Zamówienia publiczne w branży samorządowej - kompleksowy kurs dla praktyków z uwzględnieniem nowych obowiązków i specyfiki postępowań

O szkoleniu

NOWOŚĆ! Trzydniowy kompleksowy kurs - Zamówienia Publiczne w samorządzie!

Zapraszamy na dwuczęściowe szkolenie, którego celem jest omówienie specyfiki i wyjątkowości postępowań w jednostkach samorządowych. Szkolenie będzie przeprowadzone przez dwóch wyjątkowych ekspertów: Łukasza i Jerzego Czabana!

KURS SKŁADA SIĘ Z 2 SZKOLEŃ:

Dla uzyskania kompleksowej wiedzy i jak największej korzyści, proponujemy zrealizować wszystkie 2 części naszego szkolenia. Daną część szkolenia będzie można również zrealizować oddzielnie, jeśli dany termin nie będzie Państwu odpowiadał.
1. 16 - 17 maja, g. 9:30-15:30, Łukasz Czaban, Zamówienia publiczne dla samorządów, z uwzględnieniem rejestru umów, polityki zakupowej państwa oraz Polskiego Ładu
2. 18 maja, g. 9:30-15:30, Jerzy Czaban, Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór odpadów komunalnych
Dlaczego warto wziąć udział?

Trenerzy przygotowali tak program, abyś w pierwszej części kursu, zdobył wiedzę o:

 • Nowym obowiązku związany z zamieszczaniem informacji o zawartych umowach w rejestrze umów
 • Najważniejszych elementach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
 • Zamówieniach publicznych w Polskim Ładzie, a także po uwzględnieniu Polityki Zakupowej.

Z kolei w drugiej części szkolenia dowiesz się o:

 • Zasadach postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych
 • Przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór odpadów
 • Opracowaniu SWZ/OPIW
 • Przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór odpadów
 • Umowach, klauzulach na odbiór odpadów.
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy branży samorządowej

Program szkolenia

NOWY OBOWIĄZEK ZWIĄZANY Z ZAMIESZCZANIEM INFORMACJI O ZAWARTYCH UMOWACH W REJESTRZE UMÓW

 1. Co to jest rejestr umów i gdzie należy go zamieścić?
 2. Data wejścia w życie przepisów – czy umowy zawarte przed 1 stycznia 2022 roku podlegają publikacji w rejestrze?
 3. Forma zawarcia umowa nakładająca obowiązek zamieszczenia informacji w rejestrze – czy umowy ustne zamieszczamy w rejestrze i czy faktura to umowa?
 4. Jakich umów dotyczy rejestr – wyłącznie dotyczących udzielonych zamówień (wydatkowych) czy też służących pozyskaniu środków?
 5. Zakres informacji zawarty w rejestrze umów;
 6. Wyjątki przewidziane prawem;
 7. Próg 500 zł to kwota netto, czy brutto i czy można zawrzeć kilka małych umów by uniknąć obowiązku zamieszczania ich w rejestrze?
 8. Osoby wpisujące dane do rejestru umów: czy powinien to być pracownik Wydziału Finansowego, Merytorycznego czy też Zamówień Publicznych?
 9. Sankcje związane z niezamieszczeniem informacji w rejestrze umów albo podaniem w nim danych nieprawdziwych?

ELEMENTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Planowanie postępowania:

 1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia;
 2. Plan zamówień publicznych;

Analiza potrzeb i wymagań:

 1. Wskazówki wprowadzone w ramach polityki zakupowej państwa;
 2. Zawartość;
 3. Cel sporządzenia, osoby odpowiedzialne i forma;
 4. Udostępnienie;
 5. Odstępstwo od obowiązku jej sporządzenia.

Zasady ustalenia wartości zamówienia 

 1. Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw:
 2. Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług;
 3. Obowiązek łącznego szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane obejmujące obiekt budowlany;
 4. Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia;
 5. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach; 
 6. ustalenie wartości zamówienia nieplanowanego, wieloletniego, udzielanego w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych – UE czy Polskiego Ładu;
 7. Czy realizacja postępowania bez dopuszczenia składania ofert częściowych lub udzielenia zamówienia w częściach, które stanowią odrębne postępowania wymaga podania uzasadnienia?

Specyfikacja Warunków Zamówienia czy Opis Potrzeb i Wymagań:

 1. Różnice w zakresie zawartości dokumentów;
 2. Udostępnienie SWZ i OPiW na stronie internetowej prowadzonego postępowania – czym jest strona internetowa prowadzonego postępowania i na czym polega obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. Wyjaśnienia SWZ – kiedy są konieczne, jak liczyć terminy obowiązujące przy tej czynności, dlaczego wniosek wykonawcy o dokonanie zmiany SWZ czy też wyjaśnienie motywów wymagań zamawiającego może pozostać bez rozpatrzenia;
 4. Zmiany SWZ – dlaczego w postępowaniach powyższej progów unijnych nie zawsze można dokonać zmiany przed terminem składania ofert.

Przedmiotowe środki dowodowe:

 1. Składane wraz z ofertą;
 2. Wymagania dotyczące ich sporządzenia – kto musi je podpisać, dopuszczalność składania ich w postaci cyfrowego odwzorowania;
 3. Przypadki i warunki ich uzupełnienia na wezwanie zamawiającego – różnice pomiędzy wezwaniem na podstawie art. 107 ust 2, a art. 128 ust. 1;

Weryfikacja podmiotowa wykonawcy:

 1. Nowa, obligatoryjna przesłanka wykluczenia z postępowania – co zrobić w przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2022 roku?
 2. Podmiotowe środki dowodowe: rodzaje, moment składania, zasady złożenia, uzupełniania i poprawianie;
 3. Oświadczenie wstępne – kto musi złożyć, kto może podpisać?
 4. Warunki korzystania z podmiotowych środków dowodowych uzyskanych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
 5. Podmiotowe środki dowodowe będące w dyspozycji zamawiającego;
 6. Wymagania co do sposobu sporządzania, podpisania i przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.
 7. Które podmiotowe środki dowodowe muszą być złożone z ofertą, a które należy żądać przed udzieleniem zamówienia?
 8. Wymagania przy ofercie wspólnej i korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego. 

Procedura odwrócona:

 1. zasady postępowania według jej reguł;
 2. przypadki zwalniające ze złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu JEDZ;
 3. czy zamawiający żądając złożenia oświadczenia JEDZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona musi żądać złożenia również oświadczenia potwierdzającego aktualność zawartych w nim informacji?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, A POLSKI ŁAD

 1. Termin wszczęcia postępowania:
  1. przekazanie BGK potwierdzenia ogłoszenia postępowania zakupowego w wymaganym terminie;
  2. przypadek unieważnienia postępowania i przekroczenie terminu w promesy przy wszczęciu kolejnego.
 2. Zasada jeden wniosek o dofinansowanie – jedno postępowanie zakupowe;
 3. obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji;
 4. Obowiązek przewidzenia polubownego rozwiązania sporów:
 5. Mediacja;
 6. Inne polubowne rozwiązanie sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
  1. Reguły wypłaty wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy realizowanej w okresie:
   1. nie dłuższym niż 12 miesięcy;
   2. dłuższym niż 12 miesięcy.

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

 1. Zasada równego traktowania
 2. Zasada uczciwej konkurencji
 3. Zasada przejrzystości
 4. Zasada efektywności
 5. Zasada bezstronności

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ODBIÓR ODPADÓW

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Ustalenie wartości zamówienia
 3. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia
 4. Opracowanie SWZ /  OPIW
 5. Zaproszenia do udziału w postępowaniu
 6. Określenie wymagań podmiotowych wykonawcom:
 7. Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu
 8. Wymagania dotyczące sprawozdawczości

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ODBIÓR ODPADÓW

 1. Składanie ofert
 2. Otwarcie ofert
 3. Badanie i ocena ofert:
 4. Poprawienie oczywistych omyłek rachunkowych
 5. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich
 6. Poprawianie innych omyłek
 7. Ocena ofert w oparciu o kryteria opisane w SWZ
 8. Wezwanie do złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów podmiotowych
 9. Wybór najkorzystniejszej oferty

UMOWA  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ODBIÓR ODPADÓW

 1. Klauzule waloryzacyjne postanowień umownych
 2. Kary umowne
 3. Aneksowanie umów w związku z brakiem stabilności cen
 4. Dopuszczalność podwykonawstwa w wykonaniu umowy na odbiór odpadów.

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Prowadził wykłady na Podyplomowych Studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym im. Karola Adamieckiego w Katowicach i Politechnice Warszawskiej oraz autorskie zajęcia na Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanym przez ApexNet. Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Autor książek: „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r.”, „Protest, Odwołanie, Skarga – praktyczny przewodnik po środkach ochrony prawnej” oraz współautor książki: „100 najtrudniejszych pytań do Prawa zamówień publicznych”. Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

JERZY CZABAN

Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990.

Były arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Współautor programów szkoleniowych I i II stopnia, zakupionych w 1995 r. przez UZP i wprowadzonych jako obowiązkowe przy prowadzeniu szkoleń autoryzowanych przez UZP.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!