Zamówienia publiczne w branży sektorowej z uwzględnieniem zamówień regulaminowych - na podstawie najnowszych zmian w umowach i orzecznictwa KIO

O szkoleniu

Praktyczny kurs - zamówienia sektorowe z uwzględnieniem zamówień regulaminowych. Na szkoleniu dowiesz się jak prowadzić postępowania i konstruować poprawnie umowy na podstawowie orzecznictwa KIO.

Ekspert przedstawi m.in.:

 • Zamówienia sektorowe o wartości niższej niż progi UE (regulaminowe)
 • Jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w 2023 roku.
 • Jak dokonać zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego nie narażając się na zarzutu kontrolera (z uwzględnieniem wymagań ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców)
 • Prawo opcji w orzecznictwie
 • Krok po kroku przez przetarg nieograniczony
Kto powinien wziąć udział?

Pracujesz w branży sektorowej? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Program szkolenia

1. Zamówienia sektorowe o wartości niższej niż progi UE (regulaminowe)

 • Obowiązek wykluczenia wykonawców objętych sankcjami z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego nie stosuje się przepisów Pzp: jak stosować w praktyce?
 • Kiedy w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pon. progów UE należy stosować art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014?
 • Kluczowe przepisy kodeksu cywilnego obowiązujące w zamówieniach regulaminowych
 • Zasady udzielania regulaminowych zamówień sektorowych wynikające z komunikatu KE (2006/C 179/02)
 • Czy w regulaminowych zamówieniach sektorowych można używać znaków towarowych do opisu przedmiotu zamówienia?

2. Jak dokonać zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego nie narażając się na zarzutu kontrolera (z uwzględnieniem wymagań ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców)?

 • Jako postępować, gdy rosną ceny i skacze inflacja?
 • Co to są zmiany istotne?
 • Zmiany w ramach klauzul przeglądowych opisanych w dokumentach zamówienia - najczęstsze błędy
 • Kiedy warto skorzystać z mediacji oraz postępowania koncyliacyjnego w przypadku wystąpienia sporu podczas realizacji umowy?
 •  Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia - kiedy zmiana jest konieczna, czy można w ramach aneksu zmienić tylko wynagrodzenie?
 • Zmiany niskowartościowe
 • Wymagane klauzule materiałowo-kosztowe w umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane zawierane na okres dłuższy niż 6 miesięcy
  1. Jak określić poziom zmiany cen materiałów i kosztów?
  2. Czy Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić 100% rekompensatę zmiany cen materiałów i kosztów?
  3. Sposoby zmiany cen materiały i kosztów
  4. Co to jest sposób określenia wpływu zmiany cen materiałów i kosztów na koszt wykonania zamówienia?

3. Prawo opcji w orzecznictwie - co musisz wiedzieć?

 • Czy w postępowaniu o zamówienie z prawem opcji, w przypadku badania rażąco niskiej ceny należy wyjaśniać cenę za zamówienie podstawowe, czy też cenę za opcję?
 • Czy realizacja zamówienia opcjonalnego może przekraczać 4 lata?
 • W jakim terminie po zawarciu umowy winno być złożone oświadczenie Zamawiającego w sprawie skorzystania z prawa opcji?
 • Czy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się od ceny zamówienia podstawowego, czy ceny łącznej za zamówienie podstawowe i opcjonalne?
 • Czy warunki udziału w postępowaniu winny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia podstawowego, czy także do przedmiotu zamówienia opcjonalnego?
 • Czy opcja może być większa od zamówienia podstawowego?

4. Wznowienia zamówienia - czy warto stosować?

 • Co to są wznowienia i jaka jest różnica pomiędzy wznowieniami, a prawem opcji?
 • W jaki sposób przewidzieć wznowienie zamówienia publicznego w dokumentach zamówienia?

5. Planowanie postępowań o udzielenie zamówienia sektorowego

 • Cykl zakupowy - omówienie etapów
 • Szacuję wartość zamówienia na dostawy: co to są podobne dostawy?
 • Szacuję wartość zamówienia na usługi: czy usługi projektowania różnych robót budowlanych podlegają agregacji? Czy usługi nadzoru inwestorskiego podlegają sumowaniu?
 • Szacuję wartość zamówienia na roboty budowlane: czy wartość zamówienia na remontu osobnych budynków należy sumować?
 • Kiedy osobne szacowanie wartości zamówienia jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami?
 • Czy prowadzenie postępowania bez dopuszczenia składania ofert częściowych lub udzielenie zamówienia w częściach, wymaga podania uzasadnienia niedokonania podziału zamówienia na części?

6. Krok po kroku przez przetarg nieograniczony

 • Przetarg nieograniczony: Procedura odwrócona - podstawowa i rozszerzona - jak stosować przepisy sankcyjne w procedurze odwróconej? Terminy składania ofert - Jak wyznaczać? Kiedy można skrócić? Kiedy należy wydłużyć?
 • Czy trzeba odpowiadać na pytania, które są polemiką z treścią SWZ i naciskają na zmianę treści SWZ?
 • Czy można zamieścić zmianę SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed publikacją ogłoszenia zmian w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej?
 • Składanie i otwarcie ofert - błędy, problemy, rozwiązania,
 • Informowanie Prezesa UZP o złożonych ofertach
 • Zawiadomienie o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania - co zawiera, kiedy i jak przekazywać?
 • Czy można zawiadomić o odrzuceniu ofert przed wyborem oferty najkorzystniejszej?
 • Ocena prawidłowości wniesienia wadium - wadium w pieniądzu, wadium w gwarancjach lub poręczeniach, prawidłowa forma i treść; zasady wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; czy gwarancja wadialna musi być ważna dłużej niż termin związania ofertą; co to znaczy, że Wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy?
 • Druga szansa - dopuszczalne działania naprawcze dotyczące podmiotowych środków dowodowych w świetle najnowszego orzecznictwa, w tym co zrobić z dokumentacji złożonymi wraz z ofertą?
 • Czy należy ponownie zawiadamiać wszystkich wykonawców o odrzuceniu oferty w przypadku złożenia wniosku o zwrot wadium?
 • Zapomniany obowiązek zawiadomienia Wykonawców o wszczęciu kolejnego postępowania w tej samej sprawie
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu oraz ogłoszenie o wyniku postępowania - czy w postępowaniu prowadzonym z dopuszczeniem składania ofert częściowych przekazuje/zamieszcza się kilka, czy jedno ogłoszenie?
 • Czy w procedurze unijnej należy zamieszczać ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania?
 • Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty oraz uchylenia się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy - kiedy zamieścić, co zawiera, jak ustalić wykonanie umowy?

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Oferta specjalna
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!