ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZY PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE W ŚWIETLE DYREKTYW I PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

O szkoleniu

Cel szkolenia
Uzyskanie przez uczestników wiedzy pozwalającej na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trakcie realizacji projektu finansowanego z środków UE, zgodnie z prawem krajowym i unijnym.

Metody szkolenia
• studium przypadku
• ćwiczenia warsztatowe
• mini wykład
• dyskusja
• prezentacja

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• wzrost wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych w trakcie realizacji projektu finansowanego z środków UE z prawem krajowym i unijnym
• nabycie wiedzy i umiejętności pozwalającej na ocenę zgodności procesu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• beneficjenci środków UE, zobowiązani do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych
• służby kontrolujące prawidłowość stosowania ustawy prawo zamówień publicznych przez beneficjentów

Program szkolenia

1. Zamówienia publiczne – zasady ogólne
• Rynek zamówień publicznych - znaczenie i specyfika
• Cele ustawy prawo zamówień publicznych: efektywne wydatkowanie środków publicznych, ochrona uczciwej konkurencji, przejrzystość i jawność wydatkowania środków publicznych
• Prawo zamówień publicznych jako lex specialis w odniesieniu do kodeksu cywilnego – konsekwencje
• Relacja Prawa zamówień publicznych do innych ustaw
• Siatka pojęciowa
• Zasady udzielania zamówień: uczciwa konkurencja, równość, jawność, bezstronność i obiektywizm, pisemność

2. Ustawa Prawo zamówień publicznych a normy prawa europejskiego w aspekcie realizacji projektów finansowanych z środków unijnych w Polsce.
• Polityka wspólnotowa w zakresie zamówień publicznych
• Dyrektywy wspólnotowe dotyczące zamówień publicznych
• Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
• Zasady rozstrzygania kolizji prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych
• Wspólnotowa zasada stosowania ustawodawstwa krajowego przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Charakterystyka zamówień publicznych przy przygotowywaniu i realizacji projektów unijnych
• Rola zamówień publicznych przy przygotowywaniu i realizacji projektów unijnych
• Zasady zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych przez beneficjentów niezobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (przetarg w rozumieniu kodeksu cywilnego, zasada konkurencyjności itp.)
• Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące kwalifikowalności wydatków w aspekcie stosowania przepisów krajowych i wspólnotowych o zamówieniach publicznych

4. Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy
• Zakres podmiotowy stosowania ustawy ze szczególnym uwzględnieniem jednostek sektora finansów publicznych, podmiotów (instytucji) prawa publicznego, zamawiających sektorowych oraz potencjalnych beneficjentów funduszy UE nie związanych z sektorem finansów publicznych (stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego)

5. Zakres przedmiotowy
• Dostawy, usługi, roboty budowlane
• Wyłączenia przedmiotowe, w tym ich elementy charakterystyczne dla projektów unijnych
• Usługi „niepriorytetowe” - zasady stosowania trybów niekonkurencyjnych przewidziane w prawie krajowym a polityka wspólnotowa w sprawie zamówień publicznych wynikająca z Traktatu, dyrektyw i orzecznictwa ETS
• Reguły kolizyjne (zamówienia mieszane)

6. Wewnętrzne procedury udzielania zamówień
• Rola kierownika zamawiającego
• Status i zadania komisji przetargowej
• Wspólne udzielanie zamówień
• Zlecanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania osobom trzecim

7. Przygotowanie postępowania
• Opis przedmiotu zamówienia: zasady opisu, stosowanie Polskich Norm, możliwość wskazania znaków towarowych, patentów i pochodzenia
• Szacowanie wartości zamówienia
• Sposób kontroli (weryfikacji) wydatków z punktu widzenia obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych (konieczność oceny wydatków w aspekcie szerszym niż tylko budżet danego projektu finansowanego ze środków UE)
• Ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie, w tym szczególne wymogi dotyczące zamówień w ramach projektów unijnych
• Zasady zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz ich przekazywania do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich
• Wstępne ogłoszenie informacyjne jako element „przyśpieszający” postępowania
• Konsekwencje ogłoszenia zamówienia w promulgatorze unijnym (Dziennik Urzędowy UE)

8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
• SIWZ jako podstawowy dokument w postępowaniu
• Przekazanie SIWZ: równość traktowania oferentów, odpłatność
• Wyjaśnianie treści SIWZ (po nowelizacji): możliwość zadawania pytań do siwz, zasady przekazywania wyjaśnień, zebranie wykonawców
• Zmiany SIWZ
• Obowiązki zamawiającego związane ze zmianą SIWZ
• Formy i zasady porozumiewania się z wykonawcami, w aspekcie nowych regulacji dotyczących zasady STANDSTILL (art. 94) i nowych zasad i terminów wnoszenia odwołań

9. Ocena wiarygodności wykonawcy
• Warunki udziału w postępowaniu, w tym w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem możliwości korzystania z zasobów innych wykonawców
• Przesłanki wykluczenia wykonawców
• Katalog dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
• Uzupełnianie dokumentów podmiotowych, przedmiotowych i pełnomocnictw
• Wadium

10. Oferta
• Oferta jako oświadczenie woli
• Wykonawcy: formy organizacyjno-prawne, reprezentacja wykonawców
• Prokura i pełnomocnictwo
• Forma oferty
• Składanie ofert: miejsce składania ofert, termin złożenia oferty
• Termin związania ofertą: maksymalne terminy związania ofertą, przedłużanie okresu związania ofertą

11. Ocena oferty
• Kryteria oceny ofert
• Przebieg oceny ofert
• Przesłanki odrzucenia oferty
• Wybór oferty najkorzystniejszej

12. Udzielenie zamówienia
• Przesłanki unieważnienia postępowania
• Możliwość unieważnienia postępowania na skutek nieotrzymania środków unijnych o które aplikował zamawiający
• Obowiązki informacyjne zamawiającego
• Protokół z postępowania

13. Środki ochrony prawnej
• Odwołanie
• Skarga

14. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
• Podmioty kontrolujące udzielanie zamówień
• Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• Kary nakładane przez Prezesa UZP
• Odpowiedzialność karna
• Konsekwencje nieprawidłowości przy stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych dla oceny kwalifikowalności wydatków
• Korekty finansowe (w przypadku zamówień finansowanych ze środków unijnych)

15. Umowy w sprawach zamówień publicznych
• Umowa jako źródło zobowiązań
• Okres na jaki może zawarta być umowa
• Zmiany umowy w sprawach zamówień
• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zaliczki
• Nieważność umowy – przesłanki, tryb unieważniania
© Copyright Krzysztof Puchacz

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

KRZYSZTOF PUCHACZ - Ekspert w dziedzinie prawa zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej. Specjalista z zakresu prawa zobowiązań, zamówień publicznych i finansów publicznych. Pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z racji wykonywanej funkcji zajmuje się kontrolą zamówień publicznych. W prowadzonych szkoleniach największy nacisk kładzie na praktyczne strony stosowania prawa zamówień publicznych wraz z uwzględnieniem dyrektyw WE. Szkolenia opiera na przepisach ustawy, aktach wykonawczych, aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych, uwzględniając wyniki kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i regionalnych izb obrachunkowych. Stały współpracownik wydawcy miesięcznika Przetargi publiczne. Ekspert i trener Szkoły Zamówień Publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Wrocław

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. dolnośląskie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
* W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 270
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!