Szkolenie: Zamówienia publiczne w świetle nowej ustawy planowanej na 2016 rok

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamowienia-publiczne-w-swietle-nowej-ustawy-planowanej-na-2016-rok-64441-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Zamówienia publiczne w świetle nowej ustawy planowanej na 2016 rok


  ID szkolenia: 64441
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  Hotel Wileński
  ul. Ryszarda Knosały 5
  Olsztyn
  woj. kujawsko-pomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 14-15.01.2016
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CENA SZKOLENIA: 990 netto

Czy wiesz, że...
...najpóźniej dnia 18 kwietnia 2016 r. mija termin implementacji zamówieniowych dyrektyw unijnych. Oznacza to, że od tej daty licząc, wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce muszą być prowadzone z uwzględnieniem zawartych w dyrektywach zmian.

Cel szkolenia
Zapoznanie ze zmianami wynikającymi z dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE oraz ze zmianami nie wynikającymi z dyrektyw proponowanymi w rządowym projekcie nowej ustawy Pzp.

Szkolenie skierowane jest do:

Odbiorcy szkolenia
Każda osoba zajmująca się zamówieniami publicznymi:

zamawiający (osoby przygotowujący postępowania, kierownicy jednostek zobowiązanych stosować ustawę Pzp)
wykonawcy
kontrolerzy
eksperci zajmujący się doradztwem w zakresie zamówień publicznych

Po szkoleniu...
Będziesz w stanie rozpoznać obszary własnej działalności zawodowej wymagające korekt wynikających z konieczności przestrzegania nowych dyrektyw zamówieniowych.

Program szkolenia:

Program
REGULACJE ZWIĄZANE Z IMPLEMENTACJĄ DYREKTYWY KLASYCZNEJ 2014/24/UE ORAZ SEKTOROWEJ 2014/25/UE

Usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych

lepsze wykorzystanie negocjacji w zamówieniach publicznych (wstępne konsultacje rynkowe na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia; szersze zastosowanie trybów negocjacyjnych)
skrócenie minimalnych terminów w procedurach udzielania zamówień
jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy
wprowadzenie fakultatywności wadium i terminu związania ofertą
zlikwidowanie obowiązków zamawiających w zakresie przesyłania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zawiadomień
większa elastyczność w zakresie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Elektronizacja zamówień publicznych (e-Procurement)

obowiązkowa komunikacja elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym
składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu poprzez profil nabywcy
wykorzystanie elektronicznej platformy zamówień publicznych (e-Zamówienia) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych

Aspekty innowacyjne, środowiskowe i społeczne w zamówieniach publicznych

promowanie wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, a nie oferty z najniższą cenąpartnerstwo innowacyjne, jako tryb nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku
promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych

promowanie dzielenia zamówień na mniejsze części
limity dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej

Uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych

podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek przestrzegania przepisów ustawy
uproszczona procedura udzielenia zamówienia na usługi niepriorytetowe

NAJCIEKAWSZE ZMIANY NIEWYNIKAJĄCE Z KONIECZNOŚCI IMPLEMENTACJI DYREKTYW UE

Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej:

rozszerzenie zakresu czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej
zmiana zasad wnoszenia skargi do sądu okręgowego przez Prezesa UZP
oddzielenie organizacyjne KIO od UZP

Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jako akt kreujący istotne informacje dotyczące postępowania, zastępujący specyfikację istotnych warunków zamówienia
Ograniczania w zakresie jawności postępowania - brak dostępu do protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje o prelegentach:

Jerzy Czaban
 Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990
 Arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 Występował po stronie obwinionego jako obrońca przed Komisją dyscypliny finansów publicznych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • - - -

Cena zawiera:

Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Dostęp do EDUstrefy Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: Zamówienia publiczne w świetle nowej ustawy planowanej na 2016 rok