Szkolenie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Zmiany w zakresie zamówień publicznych dla Kadry Kierowniczej Jak przygotować się do kontroli zamówień publicznych po nowelizacji ustawy?

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z zamówień publicznych do Mikołajek. W przyjemnej mazurskiej scenerii zostaną omówione najważniejsze zmiany w Prawie zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczące kadry kierowniczej.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Odpowiedzialność kierownika zamawiającego
Odpowiedzialność osób, którym powierzono wykonywanie czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego
Osoby odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wina i kara
Formy wsparcia Zamawiającego w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Dialog techniczny – zalety, sposób prowadzenia, wymogi informacyjne
Biegły w zamówieniach publicznych
Powierzenie przygotowania postępowania własnej jednostce organizacyjnej albo osobie trzeciej
Opis przedmiotu zamówienia
Ocena formalna i ocena merytoryczna
Definicja robót budowlanych i obiektu budowalnego – jak wpływa na agregację robót budowlanych?
Kryteria identyfikacji zamówienia (zasady agregacji zamówień publicznych)
Podobieństwo przedmiotowe (pojęcie zamówienia tego samego rodzaju lub o podobnym przeznaczeniu)
Dostępność u jednego wykonawcy
Związek czasowy
Znak towarowy, patent lub pochodzenie w opisie przedmiotu zamówienia – ustawowe przesłanki stosowania; obowiązki wykonawcy, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego
Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji
Ustalenie wartości zamówienia
Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części
Szacowanie zamówień dokonywanych w ramach jednego i kilku projektów UE
Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000

Wybór trybu udzielenia zamówienia „bez ogłoszenia” w świetle orzecznictwa GKO i kontroli Prezesa UZP

Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Warunek związany i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia
Zasady postępowania w sytuacji złożenia odrębnych ofert w tym samym postępowaniu przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej

Opis obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnym

Kwalifikacja na podstawie warunków podmiotowych
Kwalifikacja na podstawie kryteriów niezwiązanych z właściwościami wykonawcy
Losowanie, jako sposób wyboru wykonawców do udziału w postępowaniu

Umowa w sprawie zamówień publicznych

Rozwiązywanie problemów pojawiających się na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia – kiedy problem rozwiązać samemu, a kiedy w sądzie?
Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego – warunki dopuszczalności zmian umowy wynikające z art. 144 ustawy Pzp
Dodatkowe zamówienie – w jakim trybie?
Sądowa zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w granicach klauzuli rebus sic stantibus
Rola Zamawiającego w obszarze ochrony podwykonawcy zamówienia publicznego w świetle nowelizacji z dnia 8 listopada 2013 r. – jak redagować zapisy SIWZ i postępować w sytuacji stwierdzenia braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom?
Definicja umowy o podwykonawstwo
Uregulowania dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych – warunki zakazywania podwykonawstwa
Zasady akceptacji umów o podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane
Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Obligatoryjne postanowienia umowy o zamówienie publiczne dotyczące podwykonawstwa

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Czaban

Gdzie i kiedy

Mikołajki 28-30 kwiecień 2014
Hotel Gołębiewski

Mikołajki

Mrągowska 34

woj. warmińsko-mazurskie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT.
1890 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie, wyżywienie, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!