Zarządzanie CSR w organizacji

O szkoleniu

 • Szkolenie organizowane jest we współpracy z Fundacją Inicjowania Rozwoju – organizacją ekspercką, która jest inicjatorem i partnerem najważniejszych przedsięwzięć w regionie pomorskim związanych z CSR i celami zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się z praktyką CSR w czołowych firmach światowych i krajowych.
 • Szkolenie wprowadzi Uczestników w obszar ryzyka i komunikacji CSR i pozwoli spojrzeć na przyszłe wyzwania, z którymi należy się zmierzyć, aby odnieść sukces pracując nad Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu w firmie.
 • GFKM to zespół ekspertów polskich i międzynarodowych, dostarczających Klientom ponadprzeciętnych rezultatów biznesowych poprzez rozwój kompetencji, innowacyjności i motywacji kadry kierowniczej i pracowniczej oraz doskonalenie procesów zarządczych i operacyjnych firmy. Jednym z obszarów będących istotnym elementem prowadzenia biznesu i współpracy z otoczeniem jest CSR, bez którego przedsiębiorczość staje się wyalienowana ze współczesnej gospodarki.
Dlaczego warto wziąć udział?

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni:

 • pogłębić cele zrównoważonego rozwoju oraz poznać priorytety polskiej gospodarki i potrafić je zaimplementować w organizacji
 • zidentyfikować priorytetowe obszary działania CSR w firmie
 • zrozumieć role polityk CSR i jego znaczenia i wpływu na funkcjonowanie firmy
 • samodzielnie stworzyć mapę interesariuszy swojej organizacji i określić poziom ich wpływu
 • potrafić określić na czym polega raportowanie niefinansowe, znać główne zasady, standardy i wytyczne raportowania niefinansowego, przygotować proces raportowania w swojej organizacji
 • zrozumieć jakie korzyści przynosi raportowanie, w jaki sposób wypełnić wymogi ustawy o rachunkowości w zakresie raportowania niefinansowego
 • umieć zastosować poznaną wiedzę w procesie tworzenia raportu w swojej organizacji
 • umieć wykorzystać wybrane narzędzia komunikacyjne w promowaniu CSR w organizacji
 • zrozumieć proces budowania wiarygodnego przekazu komunikacyjnego
 • zastosować w praktyce wiedzę z zakresu pozytywnej perswazji i skutecznej prezentacji
 • potrafić zidentyfikować kluczowe obszary i osoby związane z komunikacją projektu wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • zrozumieć rolę zebrania odpowiedniego zespołu, zaplanowania projektu i zbudowania poparcia dla przedsięwzięcia
 • umieć zastosować poznaną wiedzę w stworzeniu podstawowych elementów planowania przedsięwzięcia: karty projektu, rejestru zadań, analizy ryzyk i ograniczeń
Kto powinien wziąć udział?
 • dla osób, które zamierzają podjąć nowe tematy i wyzwania w podmiotach w których pracują,
 • dla osób, które samodzielnie będą tworzyć założenia i wdrażać CSR w firmie, budować zespół odpowiedzialny za społeczną odpowiedzialność,
 • dla osób zarządzających firmami, które będą wprowadzały CSR do strategii,
 • dla osób pracujących w komórkach lub na stanowiskach odpowiedzialnych za CSR, które poszukują źródła wiedzy i kontaktów dla usystematyzowania działań.

Program szkolenia

Uczestnictwo w programie pozwoli zapoznać się z tematyką CSR, historią, uwarunkowaniami prawnymi i społecznymi. Podstawowym zadaniem szkolenia będzie nabycie przez Uczestników praktycznych umiejętności pracy przy wprowadzeniu CSR do firmy. Każda z osób będzie mogła w wyniku nabytej wiedzy określić obszary i metody działań w firmie. Wsparcie w postaci procesowego realizowania wdrożenia CSR oraz poznanie metod komunikacji pozwoli na przygotowanie organizacji i pracowników na zmianę oraz wzmocni skuteczność prac. Uczestnik w praktyce pisania raportów będzie mógł wykorzystać nabyte umiejętności podczas zajęć, w których zdecyduje się wziąć udział.

I SESJA
CSR W ORGANIZACJI
DATA: 7-8.03.2023 r.

Wprowadzenie do tematyki CSR

 • Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju – podstawowe definicje, historia CSR w Polsce i na świecie, normy, standardy i trendy;
 • SDG – idea, historia, specyfika, znaczenie dla biznesu;
 • Mapowanie SDG i ich implementacja w praktyce – case studies.

Wdrażanie CSR w organizacji

 • Norma ISO 26000 – czym jest, jak powstała, jak jest zbudowana;
 • Zasady społecznej odpowiedzialności wg normy;
 • Kluczowe obszary społecznej odpowiedzialności biznesu – analiza normy i case studies;
 • Rola ładu organizacyjnego wg normy;
 • Identyfikacja interesariuszy i dialogu z nimi (korzyści i praktyka);
 • Norma ISO 26000 jako podstawa do wdrażania działań CSR w organizacji – praca warsztatowa.

Obszary CSR w organizacji – przegląd działań i dobrych praktyk

 • Zarządzanie różnorodnością jako element strategii firmy – znaczenie, rodzaje polityk, narzędzia karty różnorodności;
 • Aspekty środowiskowe w organizacji;
 • Wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego w organizacji;
 • Nowy konsument – odpowiedzialna konsumpcja.

Zaangażowanie społeczne – znaczenie wolontariatu pracowniczego, wpływ na efektywność pracy pracowników, podnoszenie kompetencji, rodzaje współpracy i wolontariatu.

II SESJA
STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO CSR I RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE
DATA: 28-29.03.2023 r.

Strategiczne podejście do CSR

 • Strategia CSR a strategia biznesowa;
 • Oczekiwania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Opracowywanie strategii CSR dla organizacji – prace warsztatowe;
 • Warunki skutecznego wdrażania strategii;
 • Ewaluacja i aktualizacja strategii CSR.

Raportowanie niefinansowe – rodzaje raportów, standardy, wytyczne

 • Wprowadzenie do tematyki raportowania niefinansowego – cele i korzyści z raportowania;
 • Rodzaje raportów niefinansowych;
 • Standardy i wytyczne raportowania – polskie i międzynarodowe;
 • Obowiązek raportowania niefinansowego – wymogi dyrektywy 2014/95/UE i Ustawy o rachunkowości;
 • Etapy tworzenia raportu – raportowanie krok po kroku;
 • Najnowsze trendy – jak przygotować ciekawy raport niefinansowy.

Raportowanie niefinansowe – tworzenie raportu

 • Główne zasady raportowania – zapewnienie jakości raportu;
 • Definiowanie zawartości raportu wg normy GRI;
 • Omówienie poszczególnych kategorii wskaźników i aspektów;
 • Analiza istotności aspektów dla danej firmy, wybór wskaźników do raportowania – część warsztatowa.

Zaplanowanie procesu raportowania krok po kroku – praca warsztatowa

III SESJA
KOMUNIKACJA CSR W ORGANIZACJI
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI CSR
DATA: 25-26.04.2023 r.

Komunikacja CSR w organizacji

 • Umiejętności komunikacyjne pomocne w promowaniu rozwiązań CSR w organizacji
 • Elementy perswazji i zachęty (Przygotowanie komunikatów w oparciu o wybrane narzędzia)
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Model 6 źródeł wpływu jako narzędzie mobilizujące zespoły i organizacje do działań CSR
 • Projektowanie postawy wobec CSR z wykorzystaniem 6 źródeł wpływu

Zarządzanie projektami CSR

 • Wdrożenie działań CSR jako projekt zmiany w organizacji – wizja zmian, cele i KPI, odniesienie do strategii;
 • Zarządzanie projektem – formowanie zespołu i karty projektu, definiowanie zadań, ramy czasowe i finansowe przedsięwzięcia, określenie ryzyk;
 • Interesariusze jako obszar pracy w projekcie CSR – identyfikacja interesariuszy, stworzenie pola sił projektu, ambasadorzy zmiany, identyfikacja hamulcowych, strategia komunikacji i działań, działanie na postawach pracowników;
 • Realizacja zadań – praktyczna strona działań z zespołem, organizacja spotkań, delegowanie zadań i rozliczanie wykonanych prac, raportowanie postępów projektu;
 • Reagowanie na zmiany w trakcie projektu, planowanie etapowe, uruchamianie projektów pochodnych;
 • Case studies udanych i nieudanych wdrożeń.

Czas trwania

3 sesje x 2 dni: 8:30-15:30

Prelegenci

Monika Hinc - Socjolog, ekspert i partner biznesu w zakresie procesów personalnych opartych o wartości oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Szefowa HR w firmie technologicznej Scalac. Wykładowca akademicki na WSB w Gdańsku. Liderka działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Od 10 lat Prezeska Fundacji Inicjowania Rozwoju “UP Foundation”, której misją jest włączanie zagadnienia zrównoważonego rozwoju w działania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i NGO na terenie Pomorza.

Koordynatorka działań Forum Inicjowania Rozwoju – pomorskiego partnerstwa działającego na rzecz współpracy międzysektorowej.

Łukasz Makuch - Doświadczony menedżer i doradca w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Zrealizował kilkaset projektów wsparcia dla Spółek giełdowych, korporacji, MSP oraz administracji publicznej i organizacji społecznych.

Pracował jako Koordynator ds. CSR oraz realizował ewaluacje systemowych projektów społecznych. Absolwent SGH oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Wartością Firmy.

Tomasz Owczarek - Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, zarządzania zespołem, motywowania, coachingu, prezentacji oraz inspiracyjnych wystąpień. Wspiera menedżerów, w formie treningów grupowych i indywidualnych, w obszarze tzw. osobistej efektywności.

Jako konsultant, trener i coach realizował projekty w kilkunastu branżach, współpracując z ponad setką organizacji. Współrealizował konferencje i wydarzenia rozwojowe dla największych polskich firm, występując również jako keynote speaker. Realizował filmy instruktażowe i rozwojowe z zakresu prezentacji i wizerunku. Współpracował ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej współtworząc podyplomową Akademię Trenerów.

Z wykształcenia magister psychologii, certyfikowany coach ICC, ukończył czteroletni kurs terapii poznawczo-behawioralnej, kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz wiele kursów z zakresu rozwoju. Certyfikowany moderator Design Thinking, uczestnik kursów z zakresu metod zwinnych w zarządzaniu zespołem, ekonomii behawioralnej, customer experience.

Od wielu lat współpracuje z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów. Jest wykładowcą programu Executive MBA, prowadzi zajęcia z: Kierowania zespołem, Przywództwa i coachingu oraz Psychologicznych aspektów zarządzania.

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. dla firm:

Grupa Żywiec, Bank PKO S.A, Bank PKO BP, Bank BPH, Hestia, Raiffeisen Polbank S.A., Marcopol, Asseco, T-Mobile, Plus, Grupa ENERGA i Grupa LOTOS.

Zdaniem uczestników szkoleń Tomka wyróżnia:

„Duża wiedza merytoryczna i praktyczna poparta wieloma konkretnymi przykładami z życia i literatury.”

„Ogromne oczytanie i znajomość współczesnych trendów w zarządzaniu.”

Uwielbia muzykę i książki. Aktywnie zajmuje się kilkoma dyscyplinami sportu.

Konrad Klepacki - Specjalizuje się w tematach związanych z metodycznym zarządzaniem projektami w różnych sektorach gospodarki oraz przygotowywaniem do certyfikacji z zarządzania projektami.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów. Prowadził międzynarodowe projekty przemysłowe w firmie Transsystem, Advanced Digital Broadcast (ADB) oraz projekty IT jako PM-freelancer. Jako trenera i konsultanta wyróżnia go promowanie aktywnego dobierania najlepszej metodyki do optymalizacji pracy nad projektami o różnej skali i specyfice.

Z wykształcenia jest finansistą. Posiada certyfikat projektu Project Management Professional (PMP), IPMA level C, Prince 2 Practitioner.

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. dla:
BSH Polska, Volvo, Getin Bank, WBK, Grupa Żywiec, Netia, Philips Lighting, Polska Telefonia Cyfrowa, Polimex Mostostal, UPC Polska.

Klienci najbardziej cenią go za dogłębne spojrzenie na specyfikę organizacji i rozumienie sprzecznych interesów uczestników projektu.

Prywatnie miłośnik fantastyki naukowej oraz podróżnik.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
3 950
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
80-309 Gdańsk
Aleja Grunwaldzka 472
woj. pomorskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
80-309 Gdańsk Aleja Grunwaldzka 472
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!