Szkolenie

Zamówienia publiczne: Zasady udzielania zamówień publicznych w placówkach naukowych oraz kultury w świetle nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie przygotowane specjalnie z myślą o osobach pracujących przy zamówieniach publicznych w różnego typu instytucjach naukowych i kultury. Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany w ustawie PZP, które dotyczą właśnie tych instytucji. Uczestnicy poznają poszczególne etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do których stosuje się przepisy ustawy PZP, a także tych, do których przepisów się nie stosuje.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

ZAMÓWIENIA WYŁĄCZONE Z ZAKRESU STOSOWANIA USTAWY PZP


Zamówienia publiczne wyłączone z uwagi na wartość zamówienia, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (zamówienia bagatelne do 30 000 €)

Wady i zalety podniesienia progu bagatelności
Progi bagatelności w wybranych krajach Unii Europejskiej
Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp
Zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
Akty kierownictwa wewnętrznego
Kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające
Zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Obowiązki Zamawiającego dotyczące sprawozdawczości zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zamówienia na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych

Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz usługi polegające na świadczeniu usług badawczych, wyłączone z reżimu ustawy Pzp (art. 4 pkt 3 lit e)
Pojęcie badań naukowych i prac rozwojowych,
Usługi badawcze i rozwojowe wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),
Kiedy zamówienie nie jest w całości opłacone przez Zamawiajacego?
Kiedy korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności?
Obowiązki Zamawiającego dotyczące sprawozdawczości zamówień na usługi w zakresie badan naukowych i prac rozwojowych
Zasady udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, wyłączone z reżimu ustawy Pzp (art. 4 pkt 8a)
Wszczęcie postępowania – ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
Przebieg postępowania o zamówienie z dziedziny nauki – przejrzystość, równe traktowanie wykonawców, okoliczności mogące mieć wpływ na udzielenie zamówienia
Ograniczenia jawności w postępowaniu o zamówienie z dziedziny nauki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki

Zasady udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, wyłączone z reżimu ustawy Pzp (art. 4 pkt 8b)

Które zamówienia są wyłączone z zakresu ustawy Pzp?
Wszczęcie postępowania – ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
Przebieg postępowania o zamówienie z zakresu działalności kulturalnej – przejrzystość, równe traktowanie wykonawców, okoliczności mogące mieć wpływ na udzielenie zamówienia
Ograniczenia jawności w postępowaniu o zamówienie z zakresu działalności kulturalnej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z zakresu działalności kulturalnej


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PODLEGAJĄCE USTAWIE PZP

Zamówienia publiczne, których przedmiotem są rzeczy wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych udzielane w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo w trybie zamówienia z wolnej ręki:

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia,
Wymagana zawartość zaproszenia do negocjacji,
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy,
Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców,
Zawarcie umowy w sprawie zamówienia oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Zamówienia w zakresie dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki

Zamówienia z zakresu działalności twórczej lub artystycznej,
Zamówienia udzielane z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych,
Ograniczenia w zakresie jawności - czy można utajnić honorarium twórcy?
Ułatwienia związane z przebiegiem postępowania w trybie z wolnej ręki,
Dokumentowanie przebiegu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Dialog konkurencyjny jako sposób na uzyskanie innowacyjnego zamówienia


WYBRANE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Plan finansowy (budżet) a plan zamówień publicznych
Zasady agregacji zamówień publicznych

Przedmiot tego samego rodzaju
Dostępność u jednego wykonawcy
Związek czasowy

Rola Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przy opisywaniu przedmiotu zamówienia i szacowaniu jego wartości
Ustalanie wartości zamówienia publicznego

Ustalanie wartości zamówień przez wyodrębnione jednostki organizacyjne zamawiającego posiadające samodzielność finansową
Dopuszczalne i niedopuszczalne dzielenie zamówienia na części
Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia zamówień nieplanowanych

Formy wsparcia Zamawiającego na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Powierzenie przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobie trzeciej,
Biegły w zamówieniach publicznych,
Tryby negocjacyjne,
Doradztwo w drodze dialogu technicznego.

Opis przedmiotu zamówienia

Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji
Znak towarowy, patent lub pochodzenie w opisie przedmiotu zamówienia – ustawowe przesłanki stosowania; obowiązki Wykonawcy, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego
Opis przedmiotu zamówienia w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych
Opis przedmiotu zamówienia w przypadku dopuszczenia składania ofert wariantowych

Ustalanie kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenia

Dobór kryteriów oceny ofert – oferta z najniższą ceną, czy oferta najkorzystniejsza ekonomicznie?
Opis kryteriów oceny
Określenie wagi (znaczenia) kryteriów oceny ofert
Opis sposobu oceny ofert: Kryteria wymierne, kryteria niewymierne – zasady kwantyfikacji

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Łukasz Czaban

Gdzie i kiedy

Gdańsk 27 - 28 maja 2014
Hotel Focus

Gdańsk

Elbląska 85

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 13 - 14 maja 2014
Scandic Wrocław

Wrocław

Piłsudskiego 49/57

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 - 8 maja 2014
Centrum Szkoleń APEXnet

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!