Zamówienia publiczne w urzędach pracy. Praktyka prowadzenia postępowań w 2023 r. z uwzględnieniem specyfiki i zagrożeń branży.

O szkoleniu

Pracujesz w urzędzie pracy? Ten kurs jest stworzony dla Ciebie! Nasz ekspert przygotował specjalny program, aby ułatwić Twoją codzienną pracę oraz pomóc bezbłędnie przejść prowadzenie postępowań w 2023 roku włączać specyfikę i zagrożenia w tej branży.
Na szkoleniu trener poruszy tematy związane z:

 • Zasadami kwalifikowania zamówień obejmujących łącznie usługi społeczne
 • Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia
 • Zamówieniami publicznymi o wartości pon. 130 000 zł
 • Prowadzenie postępowania w trybie podstawowym
 • Waloryzacją umów w zp
 • Wymaganymi klauzulami materiałowo-kosztowymi w umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane zawierane na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów zajmujących realizacją zamówień publicznych, członków komisji przetargowych, jak również kierowników instytucji.

Program szkolenia

1. USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USLUGI
a) Co to są usługi społeczne i inne szczególne usługi?
b) Zasady kwalifikowania zamówień obejmujących łącznie usługi społeczne (lub inne szczególne usługi) oraz inne zamówienia
c) Kiedy ustawa Pzp ma zastosowanie do udzielania zamówień na usługi społeczne?


2. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
a) Plan postępowań o udzielenie zamówienia (co musi zawierać?; kiedy i gdzie publikować? Na czym pole-ga aktualizacja planu postępowań?)
b) Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na usługi szkoleniowe, usługi sprzątania, usługi ochrony i roboty budowlane remontowe

 • Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług (usługi dla osób bezrobotnych - sumować wszystkie, czy wg tematów szkoleń?)
 • Podział zamówienia na części podczas kontroli - trzeba, czy nie trzeba dzielić w celu wsparcia MŚP?
 • Jak prawidłowo napisać uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części?
 • Zasady postępowania w przypadku zamówień nieplanowanych.

c) Prawo opcji - co musisz o nim wiedzieć?

 • Co to jest opcja?
 • W jaki sposób określić warunki skorzystania z opcji?
 • W jakim terminie i w jaki sposób winno być złożone oświadczenie Zamawiającego w sprawie skorzy-stania z prawa opcji?
 • Czy opcja może być większa od zamówienia podstawowego?

d) Wznowienia zamówienia - jak i kiedy warto je stosować?

 • Co to są wznowienia i jaka jest różnica pomiędzy wznowieniami, a prawem opcji?
 • W jaki sposób przewidzieć wznowienie zamówienia publicznego w dokumentach zamówienia i jak z niego skorzystać po zawarciu umowy w sprawie zamówienia?

e) Jak prawidłowo opisać kryteria oceny ofert na usługi społeczne?

 • Jednoznaczność i zrozumiałość kryteriów oceny ofert
 • Dlaczego zamawiający musi umieć uzasadnić wagi kryteriów oceny ofert?
 • Dlaczego nie warto przyjmować kryteriów oceny ofert na siłę - mit o zakazie stosowania najniżej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert?
 • Obowiązek uwzględniania przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone lub powierzone przeprowadzenie szkoleń, kryteriów opisanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Poli-tyki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i spo-sobów prowadzenia usług rynku pracy - Na czym polega w/w obowiązek? Dlaczego nie wyklucza on możliwości stosowania jako jedynego kryterium wyboru oferty najniższej ceny?

f) Warunki udziału w postępowaniu - wybrane zagadnienia

 • Zakres ustalania warunków udziału w postępowaniu
 • Cechy prawidłowego warunku, czyli jak prawidłowo konstruować warunki udziału w postępowaniu: przejrzysty; proporcjonalny - na czym polega test proporcjonalności?; umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania umowy
 • Jak prawidłowo interpretować warunek dysponowania osobami - wyjaśnienie różnicy pomiędzy dyspo-nowaniem pośrednim, a bezpośrednim?
 • Konsorcjum: Lider spełnia warunek udziału dotyczący doświadczenia, partner oświadcza, że wykona zamówienie - czy to jest możliwe?
 • Co musisz wiedzieć o oświadczeniu o podziale zadań (art. 117 ust. 4 Pzp)?

3. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM
a) Wybór wariantu trybu podstawowego:

 • Bez negocjacji
 • Z możliwością negocjacji
 • Z negocjacjami

b) Wszczęcie postępowania
c) Dopuszczalne zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ (OPiW-u), w tym kolejność zamieszcza-nia/przekazywania ogłoszeń/zmian SWZ (OPiW-u),
d) Udzielanie wyjaśnień dotyczących SWZ (OPiW-u)
e) Składanie i otwarcie ofert - błędy, problemy, rozwiązania,
f) Zawiadamianie Prezesa UZP o złożonych ofertach,
g) Poprawianie omyłek - rodzaje, zasady postępowania w przypadku ich stwierdzenia, najnowsze orzec-znictwo,
h) Badanie i ocena ofert, w tym symulacja przeprowadzenia dochodzenia w sprawie rażąco niskiej ceny - jak prawidłowo wezwać do wyjaśnień i o co pytać? Ile razy można powtarzać wezwanie do złożenia wyjaśnień?
i) Druga szansa - dopuszczalne działania naprawcze dotyczące podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych w świetle najnowszego orzecznictwa,
j) Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty oraz uchy-lenia się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykona-nia umowy,
k) Zawiadomienie o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania - co zawiera, kiedy i jak przekazywać?
l) Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu oraz ogłoszenie o wyniku postępowania - czy w postępowaniu pro-wadzonym z dopuszczeniem składania ofert częściowych przekazuje/zamieszcza się kilka, czy jedno?

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system dostęp do EduStrefy
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system dostęp do EduStrefy
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!