Szkolenie

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

O szkoleniu

„AKADEMIA MENEDŻERA"
obejmuje realizację bezpłatnych szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem Projektu jest nabycie i podniesienie kwalifikacji pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego.
Kto powinien wziąć udział?
DO PROJEKTU MOGĄ BYĆ ZAKWALIFIKOWANI BENEFICJENCI OSTATECZNI, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
a. Przedsiębiorcy sektora Mikro lub Małych Przedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie woj.małopolskiego oraz posiadający na terenie województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną i/lub ich pracownicy wykonujący pracę w ramach struktur organizacyjnych znajdujących się w woj. małopolskim.
Kwalifikator MŚP: http://www.parp.gov.pl/index/index/72
b. Osoby będące pracownikami ww. przedsiębiorstw zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni) właściciele pełniący funkcje kierownicze wspólnicy, udziałowcy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
c. Przedsiębiorcy i Pracownicy przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do rachunkowości i finansów:
• Rola rachunkowości i finansów w przedsiębiorstwie;
- decyzje finansowe i inwestycyjne przedsiębiorstwa;
- decyzje operacyjne; rola rachunkowości w przedsiębiorstwie;
- rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza;

2. Sprawozdania finansowe:
• System rachunkowości a sprawozdania finansowe
• Rola i znaczenie sprawozdań finansowych
• Bilans i jego interpretacja
• Rachunek zysków i strat i jego interpretacja
• Rachunek przepływów pieniężnych i jego interpretacja
• Sprawozdanie z zysku zatrzymanego i jego interpretacja
• Informacja dodatkowa i noty uzupełniające

3. Analiza sprawozdań finansowych i ocena kondycji finansowej:
• Analiza pozioma i pionowa sprawozdań finansowych
• Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych w tym ocena:
- płynności
- rentowności (w tym efektywność wykorzystania zadłużenia)
- efektywności wykorzystania aktywów
- zadłużenia
- ekspozycji na ryzyko operacyjne i finansowe
- oceny pozycji rynkowej
• Ograniczenia w analizie wskaźnikowej
• Metody dyskryminacyjne w analizie i ich znaczenie

4. Metody rachunku kosztów i ich wykorzystanie w decyzjach zarządczych:
• Klasyfikacje kosztów dla potrzeb: wyceny zapasów, kontroli, planowania i decyzji
• Kalkulacja zleceniowa a kalkulacja procesowa
• Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych
• Analiza koszt – wolumen – zysk
• Budżetowanie kosztów


5. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
• Formy kapitału obrotowego
• Cele zarządzania kapitałem obrotowym
• Zarządzanie zapasami
• Zarządzanie należnościami
• Zarządzania gotówką
• Zarządzanie zobowiązaniami wobec dostawców
• Analiza decyzji operacyjnych w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym

6. Ocena efektywności inwestycyjnej i wycena przedsiębiorstw:
• Proste mierniki oceny efektywności inwestycyjnej (okres zwrotu nakładów, księgowa stopa zwrotu)
• Mierniki oceny efektywności inwestycji bazujące na rachunku dyskontowym – NPV, IRR, MIRR – ich interpretacja i ograniczenia
• Kryteria oceny efektywności inwestycji

7. Ocena kosztu kapitału i powiązania pomiędzy decyzjami inwestycyjnymi a decyzjami finansowymi
• Istota decyzji finansowych w przedsiębiorstwie
• Koszt kapitału, wewnętrzny kosztu kapitału, średni ważony kosztu kapitału – ich interpretacja, obliczanie i stosowanie
• Strategie inwestycyjne, struktura kapitału a wartość firmy – twierdzenia I i II Modigilianiego i Millera

8. Prognozowanie i planowanie finansowe – umiejętność tworzenia projekcji finansowych
• Etapy tworzenia modelu finasowego
• Tworzenie bilansów pro forma
• Tworzenie rachunku zysków i strat pro forma
• Tworzenie rachunku przepływów finansowych pro forma
• Analiza wrażliwości modelu finansowego
• Ocena projektu w oparciu o model finansowy

9. Wybrane zagadnienia rynku kapitałowego niezbędne dla menadżera
• Ocena ryzyka – ryzyko specyficzne a systematyczne, estymacja ryzyka systematycznego i wykorzystanie ładunków czynnikowych
• Modele rynku kapitałowego i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie
• Instrumenty pochodne – rodzaje i wykorzystanie
• Hedging stopy procentowej w oparciu o instrumenty pochodne
• Hedging ryzyka kursowego w oparciu o instrumenty pochodne

Czas trwania

48 godzin dydaktycznych
I spotkanie 23-25 maja 2013
II spotkanie 20-22 czerwca 2013

Prelegenci

Cytat
Praktyk, finansista, pracownik naukowy na Uczelni Wyższej. Konsultant finansowy wielu przedsiębiorstw różnej wielkości. Autor książek i publikacji z zakresu finansów. Doświadczony wykładowca, od wielu lat prowadzący szkolenia dla menedżerów firm z całego kraju. Prelegent na konferencjach dla finansistów oraz autor wdrożeń w wielu firmach polskich i międzynarodowych

Gdzie i kiedy

Zakopane 23 - 25 maja 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Wierchowa 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 marca 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 marca 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 marca 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 marca 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 marca 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 marca 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
b.d.
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pok. 2 lub 3-osobowych, pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), przerwy kawowe, zaświadczenie (po ukończeniu szkolenia i udzieleniu min. 60 % poprawnych odpowiedzi w teście końcowym)
Weź udział

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE NA FORMULARZACH DOSTĘPNYCH DO POBRANIA NA http://masterscsb.com.pl/front/page/get/55/item_id:31/

szkolenie bezpłatne

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!