Zamówienia publiczne.Umowy i prawa autorskie w zamówieniach publicznych na usługi IT

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 990 NETOO

Czy wiesz, że...
... dla dochodzenia kary umownej nie jest konieczne wyrządzenie przez wykonawcę szkody?

Cel szkolenia
Zaznajomienie się z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa autorskiego niezbędnymi do zrozumienia specyfiki zamówień na IT oraz poznanie kolejnych etapów przygotowywania umowy na dostawy i usługi informatycznie.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia

Osoby mające na co dzień styczność z umowami na dostawy i usługi informatyczne, w szczególności:

pracownicy jednostek administracji publicznej udzielających zamówień w zakresie IT
wykonawcy (lub ich pracownicy) ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na IT
osoby odpowiedzialne za wdrażanie systemów informatycznych
specjaliści i prawnicy zajmujący się zamówieniami w branży IT

Po szkoleniu...
... z łatwością przygotujesz umowy na IT w sposób zgody z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym prawa autorskiego oraz ustawy Prawo zmówień publicznych, co pozwoli Ci uniknąć popełnienia błędów typowych dla tego rodzaju kontraktów.

Program szkolenia

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
"Utwór" jako przedmiot prawa autorskiego
1. Co podlega ochronie? Definicja utworu
2. Cechy utworu
3. Podział utworów wg kryterium samodzielności
 utwory samoistne
 utwory inspirowane
 utwory zależne
4. Utwór - o czym należy pamiętać?
5. Ustawowe wyłączenia spod ochrony
6. Utwór a jego nośnik – wzajemne relacje
7. Treść prawa autorskiego - uprawnienia twórców,
8. Pola eksploatacji – regulacja prawna, obszary pól eksploatacji
9. Dozwolony użytek chronionych utworów
10. Dozwolony użytek prywatny i publiczny
11. Podział praw autorskich
 autorskie prawa osobiste
 autorskie prawa majątkowe
 prawa zależne (prawa twórcy opracowania)
12. Czas trwania autorskich praw majątkowych oraz majątkowych praw pokrewnych
13. Wynagrodzenie twórcy - zasady ustalania wysokości wynagrodzenia,
14. "Program komputerowy" jako "utwór"
 pojęcie "wdrożenia" – zakres pojęcia
 rezultaty wdrożenia – programy komputerowe oraz dokumentacja
 definicja "programu komputerowego" – podstawowe zasady ochrony
 zakres pojęcia "oprogramowania open souce"
 rodzaje oprogramowania własnościowego
 licencje wolnego oprogramowania
 otwarte standardy
 oprogramowanie "obce" oraz "własne" wykonawcy
 ochrona elektronicznych baz danych
 "patentowanie" wynalazków o "technicznym charakterze" implementowanych za pomocą komputera
 utwór zależny a problem uzależniania się zamawiającego od wykonawcy, mechanizmy prawne umożliwiające zabezpieczenie się przed uzależnieniem
Podstawy prawne korzystania z utworu
1. Przeniesienie praw autorskich
 osobiste a majątkowe prawa autorskie – podstawowe różnice
 odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich
o odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich
o ochrona autorskich praw majątkowych
o odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich
o wzmocniona prawno-karna ochrona programów komputerowych (art. 278 § 2 i art. 293 Kodeksu karnego)
o inne podstawy dochodzenia roszczeń wynikających z nieuprawnionej ingerencji w sferę praw autorskich
 konsekwencje niedoprecyzowania zakresu pól eksploatacji
 czy można czasowo przenieść autorskie prawa majątkowe do oprogramowania (orzecznictwo sądów powszechnych a Analiza dobrych praktyk UZP)?
 przeniesienie autorskich praw majątkowych a kod źródłowy oprogramowania
 przykładowe klauzule umowne chroniące interesy stron
2. Udzielenie licencji
 zakres i cechy licencji
 rodzaje licencji
 licencja a sublicencja
 licencja a grupa kapitałowa/struktura wielopodmiotowa
 przykładowe klauzule chroniące interesy stron
 najważniejsze cechy wspólne umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych
3. Inne umowy – dzierżawa autorskich praw majątkowych, „leasing” oprogramowania
Specyfika umów na IT – wprowadzenie
1. Nietypowość umów w branży IT
2. Umowy IT jako narzędzie zarządzania ryzykiem
Co należy wiedzieć zanim zawrze się umowę na IT
1. Informacje ogólne
2. Elementy implementacji systemu IT
3. Zasada swobody umów
4. Ograniczenie zasady swobody umów
5. Przepisy Kodeksu cywilnego a treść ustawy Prawo zamówień publicznych – kwestie ogólne
Struktura dokumentacji transakcji IT
1. Umowa IT jako kompleks umów
 rodzaje zawieranych umów w branży IT
 umowa wdrożeniowa
 umowa wdrożeniowa a prawo własności intelektualnej
 umowa serwisowa – implementacja oraz korzyści płynące z zawierania umów serwisowych, rodzaje umów serwisowych (serwis interwencyjny oraz serwis regulowany tzw. SLA)
 umowa licencyjna – licencja wyłączna, licencja niewyłączna a sublicencja, rodzaje umów licencyjnych dla programów komputerowych
 licencja a przeniesienie praw autorskich – podobieństwa i różnice
2. Porównanie specyfiki umowy na IT ze specyfiką umowy zlecenia i umowy o dzieło
3. konstrukcja umowy na zamówienie IT
4. „minimum subiektywne” oraz „minimum obiektywne” umowy IT
5. przepisy bezwzględnie oraz względnie obowiązujące
Treść umowy na IT
1. Przedmiot
 brak zdefiniowania przedmiotu umowy w kontrakcie
 mechanizmy zmiany przedmiotu umowy – czynności o charakterze analitycznym oraz tzw. wnioski o dokonywanie zmian (Change Request)
 oprogramowanie komputerowe jako przedmiot umowy IT – konsekwencje dla zamawiającego oraz wykonawcy przyjęcia programu komputerowego jako utworu
2. Zakres współpracy między stronami (wzajemne zobowiązania)
3. Uregulowania dotyczące personelu i podwykonawców
4. System wypłaty wynagrodzeń
5. Odpowiedzialność oraz kary umowne
 rodzaje odpowiedzialności
 pojęcie kary umownej
 wysokość kar umownych i ich miarkowanie
 co warto zastrzec w umowie? – porady praktyczne
6. Testowanie – istota w zamówieniach informatycznych
7. Odbiory
 odbiór częściowy a odbiór końcowy
 odbiór dzieła a odbiór utworu – konsekwencje prawne
 skutki odmowy odbioru
 treść protokołu odbioru, definicja protokołu jednostronnego
 odpowiedzialność za opóźnienie z dostarczeniem dzieła/utworu
 odpowiedzialność za dostarczenie nieprawidłowego przedmiotu umowy
8. Ochrona danych osobowych
9. Zachowanie poufności – kiedy odrębna umowa a kiedy tylko klauzula umowna? Jak zobowiązać pracowników do zachowania poufności?
10. Wypowiedzenia a odstąpienie od umowy – podobieństwa i różnice
11. Wybór prawa i sądu właściwego do rozstrzygania sporów
12. Inne typowe klauzule umowne
Eksploatacja systemu
1. Usuwanie problemów w ramach
 gwarancji
 rękojmi za wady
 umowy serwisowej
2. Aktualizacje
 parametryzacja – tzw. "mały rozwój"
 modyfikacja – tzw. "duży rozwój"
3. SLA – umowa dotycząca poziomu usług
Zagadnienia uzupełniające
1. Usługi szkoleniowe
2. Zakaz konkurencji
3. Wdrożenie w grupie kapitałowej
4. Podwykonawstwo w zamówieniach IT
Specyfika i zakres umowy na IT z uwzględnieniem odrębności wynikających z Pzp
1. Zakres świadczenia – art. 140 Pzp
2. Odpowiedzialność konsorcjantów i podwykonawców – art. 141 Pzp
3. Okres obowiązywania umowy – art. 142 -143 Pzp
4. Klauzule waloryzacyjne – art. 142 ust. 5
5. Możliwość wprowadzania zmian w umowie – zmiany istotne oraz zmiany nieistotne, procedura zmiany umowy – art. 144 Pzp a specyfika wdrożeń informatycznych – change request
6. Odstąpienie od umowy – art. 145 Pzp
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – art. 146 – 147 Pzp Podsumowanie Dyskusja, zadawanie pytań

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Irena Skubiszak – Kalinowska
W roku 1997 została Członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Następnie, w latach 2000 – 2005 piastowała stanowisko Dyrektora Działu Prawnego w NCR Polska Sp. z o.o. Przez 3 lata była Arbitrem przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Jest ekspertem zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki, członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Gdzie i kiedy

Warszawa 24-25 wrzesień 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!