdefiniowania przedmiotu umowy w kontrakcie,
mechanizmy zmiany przedmiotu umowy – czynności o charakterze analitycznym oraz tzw. wnioski o dokonywanie zmian (Change Request),
oprogramowanie komputerowe jako przedmiot umowy IT – konsekwencje dla zamawiającego oraz wykonawcy przyjęcia programu komputerowego jako utworu

Katalog umów na IT:

rodzaje zawieranych umów w branży IT,
umowa wdrożeniowa,
umowa wdrożeniowa a prawo własności intelektualnej,
umowa serwisowa – implementacja oraz korzyści płynące z zawierania umów serwisowych, rodzaje umów serwisowych (serwis interwencyjny oraz serwis regulowany tzw. SLA),
umowa licencyjna – licencja wyłączna, licencja niewyłączna a sublicencja, rodzaje umów licencyjnych dla programów komputerowych,
licencja a przeniesienie praw autorskich – podobieństwa i różnice.

Czas trwania umowy na IT:

licencje na oprogramowania komputerowe.

Podwykonawstwo w zamówieniach IT.
Odbiór projektu IT
Wynagrodzenie.

formuła „wynagrodzenia ryczałtowego” oraz formuła „czas i materiały”.

„Sztuka kar umownych” w zamówieniach IT.
Rozwiązanie umowy w wyniku jej nienależytego wykonywania:

rozwiązanie poszczególnych typów umów IT – wdrożeniowej, licencyjnej, serwisowej – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Rozwiązanie prawidłowo wykonywanej umowy:

rozwiązanie poszczególnych typów umów IT w przypadku, kiedy umowa jest wykonywana należycie.

Podsumowanie.
Dyskusja, zadawanie pytań.

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

APEXnet Centrum Szkoleń

02-222 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
gdy szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników. (Przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.
990
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!