Szkolenie

Zamówienia publiczne w praktyce - kompleksowy kurs doskonalący stosowanie największych zmian w historii PZP

O szkoleniu

Zapraszamy na 3-dniowy kurs z zamówień publicznych w Zakopanem.

To nie jest zwykłe szkolenie, a wyjątkowy kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce!
Dlaczego warto wziąć udział?

Na kursantów czeka ogromny zastrzyk wiedzy z nowego Prawa zamówień publicznych w jego najświeższym wydaniu, w tym m.in.:

 • Kwintesencja zmian w zamówieniach publicznych pod kątem nowej ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2021.
 • Jak udzielać zamówień w trybie podstawowym
 • Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie nowej ustawy pzp
 • Składanie i otwarcie ofert pod rządami nowej ustawy Pzp
Kto powinien wziąć udział?
 • osób, które zajmują się zamówieniami publicznymi
 • urzędników
 • osób wykonujących zamówienia publiczne
 • wszystkich zainteresowanych tematem

Program szkolenia

I. NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ, A ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

1. Zadania i uprawnienia kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia / osoby której kierownik zamawiającego powierzył czynności w postępowaniu zastrzeżone dla kierownika Zamawiającego
2. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna kierownika zamawiającego/osoby której kierownik powierzył czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego
3. Odpowiedzialność innych osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Komisja przetargowa i inne osoby zaangażowane w proces udzielania zamówienia

 • Rola komisji przetargowej
 • Komisja przetargowa, jako zespół pomocniczy kierownika zamawiającego (Powołanie i odwołanie członków komisji, zmiana członka komisji, zakres obowiązków i odpowiedzialności członków komisji przetargowej)
 • Relacja pomiędzy komisją przetargową a kierownikiem zamawiającego
 • Biegły w postępowaniu o udzielenie zamówienia – kiedy i w jakim celu powoływać; odpowiedzialność biegłego
 • Dokumentowanie prac komisji


II. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP

1. Cykl zakupowy - etapy
2. Zmiany w planie postępowań o udzielenie zamówienia

 • Zawartość planu postępowań
 • Nowe zasady publikacji planu  postępowań
 • Aktualizacja planu postępowań

3. Nowe zasady szacowania wartości zamówienia

 • Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług
 • Niedozwolone dzielenie zamówienia na części - przykłady
 • Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach
 • Szacowanie wartości zamówień w sektorze IT

4. Opis przedmiotu zamówienia po zmianach

 • Kiedy jest możliwe opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych?
 • Różnica pomiędzy opisem, a określeniem przedmiotu zamówienia

5. Warunki udziału w postępowaniu po wejściu w życie nowej ustawy Pzp

 • Nowy warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: jak powinien być skonstruowany ten warunek? Jakie są podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie tego warunku? Czy Zamawiający może wymagać, aby każdy Wykonawca ubiegający się o zamówienie był wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego?
 • Zasady oceny spełniania warunku udziału dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: - rola oświadczenia, o którym mowa  wart. 117 ust. 4  Pzp; czy wymagane koncesje, zezwolenia, licencje musi posiadać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie? 
 • Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: czy Zamawiający może wymagać od Wykonawców minimalnego poziomu obrotów rocznych? Ważne zmiany dotyczące podmiotowych środków dowodowych służących ocenia spełniania warunków ekonomicznych lub finansowych.
 • Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej: rola oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust.4  Pzp podczas dokonywania oceny spełniania warunków udziału dotyczących doświadczenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; zmiany dotyczące zasad wykazywania doświadczenia nabytego podczas realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych w ramach konsorcjum przez Wykonawcę, który samodzielnie ubiega się o udzielenie zamówienia; czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji? Kiedy próbka jest przedmiotowym, a kiedy podmiotowym środkiem dowodowym?

6. Przedmiotowe środki dowodowe

 • Co to są przedmiotowe środki dowodowe?
 • Moment złożenia przedmiotowych środków dowodowych
 • Nowe zasady uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych

7. Nowe zasady stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze większej niż 60%

8. Zasady sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • Co to są dokumenty elektroniczne?
 • Wymagana forma oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp
 • W jaki sposób należy zastrzegać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa?
 • Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany i podpis osobisty - kiedy i jak je używamy?
 • W jakim formacie należy przygotowywać dokumenty elektroniczne składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?
 • W jakiej formie należy przekazywać podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, pełnomocnictwa?
 • Kto i w jaki sposób może poświadczać zgodność cyfrowych odwzorowań składanych dokumentów elektronicznych z dokumentami sporządzonymi w postaci papierowej?
 • Co to są „inne dokumenty i oświadczenia”?

9. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

 • Kiedy należy sporządzić SWZ, a kiedy OPiW?
 • Wymagana zawartość SWZ
 • Nowe zasady udostępniania, wyjaśniania oraz wprowadzania zmian do SWZ z uwzględnieniem dostępności cyfrowej dokumentów elektronicznych
 • Jak sporządzić wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej? (na przykładzie MiniPortalu)
 • Zapisy SWZ dotyczące sesji otwarcia ofert BEZ udziału Wykonawców


III.  PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIŻSZEJ OD PROGÓW UE NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP
1. Istotne zmiany dotyczące publikatorów ogłoszeń o zamówieniu
2. Nowy obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach w każdym postępowaniu

 • Kto musi przekazywać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
 • W jakim terminie należy przekazać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
 • Co musi zawierać taka informacja?

3. Co to jest strona internetowa prowadzonego postępowania? (kiedy jest nią MiniPortal)
4. Czy w postępowaniu poniżej progów UE możliwe jest przeprowadzenie procedury odwróconej?
5. Nowa procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców

 • Składanie i otwarcie ofert
 • Czynności dokonywane przed i po otwarciu ofert
 • Zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego

6. Nowe podstawy odrzucenia oferty

 • oferta spóźniona
 • oferta złożona przez Wykonawcę niewiarygodnego lub niezdolnego do wykonania zamówienia
 • oferta sporządzona lub przekazana niezgodnie z wymaganiami organizacyjnymi lub technicznymi dotyczącymi sporządzenia i przekazania oferty
 • brak pisemnej zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą
 • złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej

7. Zmiany w zakresie podstaw unieważnienia postępowania
8. Ogłoszenie o wykonaniu zamówienia

 • Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
 • Jaka jest przydatność ogłoszenia o wykonaniu umowy dla innych Zamawiających oraz organów kontrolnych?

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Cytat

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych.

Gdzie i kiedy

Zakopane 20-22 październik 2021
Nosalowy Dwór****

Zakopane

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę w pokoju 1-osobowym
2090 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę w pokoju 2-osobowym
1940 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!