Zamówienia sektorowe w praktyce zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

O szkoleniu

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: specyfika zamówień sektorowych, przygotowanie i przeprowadzenie przez Zamawiającego sektorowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o nowe Prawo zamówień publicznych tj. ustawę z 11 września 2019 roku, umowa, jej postanowienia, monitorowanie, środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i kontrola.

Cele szkolenia:

 • Przekazanie praktycznej wiedzy jaka jest niezbędna do przygotowania postępowania i realizacji innych czynności w postępowaniu publicznym od strony Zamawiającego sektorowego prowadzącego działalność sektorową a także od strony Wykonawcy zainteresowanego tego rodzaju postępowaniami,
 • Zapoznanie uczestników z przepisami ustawy nowej ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (zw. dalej Nowa Ustawa).
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Powiemy o nowych rozwiązanich w realizacji zamówień sektorowych,
 • Wskażemy potencjalne problemy z interpretacją nowego Prawa zamówień publicznych,
 • Powiemy o zapobieganiu niewłaściwej interpretacji w kontekście starych rozwiązań,
 • Poruszymy temat analizy ryzyka w obszarze zamówień publicznych,
 • Wskażemy na rekomendacje i dobre praktyki.

Szkolenie odpowie na pytania: Co nowego? Co po staremu? Co podobnie? Jakie to ma znaczenie dla Wykonawców i dla Zamawiających? Jak poprawnie w związku z wszystkimi zmianami Zamawiający i Wykonawcy mają postępować?

Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa: 

 • Pracownicy jednostek zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych - w szczególności realizacji sektorowych,
 • Osoby zarządzające systemem udzielania zamówień  publicznych - w szczególności sektorowych,
 • Osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych - w szczególności sektorowych,
 • Wszystkie osoby pragnące zdobyć  wiedzę na temat zamówień publicznych - w tym Wykonawcy składający ofertę w postępowaniach o udzielenie zamówienia sektorowego,
 • Pracownicy jednostek zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
 • Osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych,
 • Osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych,
 • Wszystkie osoby pragnące zdobyć  wiedzę na temat zamówień sektorowych.

Program szkolenia

DZIEŃ I:

 1. Wprowadzenie do problematyki zamówień sektorowych w nowej ustawie:
  • Definicja zamówienia sektorowego,
  • Zamawiający sektorowi,
  • Zakres działalności sektorowej,
  • Progi zamówień sektorowych,
  • Zamówienia sektorowe podprogowe.
    
 2. Zakres stosowania przepisów ustawy.
 3. Wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp.
 4. Zastosowanie właściwych przepisów.
 5. Zasady udzielania zamówień sektorowych.
 6. Przygotowanie postępowania:
  • Organizacja udzielania zamówień publicznych - odpowiedzialność za postępowanie o udzielenie zamówienia,
  • Wstępne konsultacje rynkowe,
  • Szacowanie wartości zamówienia i konkurs,
  • Opis przedmiotu zamówienia,
  • Przedmiotowe środki dowodowe,
  • Klasyfikacja przedmiotu zamówienia – zamówienia mieszane,
  • Ogłoszenia,
  • Ustalanie niektórych warunków zamówienia,
  • Komunikacja zamawiającego i wykonawcy,
  • Wykonawcy i wspólne składanie ofert,
  • Dokumentowanie przebiegu postępowania,
  • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców,
  • Podmiotowe środki dowodowe.

 

DZIEŃ II

 1. Zasady składania i otwarcia ofert:
  • Otwarcie ofert,
  • Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu,
  • Ocena ofert,
  • Wybór najkorzystniejszej oferty,
  • Zakończenie postępowania.
    
 2. System kwalifikowania wykonawców.
 3. Tryby udzielania zamówień sektorowych.
 4. Umowa ramowa w zamówieniach sektorowych.
 5. Uprawnienia zamawiającego sektorowego.
 6. Zamówienia na rynku konkurencyjnym.
 7. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 8. Umowy w zamówieniach sektorowych.
 9. Środki ochrony prawnej w zamówieniach sektorowych.
 10. Pozasądowe rozstrzyganie sporów.
 11. Kontrola udzielania zamówień i kary pieniężne.
 12. Kary pieniężne.
 13. Źródła informacji o zamówieniach publicznych.
 14. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

1 dzień 10.00-16.00
2 dzień 09.00-15.00

Prelegenci

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!