Szkolenie

Zamówienia publiczne w świetle nowej ustawy obowiązującej w 2016 r.

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 990 NETTO
Zapraszamy na szkolenie, które pozwoli przygotować się do zmian w zamówieniach publicznych, czekających
Zamawiających i Wykonawców już w 2016 r., kiedy zostanie wprowadzona nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, implementująca dyrektywy unijne.
Kto powinien wziąć udział?
Osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi

Program szkolenia

Program
REGULACJE ZWIĄZANE Z IMPLEMENTACJĄ DYREKTYWY KLASYCZNEJ 2014/24/UE ORAZ SEKTOROWEJ 2014/25/UE

Usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych

lepsze wykorzystanie negocjacji w zamówieniach publicznych (wstępne konsultacje rynkowe na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia; szersze zastosowanie trybów negocjacyjnych)
skrócenie minimalnych terminów w procedurach udzielania zamówień
jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy
wprowadzenie fakultatywności wadium i terminu związania ofertą
zlikwidowanie obowiązków zamawiających w zakresie przesyłania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zawiadomień
większa elastyczność w zakresie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Elektronizacja zamówień publicznych (e-Procurement)

obowiązkowa komunikacja elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym
składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu poprzez profil nabywcy
wykorzystanie elektronicznej platformy zamówień publicznych (e-Zamówienia) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych

Aspekty innowacyjne, środowiskowe i społeczne w zamówieniach publicznych

promowanie wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, a nie oferty z najniższą cenąpartnerstwo innowacyjne, jako tryb nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku
promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych

promowanie dzielenia zamówień na mniejsze części
limity dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej

Uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych

podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek przestrzegania przepisów ustawy
uproszczona procedura udzielenia zamówienia na usługi niepriorytetowe

NAJCIEKAWSZE ZMIANY NIEWYNIKAJĄCE Z KONIECZNOŚCI IMPLEMENTACJI DYREKTYW UE

Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej:

rozszerzenie zakresu czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej
zmiana zasad wnoszenia skargi do sądu okręgowego przez Prezesa UZP
oddzielenie organizacyjne KIO od UZP

Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jako akt kreujący istotne informacje dotyczące postępowania, zastępujący specyfikację istotnych warunków zamówienia
Ograniczania w zakresie jawności postępowania - brak dostępu do protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

Czas trwania

2 DNI

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Czaban

• Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy
o zamówieniach publicznych (2000 r.)
• Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 - 26 sierpnia 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 - 10 lipca 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
---
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!