Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami i wodno-ściekowej

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA: 495 PLN
Czy wiesz, że...
... w ramach gospodarki odpadami i wodno-ściekowej przeprowadzono w ostatnim okresie najbardziej gruntowe nowelizacje przepisów wpływające na zamówienia publiczne?

CENA SZKOLENIA :495
Cel szkolenia
Omówienia newralgicznych praktycznych aspektów udzielania zamówień w gospodarce odpadami i wodno-ściekowej.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich) oraz spółek komunalnych.

Po szkoleniu...
Nabędziesz umiejętność zastosowania regulacji prawnych oraz wyników orzecznictwa we własnych postępowaniach o zamówienie publiczne.

Program szkolenia

Program
Charakterystyka zamówień w gospodarce odpadami i wodno-ściekowej

Newralgiczne problemy dotyczące organizacji postępowania o zamówienie publiczne w trybie Pzp dotyczące gospdoarki odpadami i wodno-ściekowej

Wymagania dotyczące wykonawców

Zasady kształtowania wymagań podmiotowych
Zasady kształtowania warunków odnoszących się do rzetelności i efektywności wykonawcy w SIWZ
Wykluczanie wykonawców
Jak ocenić zasadność wykluczenia wykonawcy wg nowych reguł?
Rehabilitacja wykonawcy nierzetelnego
Pleganie przez wykonawcę na zasobach innego podmiotu
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów
Jakich dokumentów może żądać zamawiający w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny?
Jakich dokumentów może żądać zamawiający w celu ustalenie, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów
Ocena podmiotowa wykonawcy w świetle dyscypliny finansów publicznych?

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Newralgiczne problemy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w ramach zamówień w gopsodarce odpadami i wodno-ściekowej
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności
Wpływ zmian w Pzp na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówieniaWymagania dotyczące kryteriów oceny ofert

Poszerzenie katalogu możliwych, innych niż cena, kryteriów oceny ofert
Ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny
Przypadki, w których stosowanie - jako jedynego kryterium - najniższej ceny jest z zabronione
Kiedy zamówienie jest powszechnie dostępne i ma ustalone standardy jakościowe
Kryteria oceny ofert uwzględniające rachunek kosztów związanych z całym okresem korzystania z przedmiotu zamówienia
Opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych
Skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów
Błędy w określeniu kryteriów oceny ofert a dyscyplina finansów publicznychNewralgiczne momenty przebiegu postępowania

Nowe zasady utajniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Nowe zasady zatrzymywania wadium Wykonawcom nieuzupełniającym dokumentów
Procedura oceny występowania rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych:
Jak oceniać rażąco niską cenę
Kto musi udowodnić swoją racą w sprawie rażąco niskiej ceny?

Umowy w zamówieniach publicznych po zmianach

Obowiązkowe klauzule w umowach o zamówienie publiczne, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy
Solidarna odpowiedzialność podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że podmiot ten nie ponosi winy za nieudostępnienie zasobów

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Ewaryst Kowalczyk

Doświadczony wykładowca, prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Zajmuje się prawem związanym ze współpracą pomiędzy sektorem publicznym oraz prywatnym,
a w tym m.in.: zamówieniami publicznymi, partnerstwem publiczno-prywatnym, działalnością pożytku publicznego, pomocą publiczną, dyscypliną finansów publicznych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 lipiec 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
---
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych"

Dostęp do EDUstrefy

Materiały szkoleniowe

Lunch i poczęstunki w przerwach

E-mailową konsultację po szkoleniu

Certyfikat z hologramem

Punkty w Programie Premiowym APEXnet

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!