ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI UZP I RIO,

O szkoleniu

Cel szkolenia
Uzyskanie wiedzy praktycznej w zakresie elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które budzą największe wątpliwości interpretacyjne oraz charakteryzują się częstym występowaniem nieprawidłowości.

Metody szkolenia
• studium przypadku
• mini wykład
• dyskusja
• prezentacja
• ćwiczenia warsztatowe

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• nabycie wiedzy o najnowszych trendach interpretacyjnych w zakresie zamówień publicznych
• nabycie wiedzy o stanowiskach organów kontroli
• wzrost wiedzy na temat elementów postępowania o zamówienie publiczne, które charakteryzują się częstym występowaniem nieprawidłowości
• zapoznanie się ze sposobami eliminowania nieprawidłowości
• nabycie umiejętności zastosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w złożonych i trudnych do oceny stanach faktycznych
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• osoby/pracownicy firm przeprowadzających zamówienia - zamawiających
• członkowie komisji przetargowych
• osoby zarządzające i kierujące firmami
• osoby zainteresowane nabyciem wiedzy z zakresu zamówień publicznych

Program szkolenia

Program szkolenia oparty na najnowszych orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej, Sądów Powszechnych oraz stanowiskach i wynikach kontroli Urzędu Zamówień Publicznych oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych.

1. Nieprawidłowości w zakresie wyboru trybu postępowania
• zapytanie o cenę
• zamówienie z wolnej ręki

2. Nieprawidłowości w zakresie szacowania wartości zamówienia
• jak szacować wartość zamówienia na roboty budowlane?
• jak szacować wartość zamówienia na na usługi i dostawy powtarzające się okresowo?
• jak zachować należytą staranność przy szacowaniu wartości zamówienia?
• jak szacować wartość zamówienia na zamówienia finansowane ze środków UE?
• jak szacować wartość zamówienia na na usługi finansowe?

3. Nieprawidłowości w zakresie ogłoszeń
4. Nieprawidłowości w zakresie konkretyzacji warunków udziału w postępowaniu

5. Nieprawidłowości w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania
• funkcja przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu
• przesłanki wykluczenia nie związane z prowadzonym postępowaniem
• przesłanki związane z danym postępowaniem
• wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu
• wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania
• zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów
• wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia

6. Nieprawidłowości w zakresie oceny ofert
• oferta jako oświadczenie woli
• treść i forma oferty z punktu widzenia wymagań specyfikacji
• jak zapewnić i ocenić właściwą reprezentację wykonawcy?
• kiedy można zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?
• jak ocenić czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest zasadne?

7. Nieprawidłowości w zakresie umów o zamówienie publiczne
• forma umowy
• jak przygotować treść umowy aby zagwarantować realizację interesów zamawiającego?
• jak zmienić umowę o zamówienie publiczne?
• jak egzekwować roszczenia?
• zabezpieczenie należytego wykonania umowy
• nieważność umowy
• rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy
© Copyright Krzysztof Puchacz

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 7 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

KRZYSZTOF PUCHACZ - Ekspert w dziedzinie prawa zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej. Specjalista z zakresu prawa zobowiązań, zamówień publicznych i finansów publicznych. Pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z racji wykonywanej funkcji zajmuje się kontrolą zamówień publicznych. W prowadzonych szkoleniach największy nacisk kładzie na praktyczne strony stosowania prawa zamówień publicznych wraz z uwzględnieniem dyrektyw WE. Szkolenia opiera na przepisach ustawy, aktach wykonawczych, aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych, uwzględniając wyniki kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i regionalnych izb obrachunkowych. Stały współpracownik wydawcy miesięcznika Przetargi publiczne. Ekspert i trener Szkoły Zamówień Publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
700
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!