ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW NIEFINANSISTÓW

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:
- dostarczenie szczegółowej wiedzy o finansach i rachunkowości oraz różnych zastosowaniach tej wiedzy, poznanie języka używanego w dziedzinie finansów,
- zapoznanie z różnorodnymi metodami oceny decyzji gospodarczych z uwzględnieniem ich konsekwencji finansowych i pieniężnych. Zostanie zwrócona uwaga m.in. na takie tematy jak: czytanie sprawozdania finansowego „między wierszami” w celu identyfikacji rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa, zastosowanie mechanizmów finansowych w poprzez tworzenie założeń finansowych i planów swoich działów i firm,
- doskonalenie umiejętności bieżącego prognozowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy, planowania źródeł finansowania zapotrzebowania, zarządzania nadwyżkami finansowymi,
- przedstawienie sposobów i metod przydatnych w ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
- Kadry kierowniczej pionów niefinansowych (kierownicy, dyrektorzy, zarząd),
- Właścicieli firm,
- Członków rad nadzorczych,
- Kierowników projektów,
- Osób, dla których znajomość zagadnień finansowych jest niezbędna do podejmowania właściwych decyzji oraz rozumienia wpływu tych decyzji na sytuację całego przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW
1. podstawowe zasady rachunkowości i finansów
· założenia i normy rachunkowości
· miejsce i rola komórek finansowych w przedsiębiorstwie
2. wpływ celów i otoczenia ekonomiczno-finansowego na działanie przedsiębiorstwa
· cele przedsiębiorstwa
· pozycja przedsiębiorstwa na rynku
· wykorzystanie mechanizmów finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

WPROWADZENIE DO ANALIZY FINANSOWEJ - SPRAWOZDANIA FINANSOWE – CZYTANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
1. czym jest sprawozdanie finansowe
2. istota bilansu i zasady jego konstrukcji
3. istota rachunku zysków i strat i zasady jego konstrukcji
4. rachunek kosztów w układzie rodzajowym i w układzie kalkulacyjnym
5. ocena struktury finansowej firmy
6. istota rachunku przepływów pieniężnych i zasady jego konstrukcji
7. pozostałe sprawozdania finansowe i ich znaczenie

ANALIZA SPRAWOZDAŃ I OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA - OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
1. jak w sposób efektywny korzystać ze sprawozdania finansowego w procesie podejmowania decyzji
2. istota i wartość poznawcza analizy wskaźnikowej
3. analiza wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa
4. analiza efektywności gospodarowania majątkiem
5. wskaźniki zadłużenia
6. ocena zmian poszczególnych kategorii ekonomicznych w czasie na podstawie wskaźników dynamiki
7. analiza kontrahentów
· szybkie sposoby analizy firm
· metoda 5C
8. jak unikać błędów powierzchownej analizy

RACHUNEK KOSZTÓW I JEGO WYKORZYSTANIE W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI
1. analiza kosztów i korzyści i jej wartość poznawcza
2. klasyfikacja kosztów
3. rachunek kosztów pełnych i krańcowych – metody wyodrębniania kosztów
4. analiza progu rentowności z uwzględnieniem przepływów pieniężnych
· marża bezpieczeństwa i analiza efektu dźwigni
· punkt równowagi produkcji przy założonym poziomie zysku
· wpływ zmiany ceny na punkt równowagi
· próg rentowności a przepływy pieniężne
5. wykorzystanie kosztów w procesie podejmowania decyzji
· zaprzestać czy nie produkcję nieopłacalną wyrobów
· rozwinąć czy nie kooperację
· czy ustalić specjalną cenę sprzedaży
· jaka powinna być optymalna struktura produkcji
· jaki powinien być optymalny sposób produkcji
6. nowe kierunki w rozwoju rachunku kosztów

ZARZĄDZANIE WYBRANYMI ELEMENTAMI FINANSOWYMI - OCENA DECYZJI GOSPODARCZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ICH KONSEKWENCJI FINANSOWYCH
1. strategie zarządzania kapitałem obrotowym
2. zarządzanie zapasami
3. zarządzanie należnościami i zobowiązaniami (kredyt kupiecki, rabaty)
4. planowanie wpływów i wydatków
5. zrównoważony (bezpieczny) wzrost przedsiębiorstwa

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI ZARZĄDCZYCH
1. wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w zarządzaniu finansami
2. inne aplikacja

OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH
1. wartość bieżąca i dyskontowanie
2. wartość przyszła i kapitalizacja
3. elementy matematyki finansowej
4. koszty pieniądza, kapitał własny, kredyty bankowe
5. kryteria oceny inwestycji – wartość bieżąca netto i wewnętrzna stopa zwrotu
6. ocena nietypowych przedsięwzięć inwestycyjnych
7. inwestycyjne zagrożenia dla trwania firmy
8. wycena zapotrzebowania na zewnętrzne środki finansowe
· kalkulacja potrzeb w oparciu o szybkość obrotu składnikami aktywów obrotowych
· analiza czynników ryzyka

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Od wielu współpracuje z przedsiębiorcami i doradza im w zakresie zarządzania finansami. Prowadzi szkolenia dla menedżerów oraz projekty konsultingowe z zakresu planowania i analizy finansowej. Pracuje dla największych przedsiębiorstw w Polsce jak i mniejszych firm działających na rynku lokalnym. Jest akredytowanym doradcą finansowym w Polsko-Brytyjskim Programie Rozwoju Przedsiębiorczości, członkiem Polskiej Sieci Doradców, ekspertem w programie Know-How Fund (w zakresie wyceny wartości i oceny kondycji przedsiębiorstw). Prowadzi zajęcia z zarządzania finansami dla menedżerów w programie MBA realizowanym w Polsce przez University of Illinois at Urbana Champaign. Uzyskał akredytację wykładowcy w programie MBA realizowanym przez University of Central Lancashire (Wielka Brytania). Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych z zakresu zarządzania finansami. Wśród jego klientów są m.in. Polski Bank Inwestycyjny S.A, Animex Agro Hand S.A., AVL Medical Instruments Poland S.A., Medi Sept S.A., Polska Agencja Radiokomunikacji w Warszawie. Jest biegłym sądowym w zakresie finansów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

Jastarnia

centrum

woj. pomorskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

Sandomierz

centrum

woj. świętokrzyskie

hotel o wysokim standardzie

27-600 Sandomierz

centrum

woj. świętokrzyskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 990
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!