Zamówienia publiczne w praktyce bez kontrowersji i wątpliwości na podstawie najnowszych przepisów i aktualnego orzecznictwa

O szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną omówione najciekawsze case study z aktualnego orzecznictwa KIO i Sądu Okręgowego w Warszawie.

W drugiej części szkolenia dowiesz się:

 • Czy można domagać się określenia lub podwyższenia poziomu warunków udziału w postępowaniu?
 • Czy można wykazać posiadanie trzech inspektorów nadzoru, gdy Zamawiający wymagał skierowania do realizacji zamówienia dwóch?
 • Jak jest cel stawiania warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do posiadania ubezpieczenia oc?
 • Co zrobić, gdy Wykonawca nie złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, ale Zamawiający - po wezwaniu do wyrażenia takiej zgody - zdążył wybrać ofert przed upływem terminu związania ofertą?
 • Zasady opisywania kryteriów oceny ofert w święte najnowszego orzecznictwa Sądu Okręgowego w Warszawie
 • Gwarancja wadialne z terminem ważności pokrywającym się z terminem związania ofertą - dobrze, czy też termin ważności gwarancji wadialnej musi być kilka dni dłuższy od TZO?
Kto powinien wziąć udział?

Kurs kierowany jest do:

 • specjalistów ds zamówień publicznych
 • osób zajmujących się obsługą prawną Zamawiających w zakresie zamówień publicznych
 • Wykonawców
 • Kontrolerów

Program szkolenia

I. SKŁADANIE OFERT

 • Czy można przekazać Zamawiającemu kilka plików zawierających tą samą ofertę?
 • Jak liczyć terminy składania elektronicznych ofert? Czy „do 12:00” oznacza, iż ofertę można przekazać do „12h:00m:99s”?
 • Rozbieżność pomiędzy ceną podaną liczbowo i słownie - poprawić, czy odrzucić ofertę?
 • Oferta złożona w archiwum .rar - przyjąć, czy odrzucić?
 • Czy Zamawiający musi korzystać z kwalifikowanej usługi walidacji (QVS) podczas sprawdzania elektronicznych podpisów, czy może zweryfikować prawidłowość elektronicznego podpisu z wykorzystaniem dowolnych narzędzi np. dostarczanych przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania wydających kwalifikowane certyfikaty?
 • Czy można złożyć skan oferty?
 • Oferta z oświadczeniem o powierzeniu wykonania całego zamówienia podwykonawcom - przyjąć czy odrzucić?
 • Konsekwencje braku podania w ofercie informacji nt części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz braku wskazania nazw proponowanych podwykonawców.

II. NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM LUB PRZEKAZYWANIEM ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ

 • Dokument w języku obcym i (1) brak tłumaczenia, (2) załączenie tłumaczenia tylko stron zawierających potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego, (3) brak tłumaczenia w sytuacji, gdy Zamawiający nie przewidział uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych, (4) niewłaściwy podpis.
 • Brakuje części tabeli z parametrami - uzupełniać, czy odrzucić ofertę?
 • e-KRK - co przekazać Zamawiającemu - plik .pdf, czy .xml?, jak sprawdzać poprawność złożenia, czy możliwe jest składanie wizualizacji wydruku tego dokumentu poświadczonego przez Wykonawcę, kto opatruje podpisem ten dokument?
 • Elektroniczne zaświadczenia z US i ZUS - czy jest możliwe składanie wydruków wizualizacji tych dokumentów?, kto opatruje podpisem ten dokument?
 • Pełnomocnictwo uzupełniane po terminie składania ofert i datą po upływie tego terminu - przyjąć, czy odrzucić?
 • Kto i jak poświadcza skan pełnomocnictwa?
 • Konsekwencje niezłożenia innych dokumentów niż pełnomocnictwo - potwierdzających umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
 • Informacja z KRK dotycząca spółek komandytowych - czy w sytuacji, gdy komplementariuszem spółki jest spółka z o.o., należy złożyć informacje z KRK dotyczące członków zarządu komplementariusza (czyli spółki z o.o.)?
 • Zaświadczenie ZUS i US w spółkach cywilnych - na wspólników, czy na spółkę?
 • Warunki samouzupełniania podmiotowych środków dowodowych - jak reagować gdy w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów Wykonawca dostarczy również inne niż określone w wezwaniu?

III. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAW WYKLUCZENIA

 • Czy można domagać się określenia lub podwyższenia poziomu warunków udziału w postępowaniu?
 • Czy można wykazać posiadanie trzech inspektorów nadzoru, gdy Zamawiający wymagał skierowania do realizacji zamówienia dwóch?
 • Jak jest cel stawiania warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do posiadania ubezpieczenia oc?
 • Czy można polegać na polisie oc innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu?
 • Dlaczego można składać - na wezwanie Zamawiającego - polisę oc wystawioną po upływie terminu składania ofert?
 • Czy informację z banku należy składać wraz z pełnomocnictwem do wystawienia takiej informacji?
 • Czy autor dokumentacji projektowej może być kierownikiem robót?
 • Czy małżonkowie prowadzący odrębną działalność gospodarczą jakom osoby fizyczne mogą składać odrębne oferty w tym samym postępowaniu?
 • Czy Wykonawca, który przygotował dokumentację projektową, STWiORB oraz kosztorysy inwestorskie może ubiegać się o udzielenie zamówienia na roboty budowlane?
 • Czy doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Wykonawcy i podmiotów udostępniających zasoby sumuje się?
 • Na jakie doświadczenie może powołać się Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, który nabył je wspólnie z innym Wykonawcą?
 • Dysponowanie bezpośrednie potencjałem kadrowym oraz technicznym - kiedy występuje?

IV. CIEKAWE SPRAWY DOTYCZĄCE OCENY OFERT I WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 • Co zrobić, gdy Wykonawca nie złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, ale Zamawiający - po wezwaniu do wyrażenia takiej zgody - zdążył wybrać ofert przed upływem terminu związania ofertą?
 • Zasady opisywania kryteriów oceny ofert w święte najnowszego orzecznictwa Sądu Okręgowego w Warszawie
 • Gwarancja wadialne z terminem ważności pokrywającym się z terminem związania ofertą - dobrze, czy też termin ważności gwarancji wadialnej musi być kilka dni dłuższy od TZO?
 • Jakie są konsekwencje zaoferowania nierealnego rabatu, terminu wykonania, okresu gwarancji?
 • Kiedy kryterium oceny ofert dotyczące doświadczenia osób, które będą wykonywać zamówienie jest kryterium podmiotowym?
 • Co zrobić z ofertami, które przedstawiają rożne stawki podatku VAT w związku z tarczą inflacyjną?
 • Kiedy postępowanie o udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym?
 • Kiedy postępowanie o udzielenie zamówienia obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy?
 • Ile razy można wzywać do wyjaśnień i dowodów w celu ustalenia, ze oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu?

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW ROSYJSKICH I INNYCH PODMIOTÓW WSPIERAJĄCYCH AGRESJĘ FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ:

 • Wykluczenie wykonawców na podstawie ustawy sankcyjnej
 • Czarna lista wykonawców
 • Sposób oceny występowania podstaw wykluczenia
 • Kary za ubieganie się o zamówienie publiczne przewidziane dla wykonawców podlegających wykluczeniu
 • Stosowanie przepisów sankcyjnych w zamówieniach niepodlegających przepisom pzp (w tym bagatelnych)
 • Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach wynikający z rozporządzenia rady (ue) 833/2014
 • Od kiedy obowiązuje?
 • Jak stosować?

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Atlas Tower

Warszawa

woj. mazowieckie

QHotel Katowice

Katowice

woj. śląskie

Hotel Scandic

Wrocław

woj. dolnośląskie

Online 23-24 sierpień 2022
Hotel Altus

Poznań

woj. wielkopolskie

Hotel Scandic

Gdańsk

woj. pomorskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się
Szkolenie online 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!