Szkolenie: ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-finansami-48096-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

„AKADEMIA MENEDŻERA"
obejmuje realizację bezpłatnych szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem Projektu jest nabycie i podniesienie kwalifikacji pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego.

Szkolenie skierowane jest do:

DO PROJEKTU MOGĄ BYĆ ZAKWALIFIKOWANI BENEFICJENCI OSTATECZNI, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
a. Przedsiębiorcy sektora Mikro lub Małych Przedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie woj.małopolskiego oraz posiadający na terenie województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną i/lub ich pracownicy wykonujący pracę w ramach struktur organizacyjnych znajdujących się w woj. małopolskim.
Kwalifikator MŚP: http://www.parp.gov.pl/index/index/72
b. Osoby będące pracownikami ww. przedsiębiorstw zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni) właściciele pełniący funkcje kierownicze wspólnicy, udziałowcy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
c. Przedsiębiorcy i Pracownicy przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do rachunkowości i finansów:
• Rola rachunkowości i finansów w przedsiębiorstwie;
- decyzje finansowe i inwestycyjne przedsiębiorstwa;
- decyzje operacyjne; rola rachunkowości w przedsiębiorstwie;
- rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza;

2. Sprawozdania finansowe:
• System rachunkowości a sprawozdania finansowe
• Rola i znaczenie sprawozdań finansowych
• Bilans i jego interpretacja
• Rachunek zysków i strat i jego interpretacja
• Rachunek przepływów pieniężnych i jego interpretacja
• Sprawozdanie z zysku zatrzymanego i jego interpretacja
• Informacja dodatkowa i noty uzupełniające

3. Analiza sprawozdań finansowych i ocena kondycji finansowej:
• Analiza pozioma i pionowa sprawozdań finansowych
• Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych w tym ocena:
- płynności
- rentowności (w tym efektywność wykorzystania zadłużenia)
- efektywności wykorzystania aktywów
- zadłużenia
- ekspozycji na ryzyko operacyjne i finansowe
- oceny pozycji rynkowej
• Ograniczenia w analizie wskaźnikowej
• Metody dyskryminacyjne w analizie i ich znaczenie

4. Metody rachunku kosztów i ich wykorzystanie w decyzjach zarządczych:
• Klasyfikacje kosztów dla potrzeb: wyceny zapasów, kontroli, planowania i decyzji
• Kalkulacja zleceniowa a kalkulacja procesowa
• Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych
• Analiza koszt – wolumen – zysk
• Budżetowanie kosztów


5. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
• Formy kapitału obrotowego
• Cele zarządzania kapitałem obrotowym
• Zarządzanie zapasami
• Zarządzanie należnościami
• Zarządzania gotówką
• Zarządzanie zobowiązaniami wobec dostawców
• Analiza decyzji operacyjnych w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym

6. Ocena efektywności inwestycyjnej i wycena przedsiębiorstw:
• Proste mierniki oceny efektywności inwestycyjnej (okres zwrotu nakładów, księgowa stopa zwrotu)
• Mierniki oceny efektywności inwestycji bazujące na rachunku dyskontowym – NPV, IRR, MIRR – ich interpretacja i ograniczenia
• Kryteria oceny efektywności inwestycji

7. Ocena kosztu kapitału i powiązania pomiędzy decyzjami inwestycyjnymi a decyzjami finansowymi
• Istota decyzji finansowych w przedsiębiorstwie
• Koszt kapitału, wewnętrzny kosztu kapitału, średni ważony kosztu kapitału – ich interpretacja, obliczanie i stosowanie
• Strategie inwestycyjne, struktura kapitału a wartość firmy – twierdzenia I i II Modigilianiego i Millera

8. Prognozowanie i planowanie finansowe – umiejętność tworzenia projekcji finansowych
• Etapy tworzenia modelu finasowego
• Tworzenie bilansów pro forma
• Tworzenie rachunku zysków i strat pro forma
• Tworzenie rachunku przepływów finansowych pro forma
• Analiza wrażliwości modelu finansowego
• Ocena projektu w oparciu o model finansowy

9. Wybrane zagadnienia rynku kapitałowego niezbędne dla menadżera
• Ocena ryzyka – ryzyko specyficzne a systematyczne, estymacja ryzyka systematycznego i wykorzystanie ładunków czynnikowych
• Modele rynku kapitałowego i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie
• Instrumenty pochodne – rodzaje i wykorzystanie
• Hedging stopy procentowej w oparciu o instrumenty pochodne
• Hedging ryzyka kursowego w oparciu o instrumenty pochodne

Informacje o prelegentach:

Praktyk, finansista, pracownik naukowy na Uczelni Wyższej. Konsultant finansowy wielu przedsiębiorstw różnej wielkości. Autor książek i publikacji z zakresu finansów. Doświadczony wykładowca, od wielu lat prowadzący szkolenia dla menedżerów firm z całego kraju. Prelegent na konferencjach dla finansistów oraz autor wdrożeń w wielu firmach polskich i międzynarodowych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 0,00 - zł

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pok. 2 lub 3-osobowych, pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), przerwy kawowe, zaświadczenie (po ukończeniu szkolenia i udzieleniu min. 60 % poprawnych odpowiedzi w teście końcowym)

Dofinansowanie z UE:

Tak. szkolenie bezpłatne

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE NA FORMULARZACH DOSTĘPNYCH DO POBRANIA NA http://masterscsb.com.pl/front/page/get/55/item_id:31/

Wydarzenie: ZARZĄDZANIE FINANSAMI