Zamówienia z KPO i innych projektów UE udzielane w perspektywie 2021-2027. Korekty finansowe, wytyczne i najczęściej popełniane błędy

O szkoleniu

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania zamówieniami publicznymi w kontekście projektów współfinansowanych przez UE. Poprzez identyfikację kluczowych różnic w procedurach, zrozumienie pojęcia "nieprawidłowości" oraz analizę obszarów ryzyka, szkolenie skupia się wokół minimalizowania błędów i skutecznego zarządzanie projektami, co przyczynia się do sprawnego i zgodnego z przepisami wykorzystania środków finansowych dostępnych w ramach programów UE.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wgląd w istotne różnice między kontrolą postępowań o udzielenie zamówienia finansowanych ze środków krajowych a unijnych, oraz zrozumieją pojęcie "nieprawidłowości" jako podstawy dla korekt finansowych.

Analiza zasad konkurencyjności w zamówieniach publicznych pozwoli uczestnikom unikać błędów i nieprawidłowości podczas realizacji projektów współfinansowanych.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla praktyków zamówień publicznych, zarówno początkujących, jak i zaawansowanych.

Program szkolenia

I. Kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Najważniejsze różnice w postępowaniu kontrolnym przy udzielaniu zamówień finansowanych ze środków krajowych i unijnych;
2. Czym jest „nieprawidłowość” – które z naruszeń przepisów prawa może stać się podstawą do nałożenia korekty finansowej?
3. Korygowanie nieprawidłowości powstających przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE:
a) Korekta finansowa;
b) Pomniejszenie zakresu finansowania;

II. Zamówienia udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności.
1. Prawo Zamówień Publicznych, a zasada konkurencyjności:
a) Progi stosowania poszczególnych procedur;
b) Wyłączenia ze stosowania zasady konkurencyjności:

 • obligatoryjne;
 • fakultatywne – zależne od decyzji beneficjenta.

c) Analiza porównawcza różnic w procedurach prowadzonych na podstawie PZP, a wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027:

 • konflikt interesów;
 • opis przedmiotu zamówienia;
 • warunki udziału w postępowaniu;
 • kryteria oceny ofert;
 • minimalne terminy;
 • rażąco niska cena;
 • wybór oferty najkorzystniejszej i warunki unieważnienia zapytania.

2. Zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności:
a) Publikacja zapytania - Ogłoszenie;
b) Minimalna zawartość;
c) Możliwość zmiany;

III. Obszary „szczególnej troski” w zamówieniach omówione na podstawie trzech kategorii nieprawidłowości zawartych w „taryfikatorze korekt finansowych”.
1. Kategoria 1 – Ogłoszenie o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia.
a) Nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu lub nieuzasadnione bezpośrednie udzielenie zamówienia;
b) Sztuczny podział zamówień na roboty budowlane / usługi / dostawy
c) Brak uzasadnienia powodu, dla którego nie dopuszczono składania ofert częściowych lub nie udzielono zamówienia w częściach;
d) Błędy przy wyznaczaniu terminu składania ofert lub nieprzedłużeniu terminu w sytuacjach wymaganych przepisami;
e) Bezprawne stosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego;

f) Nieprzestrzeganie procedury właściwej w zakresie zamówień elektronicznych – komunikacja elektroniczna i stosowanie podpisów elektronicznych;
g) Błędy w ogłoszeniu o zamówieniu skutkujące nałożeniem korekty finansowej;
h) Zastosowanie kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia ograniczający dostęp do zamówienia;
i) Błędy przy opisywaniu przedmiotu zamówienia;
j) Nieuzasadnione ograniczenie podwykonawstwa.

2. Kategoria 2 – Kwalifikacja oferentów i ocena ofert.
a) Niedopuszczalne zmiany w warunkach podmiotowych i przedmiotowych lub stosowanie warunków innych po otwarciu ofert;
b) Ocena ofert na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia różniących się od kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ;
c) Niewystarczająca ścieżka audytu na potrzeby udzielenia zamówienia – zasada jawności w praktyce;
d) Negocjacje w toku postępowania o udzielenie zamówienia, w tym modyfikacja oferty zwycięskiej – poprawianie omyłek, wyjaśnienia, a zmiany treści oferty;  
e) Nieprawidłowe związki wykonawców z zamawiającym – pomoc w przygotowaniu postępowania, a zakłócenie uczciwej konkurencji;
f) Nieuzasadnione odrzucenie rażąco niskich ofert – czym jest rażąco niska cena, procedura jej ustalenia, wymagane elementy złożonych wyjaśnień;
g) Konflikt interesów wpływający na wyniki postępowania o udzielenie zamówienia – obowiązek składania oświadczeń z art. 56 PZP i przypadek wykluczenia wykonawcy;
h) Zmowa przetargowa i porozumienia ograniczające konkurencję – jak je ustalać i jakie konsekwencje grożą w sytuacji ich wystąpienia;

3. Kategoria 3 – Realizacja zamówienia
a) Przesłanki dopuszczające zmianę umowy:

 • Zmiany nieistotne;
 • Zmiany istotne nieobjęte zakazem zmiany;

b) Klauzule waloryzacyjne:

 • Obligatoryjne związane ze stosowaniem przepisów art. 436 i 439 PZP;
 • Fakultatywne.

c) Klauzule abuzywne (niedozwolone) w umowach:

 • Czym jest „opóźnienie” i jak należy rozumieć frazę „chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia”?
 • Jakie zachowania są niezwiązane z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem?
 • Minimalna wartość lub wielkość świadczenia stron w orzecznictwie – czy określenie „Zamawiający gwarantuje realizację minimum 1% zakresu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia” jest wystarczające?

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 099
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • Nagrania z webinarów ApexNet, Spotkania z ekspertami po godzinach,Roczny dostęp do EduStrefy, Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS, EduBox
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • Ulica i nr: ul. Atlasowa 41
 • Kod pocztowy: 02-437
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010371279

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska ul. Atlasowa 41

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!