Szkolenie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2016R. – WPROWADZENIE NOWEJ DYREKTYWY „KLASYCZNEJ” I „SEKTOROWEJ”

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych. Na szkoleniu zostaną omówione oraz zilustrowane przykładami newralgiczne problemy rzutujące na praktykę pracy osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Program szkolenia

1. Wprowadzenie, aktualne informacje na temat systemu zamówień publicznych w 2016r.
a) Zamówienia publiczne – sens i istota ustawy, przyswojenie i odpowiednie rozumienie podstawowych pojęć zamówień publicznych : co to jest „zamówienie publiczne”, jakie są podmioty zobowiązane do stosowania ustawy, jakie progi kwotowe obowiązują, co to są „zamówienia o charakterze mieszanym” i kiedy można zastosować zwolnienia z ustawy, nowe pojęcia wprowadzone przed Dyrektywę 2014/24/UE – kandydat, oferent, etykiety, specyfikacje techniczne.
b) Aktualne zasady udzielania zamówień publicznych :
- uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców w praktycznych instytucjach – w czym się objawia (np. opis przedmiotu zamówienia) – i w jaki sposób jest sprawdzana,
- zasada bezstronności i obiektywizmu w praktyce (oświadczenia składane, w jakim terminie, w jakiej formie),
- jawność postępowania, (m.in. problemy tajemnicy przedsiębiorstwa i udostępnianie dokumentacji),
- pisemność postępowania, (m.in. „podpis a parafa”, wyjątki od „zasady pisemności” - formy porozumiewania się faksem w praktyce, „formy porozumiewania się drogą „elektroniczną” w praktyce),


2. Czynności związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej – szacowanie wartości zamówienia.
a) zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia,
b) podział zamówienia na części, w tym zakaz podziału zam. na części w celu ominięcia stosowania ustawy,
c) zamówienia nieplanowane w praktyce – ocena ryzyka,
d) protokół lub zewnętrzne ślady dokumentujące przeprowadzenie oszacowania,


3. Opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w postępowaniu.
a) Opis przedmiotu zamówienia na dostawy :
- dostawa oprogramowania – zagadnienia branżowe, aspekty problematyczne, wskazanie dobrych praktyk,
- dostawa sprzętu komputerowego - przygotowanie opz ze szczególnym uwzględnieniem zakazu używania znaków towarowych,
- dostawa asortymentu wskazanego przez uczestników szkolenia,
b) Opis przedmiotu zamówienia na usługi :
- usługi ochrony i utrzymania czystości – problemy branżowe,
- usługi wskazane przez Zamawiającego.
c) Przeprowadzenie dialogu technicznego przed dokonaniem opisu przedmiotu zamówienia.
d) Prawidłowe warunki udziału w postępowaniu – dokładne i odpowiednie opisanie i nie przekroczenie zasad uczciwej konkurencji.
- Warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia,
- Warunki udziału w postępowaniu dotyczące potencjału osobowego
na przykładzie zamawiania usług informatycznych.
e) Opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału na podstawie przepisów Dyrektywy 24/12/UE.


4. Kryteria oceny ofert na podstawie nowych przepisów – Dyrektywa 2014/24/UE.
a) Najlepsze pozacenowe kryteria oceny ofert na dostawy :
- dostawy sprzętu informatycznego,
- dostawy wskazane przez Zamawiającego,
b) Najlepsze kryteria pozacenowe w postępowaniach na usługi :
c) Najlepsze kryteria pozacenowe w postępowaniach na roboty budowlane,
d) Jakościowe kryteria oceny ofert,
e) Kryteria oceny ofert oparte na próbkach,
f) Niedozwolone praktyki dotyczące kryteriów oceny ofert,
g) Kryteria oceny ofert na podstawie przepisów nowej Dyrektywy klasycznej.


5. Odpowiedzi na pytania i modyfikacje SIWZ.
a) Błędy na etapie odpowiedzi na pytania Wykonawców – skutek na etapie badania i oceny ofert,
b) Prawidłowe modyfikacje SIWZ – kluczem do zapewnienia uczciwej konkurencji,
c) Odpowiedzialność przewodniczących komisji za odpowiedzi na pytania i modyfikacje SIWZ.


6. Badanie i ocena ofert : Ocena spełniania warunków udziału przez wykonawców, wyjaśnianie treści oferty, uzupełnianie dokumentów przez wykonawców, wadium i konsekwencje jego niewniesienia, możliwość poprawiania omyłek w ofertach, badanie w zakresie rażąco niskiej ceny oferty, odrzucenie oferty). Wybór oferty najkorzystniejszej lub unieważnienie postępowania,
a) Ocena spełniania warunków udziału przez wykonawców :
- nie podleganie wykluczeniu – aspekty praktyczne badania (zaświadczenia urzędowe (KRK, KRS, US,) oraz „nowe” podstawy wykluczenia „nierzetelnych” wykonawców,
- warunki postawione przez Zamawiającego – w szczególności : wiedza i doświadczenie, potencjał osobowy,
- prawidłowe wzywanie do wyjaśnień – dokumentów podmiotowych (art. 26 ust. 4), treści oferty (art. 87 ust. 1),
- prawidłowe wyjaśnienia, ocena wyjaśnień,
- ocena ewentualnego „samouzupełnienia”,

Problemy praktyczne – ocena polegania na zdolnościach „podmiotów trzecich”,
b) Badanie treści oferty – wyjaśnianie, możliwe poprawy,
c) Prawidłowe wzywanie do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, odrzucenie oferty z r.n.c.,
d) Prawidłowa czynność wyboru oferty najkorzystniejszej – praktyka,
e) Unieważnienie postępowania w praktyce – ryzyko związane z zastosowaniem przesłanek unieważnienia postępowania w trakcie postępowania – przed złożeniem ofert, po złożeniu ofert, szczegółowe omówienie przesłanki „wady postępowania” powodującej konieczność unieważnienia,


7. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego :
a) Prawidłowe założenia co do konstrukcji umowy – całościowe podejście,
b) Prawidłowe określenie podwykonawstwa,
c) Właściwe opisanie kar umownych i zasad odstąpienia/wypowiedzenia umowy,
d) Zmiany umowy – odpowiednie postanowienia kluczem do ich zastosowania,


8. Środki ochrony prawnej na podstawie nowych przepisów.
a) Działania na poziomie Zamawiającego,
b) Konieczność odwołania się do innych organów – KIO, Prezesa UZP, organy nadrzędne,
c) Skarga do Sądu na orzeczenie KIO,
d) Możliwy pozew cywilny/gospodarczy wynikający z postępowań / wykonania umowy.

Czas trwania

3 dni, 18h

Prelegenci

Cytat
doświadczony trener, cieszący się dużym uznaniem wśród uczestników

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 marca 2016
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
pln netto
1880 PLN
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!