Szkolenie

Zarządzanie absencją pracowników

O szkoleniu

Zagrożenia: 
– utrata kontroli nad wzmożoną absencją i fluktuacją kadry związaną z przebywaniem na zasiłkach opiekuńczych, zwolnieniach chorobowych i innych rodzajach nieobecności w związku ze stanem epidemii
– skutki ekonomiczne związane z nieobecnością pracowników

Korzyści:
– zdobycie wiedzy dotyczącej zarządzania urlopem pracowników w sytuacji kryzysowej – odwoływanie z urlopu, zmiana planów urlopowych, odmowa udzielania urlopów
– zdobycie wiedzy jak organizować pracę zdalnie – czy i jak przyjmować dokumentację dotyczącą nieobecności w sposób elektroniczny, w tym wnioski urlopowe, dowody poświadczające usprawiedliwioną nieobecność
– zdobycie umiejętności stosowania różnych wskaźników estymacji/przewidywania absencji pracowników i jej skutków dla przedsiębiorstwa w obecnej sytuacji kryzysowej
– zdobycie wiedzy jak przewidywać koszty związane z absencją 
– zdobycie umiejętności motywowania pracowników do podjęcie pracy i ostrożności z zakresie przyznawania tzw. dodatków absencyjnych w związku z powierzaniem pracy w warunkach epidemii.
Kto powinien wziąć udział?
 • menedżerów personalnych
 • kierowników zespołów
 • dyrektorów i właścicieli firm

Program szkolenia

 • Analiza absencji pracowniczej w organizacji – przegląd metod

 • Mapa uwarunkowań absencji na podstawie analizy SWOT – ocena szans, zagrożeń, mocnych i słabych stron organizacji w zakresie przyczyn absencji i możliwości jej kontrolowania ze względu na wzmożoną absencję spowodowaną stanem epidemii – ćwiczenia
 • Koszty nieplanowanych absencji i estymacja kosztów przewidywanych nieobecności pracowników – zwolnienia chorobowe, urlopy macierzyńskie i wychowawcze, inne usprawiedliwione nieobecności, w tym związane z przebywaniem na zasiłku wynikającym z tzw. specustawy – metody analizy.
 • Rodzaje absencji i zachowania absencyjne pracowników – analiza działań kontrproduktywnych pracowników – omówienie listy kontrolnej.
 • Zarządzania nieobecnością pracownika – narzędzia zawarte w Kodeksie pracy

 • Problematyka urlopu na żądanie – czy żądanie musi zostać spełnione? – przegląd orzecznictwa
 • Zarządzanie urlopem – czy można zmienić plan urlopu, aby zapewnić ciągłość pracy?
 • Urlop zaległy – zastosowanie w bieżącej sytuacji kryzysowej
 • Zarządzanie absencją poprzez zarządzanie urlopem – czy i na jakich zasadach można zastępować nieobecnych pracowników innymi szczególnie w sytuacji niedoboru pracowników spowodowanego korzystaniem z zasiłków na podstawie tzw. specustawy i innych nieobecności?
 • Czy obecnie w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego pracodawca może zmienić plan urlopów?
 • Czy pracodawca i na jakich warunkach może odwołać pracownika z urlopu?
  W jaki sposób pracownicy mogą składać wnioski urlopowe nie przebywając w miejscy pracy?
 • Podstawy skutecznego zarządzania absencją w organizacji

 • Audyt absencji – przegląd metod – ocena różnych typów absencji pracowniczej i jej wpływu na organizację – absencja „naturalna”, „szara” i „patologiczna”
 • Analiza absencji – wskaźniki absencyjne
  – absencja krótko i długoterminowa
  – ograniczenie absencji na postawie analizy KPI – kryteria oparte na ewidencji czasu pracy
  – obliczanie wskaźnika Bradforda – pomiar krótkich nieobecności i jego zastosowanie w kontrolowaniu absencji, interpretacja wyników
  – potrzeba zastosowania wskaźników w estymacji absencji związanej ze stanem epidemii?
 • Omówienie list kontrolnych i kalkulatorów absencyjnych

 • Uprawnienia i obowiązki pracowników związane z usprawiedliwioną nieobecnością – omówienie podstaw prawnych i ich praktycznego zastosowania w praktyce HR
 • Kontrola zwolnień lekarskich
  – czy kontrolę można powierzyć firmie zewnętrznej w kontekście regulacji RODO?
  – procedura kontroli zwolnień realizowana przez osoby upoważnione przez pracodawcę – omówienie, wzory upoważnień i dokumentów
  – kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zasady i przykłady
 • Prewencja zachowań absencyjnych pracowników

 • Narzędzia i metody obniżania wskaźnika absencji.
 • Programy prewencyjne, benefity, motywatory zewnętrzne – przegląd dobrych praktyk
 • Skuteczna komunikacja – prowadzenie rozmów z pracownikami, asertywne wyjaśnianie skutków indywidualnych i organizacyjnych skutków absencji
 • Rozmowy wyjaśniające i dyscyplinujące – metody wysłuchiwania pracowników,
  – rozmowa z pracownikiem po zwolnieniu chorobowym
  – rozmowa po nieobecności związanej z wypadkiem przy pracy
  – rozmowa wspierająca – propozycje rozwiązań dla profilaktycznych dla pracownika
  – sytuacje trudne i potencjalnie konfliktowe w rozmowach – metody radzenia sobie – parafrazowanie, komunikaty typu JA – ćwiczenia i analiza case studies
  – prowadzenie spotkań informujących o absencjach – prezentacja wskaźników, wyjaśnianie skutków dla organizacji
  – czy można i na jakich zasadach komunikować się z pracownikiem, który pracy nie świadczy, przebywają m.in. na zasiłku wynikającym z tzw. specustawy
 • Klauzule RODO w rozmowach z pracownikami – przykłady i zastosowanie
 • Motywatory i metody ograniczające absencję

 • Motywatory finansowe – czy można wprowadzić tzw. dodatki absencyjne? – przegląd orzecznictwa, czy można wprowadzić dodatek za wykonywanie pracy w warunkach zagrożenia? – przegląd nagannych i nieetycznych metod oraz skutków powierzenia pracy w takich warunkach
 • Premiowanie i nagradzanie – metody krótko i długoterminowe – różnicowanie premii od nagrody
 • Systemy zależne od kryterium wieku pracownika – grupy zagrożone absencją – zasada indywidualizacji ograniczania absencji
 • Procedury, regulaminy, kodeksy etyki i zapisy w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy regulujące zagadnienia dotyczące absencji chorobowej – przegląd
 • Programy prozdrowotne w organizacji – przykłady dobrych praktyk, programy wsparcia dla pracowników, którzy wskutek przebywania na zwolnieniach chorobowych i zasiłkach wynikających z tzw. specustawy utracili część wynagrodzenia. 
 •  
 • Czy wnioski złożone w formie elektronicznej mogą mieć zastosowanie?
 • Jakie czynności wykonywane w ramach pracy zdalnej stanowią o świadczeniu pracy i mają charakter dowodowy?
  Jak dostarczać i potwierdzać efekty pracy drogą elektroniczną?
 • Co oznacza obiektywna potrzeba pracodawcy i jak ją uzasadnić w obecnej sytuacji?
 • Zmiana harmonogramu pracy jako narzędzie zapewniające ciągłość toku pracy – czy i na jakich zasadach oraz w jakim trybie wprowadzać zmiany, czy powiadomienie pracownika może nastąpić drogą elektroniczną?
 • Zarządzanie absencją poprzez zarządzanie systemami i rozkładami czasu pracy – omówienie metod.
 • Absencja usprawiedliwiona i nieusprawiedliwiona a skutki prawne dla pracownika – nałożenie kary porządkowej zgodnie z art. 108 K.p., wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę – czy możliwe?
 • Absencja spowodowana przestojem – jak skutecznie monitorować czas przestoju?

Czas trwania

czas trwania: 9:00-15:00.
8:30-9:00 logowanie do platformy.

Prelegenci

Cytat

Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
Stały członek komisji antymobbingowych. Prowadzi badania atmosfery i satysfakcji z pracy, mocnych i słabych stron kultury organizacji, zadowolenia z pracy, onboardingu pracowniczego. Realizuje programy zarządzania absencją pracowników, wdraża metody pomiaru absencji z wykorzystaniem najnowszych trendów, tworzy algorytmy obniżania absencji pracowników w zależności od jej rodzaju oraz proponuje rozwiązania w zakresie,  ograniczenia zachowań i działań kontrproduktywnych pracowników.  Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe,  w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach.

Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić

Gdzie i kiedy

Online 26 listopada 2020

Weź udział

Cena 1
zł brutto za 1 osobę
550 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice ul. Kozielska 137d
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!