Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - jak składać skuteczne oferty zgodnie z nowym Pzp

O szkoleniu

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie dedykowane wyłącznie dla osób chcących poznać nowości w Prawie zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Zamówienia publiczne na OiB nie są prostą materią, ale dzięki ogromnej wiedzy i doświadczeniu Eksperta Grzegorza Czabna wyjdziesz ze szkolenia z ogromną dawką nowej, praktycznej wiedzy, którą będziesz mogł wykorzystać od razu w swojej pracy!
Dlaczego warto wziąć udział?

Jeśli zastanawiasz się:

 • Co nowa ustawa Pzp zmieniła w zamówieniach publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa?
 • Jak po nowemu prowadzić skuteczne postępowania?
 • Jak w praktyce wdrożyć nowe obowiązki?
 • Jakie procedury są obowiązkowe dla wszystkich zamawiających?
 • Co zmieniło się w kwestii umów?

To świetnie trafiłeś!

Kto powinien wziąć udział?

osób chcących poznać nowości w Prawie zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

Program szkolenia

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA (OiB)

Zmiana progów obowiązywania przepisów ustawy Pzp w odniesieniu do zamówień w dziedzinach OiB,

Przepisy Pzp mające zastosowanie do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

Szczególne uprawnienia zamawiających udzielających zamówień w dziedzinach OiB, w tym:

 1. możliwość stosowania norm obronnych do opisu przedmiotu zamówienia,
 2. zastosowanie elektronicznych środków komunikacji uzależnione od decyzji zamawiającego,
 3. szczególne podstawy wykluczenia wykonawców,
 4. obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli mają zastosowanie,
 5. możliwość stosowania rentowności, bezpieczeństwa dostaw, interoperacyjności i właściwości operacyjnych jako kryteriów oceny ofert;
 6. możliwość zawarcia umowy ramowej na okres siedmiu lat,
 7. możliwość odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania w przypadkach innych, niż określone w Pzp.

Skąd czerpać wiedzę o sprawach dotyczących zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?

 1. Zmiany dotyczące ogłoszeń o zamówieniu - gdzie publikuje się te ogłoszenia?
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - gdzie jest publikowane, co zawiera?
 3. Nowe zasady zadawania pytań do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz opisu potrzeb i wymagań (OPiW)
 4. Obowiązek udostępniania ofert wraz załącznikami - kiedy i w jaki sposób należy udostępniać oferty?

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 

Wstępne konsultacje rynkowe -jakie ryzyko niesie za sobą dla Wykonawców udział w konsultacjach?

Zmiany dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dokonanego za pomocą znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę

Specyfikacja Warunków Zamówienia, jako dokument zastępujący dotychczasowy SIWZ oraz Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW)

Istotne zmiany dotyczące podstaw wykluczenia Wykonawców:

 1. Co to są podmiotowe środki dowodowe?
 2. Zmniejszenie liczby podstaw obligatoryjnych
 3. Zmiany dotyczące sposobu wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym uczestnikiem postępowania
 4. Nowe podstawy wykluczenia

Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu

 1. Doprecyzowanie zasad wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcja)
 2. Zmiany dotyczące polegania na zdolnościach podmiotów trzecich
 3. Zasady składania, uzupełniania i poprawiania podmiotowych środków dowodowych
 4. Czy można uzupełnić pełnomocnictwo po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?

Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców na podstawie kryteriów selekcji

 1. Co to są kryteria selekcji?
 2. Zmiany zasad ograniczania liczby Wykonawców
 3. Podstawy odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W DZIEDZINACH OiB

Wszczęcie postępowania  o zamówienie w dziedzinach OiB

Terminy w postępowaniu o zamówienie w dziedzinach OiB

Tryby udzielania zamówień w dziedzinach OiB

 1. przetarg ograniczony
 2. negocjacje z ogłoszeniem
 3. dialog konkurencyjny
 4. negocjacje bez ogłoszenia
 5. zamówienie z wolnej ręki

Nowe otwarcie ofert bez udziału Wykonawców

Badanie i ocena ofert

Wadium po zmianach

 1. Zmiany dotyczące wysokości wadium
 2. Zmiany dotyczące dopuszczalnych form wadium
 3. Kiedy i jakim terminie Zamawiający ma obowiązek zwrócić wadium?
 4. Kiedy Wykonawca może sam wystąpić o zwrot wadium?
 5. Konsekwencje złożenia wniosku o zwrot wadium

Zmiany dotyczące terminu związania ofertą

 1. W jaki sposób i gdzie Zamawiający musi określić termin związania ofertą?
 2. Czy Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą?
 3. Zmiany dotyczące procedury wyrażania zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
 4. Nowa procedura postępowania w sytuacji gdy minie termin związania ofertą, a oferta nie została jeszcze wybrana
 5. Konsekwencje niewyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór oferty po upływie tego terminu
 6. Jak należy rozumieć pojęcie „pisemna zgoda”?

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego

 1. wprowadzenie klauzul abuzywnych
 2. określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty
 3. wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów

Zmiany dotyczące środków ochrony prawnej

 1. Jak skutecznie wnieść odwołanie?
 2. Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym?
 3. Ułatwienia dotyczące skarg na orzeczenia KIO
 4. Utworzenie sądu zamówień publicznych
 5. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja)

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu
ATLAS TOWER

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
995
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!