Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamowienia-publiczne-w-gospodarce-odpadami-i-wodno-sciekowej-62741-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami i wodno-ściekowej


  ID szkolenia: 62741
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja Prawo Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  GOLDEN FLOOR
  AL. JEROZOLIMSKIE 123 A
  02-222 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CENA SZKOLENIA: 495 PLN
Czy wiesz, że...
... w ramach gospodarki odpadami i wodno-ściekowej przeprowadzono w ostatnim okresie najbardziej gruntowe nowelizacje przepisów wpływające na zamówienia publiczne?

CENA SZKOLENIA :495
Cel szkolenia
Omówienia newralgicznych praktycznych aspektów udzielania zamówień w gospodarce odpadami i wodno-ściekowej.

Szkolenie skierowane jest do:

Odbiorcy szkolenia
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich) oraz spółek komunalnych.

Po szkoleniu...
Nabędziesz umiejętność zastosowania regulacji prawnych oraz wyników orzecznictwa we własnych postępowaniach o zamówienie publiczne.

Program szkolenia:

Program
Charakterystyka zamówień w gospodarce odpadami i wodno-ściekowej

Newralgiczne problemy dotyczące organizacji postępowania o zamówienie publiczne w trybie Pzp dotyczące gospdoarki odpadami i wodno-ściekowej

Wymagania dotyczące wykonawców

Zasady kształtowania wymagań podmiotowych
Zasady kształtowania warunków odnoszących się do rzetelności i efektywności wykonawcy w SIWZ
Wykluczanie wykonawców
Jak ocenić zasadność wykluczenia wykonawcy wg nowych reguł?
Rehabilitacja wykonawcy nierzetelnego
Pleganie przez wykonawcę na zasobach innego podmiotu
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów
Jakich dokumentów może żądać zamawiający w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny?
Jakich dokumentów może żądać zamawiający w celu ustalenie, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów
Ocena podmiotowa wykonawcy w świetle dyscypliny finansów publicznych?

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Newralgiczne problemy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w ramach zamówień w gopsodarce odpadami i wodno-ściekowej
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności
Wpływ zmian w Pzp na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówieniaWymagania dotyczące kryteriów oceny ofert

Poszerzenie katalogu możliwych, innych niż cena, kryteriów oceny ofert
Ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny
Przypadki, w których stosowanie - jako jedynego kryterium - najniższej ceny jest z zabronione
Kiedy zamówienie jest powszechnie dostępne i ma ustalone standardy jakościowe
Kryteria oceny ofert uwzględniające rachunek kosztów związanych z całym okresem korzystania z przedmiotu zamówienia
Opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych
Skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów
Błędy w określeniu kryteriów oceny ofert a dyscyplina finansów publicznychNewralgiczne momenty przebiegu postępowania

Nowe zasady utajniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Nowe zasady zatrzymywania wadium Wykonawcom nieuzupełniającym dokumentów
Procedura oceny występowania rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych:
Jak oceniać rażąco niską cenę
Kto musi udowodnić swoją racą w sprawie rażąco niskiej ceny?

Umowy w zamówieniach publicznych po zmianach

Obowiązkowe klauzule w umowach o zamówienie publiczne, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy
Solidarna odpowiedzialność podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że podmiot ten nie ponosi winy za nieudostępnienie zasobów

Informacje o prelegentach:

Ewaryst Kowalczyk

Doświadczony wykładowca, prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Zajmuje się prawem związanym ze współpracą pomiędzy sektorem publicznym oraz prywatnym,
a w tym m.in.: zamówieniami publicznymi, partnerstwem publiczno-prywatnym, działalnością pożytku publicznego, pomocą publiczną, dyscypliną finansów publicznych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • --- ---

Cena zawiera:

Najnowszą książkę

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych"

Dostęp do EDUstrefy

Materiały szkoleniowe

Lunch i poczęstunki w przerwach

E-mailową konsultację po szkoleniu

Certyfikat z hologramem

Punkty w Programie Premiowym APEXnet

Wydarzenie: Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami i wodno-ściekowej