Zamówienia publiczne w dziedzinie OiB. Warszat dla zamawiających uwzględniający specyfikę branży, na podstawie wyników kontroli, opinii i orzecznictwa.

O szkoleniu

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo agregować zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, unikając niedozwolonego dzielenia zamówień na części oraz dowiedzą się jak prawidłowo sporządzać oświadczenia oraz podmiotowe środki dowodowe, co pozwoli im zrozumieć zawiłości procedur prawnych. Ponadto, omówione zostaną także kwestie wykluczenia z postępowania oraz wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.

Szkolenie pomoże uczestnikom zdobyć umiejętności niezbędne do prawidłowego przygotowania postępowania, włączając w to omówienie kwestii terminów związania ofertą oraz zagadnień związanych z jawnością postępowania

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest adresowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych, w szczególności do pracowników sektora publicznego, specjalistów ds. zamówień publicznych, przedsiębiorców oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowego agregowania zamówień.

Program szkolenia

1.    Agregowanie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i niedozwo-lone dzielenie zamówień na części
•    Co to są podobne dostawy?
•    Szacowanie wartości zamówień na usługi
•    A co z pracami remontowymi na różnych budynkach/budowlach, sumować ich wartość czy nie?
•    Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w czę-ściach
•    Co z ustaloną wartością zamówienia udzielanego w częściach, gdy pojawia się zamó-wienie nieplanowane?
2.    Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz podmiotowe środki dowodowe
·    Wymagana forma oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz podmio-towych środków dowodowych
·    Co to znaczy, że oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, oraz podmiotowe środki dowodowe, potwierdzają brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku negocjacji bez ogłoszenia nie później niż na dzień składania ofert?
·    Jak prawidłowo wezwać do uzupełniania podmiotowych środków dowodowych?
·    Czy uzupełniane podmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień składa-nia wniosków o dopuszczenie, czy na dzień ich złożenia?
3.    Wykluczenie z postępowania Wykonawcy, który nie wykonał lub nienależycie wykonał poprzednią umowę  
·    Czy niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczy tylko umów o zamówienie publiczne?
·    Czy niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczy również umów OiB zawartych z pominięciem Pzp?
·    Od jakiej daty liczyć okres wykluczenia i jak długo Wykonawca podlega wykluczeniu?
4.    Wykluczenie z postępowania Wykonawcy, który w poprzednim postępowaniu oszukał Zamawiającego  
·    Jakiej treści oświadczenie dołącza do wniosku o dopuszczenie Wykonawca, który nie zgadza się z wykluczeniem go z poprzedniego postępowania?
·    Jaki jest okres wykluczenia Wykonawcy, który wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji?

5.    Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
·    Szczególny sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
·    Kto i w jaki sposób musi wykazać spełnianie warunku udziału dotyczącego uprawni-eń do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej?
·    Kto i w jaki sposób musi wykazać spełnianie warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej?
·    Kontrowersje związane z oświadczeniem, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp - kto ma wykonywać zamówienie?
6.    Prawidłowa procedura wykluczenia Wykonawcy, którego uznano za nieposiada-jących wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa
7.    Jawność postępowania i ograniczenia jawności w postępowaniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
·    Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załaczników do protokołu (w tym ofert)
·    Tajemnica przedsiębiorstwa - warunki skutecznego zastrzeżenia; zasady postępo-wania w przypadku nieskutecznego zastrzeżenia informacji.
·    Wyjątki od zasady jawności w postępowaniach o zamówienia w dziedzinach OiB
8.    Wybrane sprawy dotyczące trybów udzielania zamówień sektorowych
•    Wszczęcie postępowania OiB - gdzie i jak publikować ogłoszenia?
•    Terminy w postępowaniu o zamówienie w dziedzinach OiB
•    Udzielanie wyjaśnień do dokumentów zamówienia
•    Ważne sprawy związane z  terminem związania ofertą
a)    W jaki sposób i gdzie Zamawiający musi określić termin związania ofertą?
b)    Czy Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą?
c)    Zmiany dotyczące procedury wyrażania zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
d)    Nowa procedura postępowania w sytuacji gdy minie termin związania ofertą, a ofer-ta nie została jeszcze wybrana
e)    Konsekwencje niewyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór oferty po upływie tego terminu
f)    Jak należy rozumieć pojęcie „pisemna zgoda”?

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum konferencyjne WEST GATE

02-017 Warszawa

Al. Jerozolimskie 65/79

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 399
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • EduBox; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • Ulica i nr: ul. Atlasowa 41
 • Kod pocztowy: 02-437
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010371279

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska ul. Atlasowa 41

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!