Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

O szkoleniu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA w 2023 roku - 2 dniowy praktyczny kurs z ekspertem !!!

Przyjdź na szkolenie z praktykiem i zdobądź konkretną wiedzę, którą będziesz mógł wdrożyć w codzienną pracę.

Na szkoleniu trener omówi min.:

 • Zasady kwalifikacji zamówień publicznych w OiB,
 • Prawidłową procedure wykluczenia wykonawcy,
 • Przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach oib,
 • Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
 • Zasady dokonywania zmian umów w sprawie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
Kto powinien wziąć udział?

Wszystkich osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

Program szkolenia

1. Zasady kwalifikacji zamówień do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

2. Prawidłowa procedura wykluczenia Wykonawcy, którego uznano za nieposiadających wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa

3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz podmiotowe środki dowodowe

 • Wymagana forma oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz podmiotowych środków dowodowych
 • Co to znaczy, że oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, oraz podmiotowe środki dowodowe, potwierdzają brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku negocjacji bez ogłoszenia nie później niż na dzień składania ofert?
 • Jak prawidłowo wezwać do uzupełniania podmiotowych środków dowodowych?
 • Czy uzupełniane podmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie, czy na dzień ich złożenia?

4. Wykluczenie z postępowania Wykonawcy, który nie wykonał lub nienależycie wykonał poprzednią umowę 

 • Czy niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczy tylko umów o zamówienie publiczne?
 • Czy niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczy również umów OiB zawartych z pominięciem Pzp?
 • Od jakiej daty liczyć okres wykluczenia i jak długo Wykonawca podlega wykluczeniu?

5. Wykluczenie z postępowania Wykonawcy, który w poprzednim postępowaniu oszukał Zamawiającego 

 • Jakiej treści oświadczenie dołącza do wniosku o dopuszczenie Wykonawca, który nie zgadza się z wykluczeniem go z poprzedniego postępowania?
 • Jaki jest okres wykluczenia Wykonawcy, który wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji?

6. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

 • Szczególny sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • Kto i w jaki sposób musi wykazać spełnianie warunku udziału dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej?
 • Kto i w jaki sposób musi wykazać spełnianie warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej?
 • Kontrowersje związane z oświadczeniem, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp - kto ma wykonywać zamówienie?

7. Stawka podatku VAT w ofercie

 • Czy Zamawiający może żądać podania w ofercie wyłącznie kwoty netto?
 • W jaki sposób Zamawiający może kwestionować prawidłowość zastosowanej prezes Wykonawcę stawki podatku VAT?
 • Co robić, gdy Wykonawcy podają w ofercie różne stawki podatku VAT?

8. Jawność postępowania i ograniczenia jawności w postępowaniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

 • Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załaczników do protokołu (w tym ofert)
 • Tajemnica przedsiębiorstwa - warunki skutecznego zastrzeżenia; zasady postępowania w przypadku nieskutecznego zastrzeżenia informacji.
 • Wyjątki od zasady jawności w postępowaniach o zamówienia w dziedzinach OiB

9. Wybrane sprawy dotyczące trybów udzielania zamówień sektorowych

 • Terminy w postępowaniu o zamówienie w dziedzinach OiB
 • Udzielanie wyjaśnień do dokumentów zamówienia
 • Ważne sprawy związane z  terminem związania ofertą
 1. W jaki sposób i gdzie Zamawiający musi określić termin związania ofertą?
 2. Czy Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą?
 3. Zmiany dotyczące procedury wyrażania zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
 4. Nowa procedura postępowania w sytuacji gdy minie termin związania ofertą, a oferta nie została jeszcze wybrana
 5. Konsekwencje niewyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór oferty po upływie tego terminu
 6. Jak należy rozumieć pojęcie „pisemna zgoda”?

10. Zmiany umów o udzielenie zamówienia w dziedzinach OiB

 • Co to są zmiany istotne?
 • Zmiany w ramach klauzul przeglądowych opisanych w dokumentach zamówienia
 • Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia
 • Zmiany niskowartościowe
 • Obowiązkowe klauzule waloryzacyjne

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1636
 

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Eurocentrum Golden FLoor

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 199
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się
Oferta specjalna 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 699
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!