Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem

O szkoleniu

Cel szkolenia:

• Przedstawienie najważniejszych metod rozwiązywania problemów zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.
• Ukazanie możliwości diagnozy kondycji finansowej i przewidywania trudności finansowych.
• Wyjaśnienie zasad stosowania analiz rentowności.
• Prezentacja instrumentów, umożliwiających sterowanie płynnością finansową
• Przedstawienie metod planowania operacyjnego i finansowego.
• Ukazanie zasad podejmowania decyzji inwestycyjnych.
• Wyjaśnienie zagadnień związanych z ryzykiem finansowym.
• Wprowadzenie w problematykę zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści:

  • Interaktywny omówienie każdego zagadnienia (punktu w programie) dające niezbędną wiedzę do zadań i symulacji.
  • Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu zarządzania finansowego.
  • Liczne przykłady praktyczne, zadania, ćwiczenia, studia przypadków.
Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, służby niefinansowe, pracownicy działów planowania i analiz oraz controllingu, oraz wszyscy zainteresowani problemami sfery finansów.

Program szkolenia

I. Operacyjne analizy rentowności

1. Wprowadzenie do analiz finansowych jako instrumentu zarządzania.

2. Ocena rachunku wyników – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy i rentowność firmy, jak można sterować wynikiem finansowym?

3. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek wyników – jak sporządzić rachunek wyników wybranych części organizacyjnych firmy oraz dla poszczególnych obiektów (usług, kontraktów, produktów, klientów)?

4. Próg rentowności – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku?

5. Badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować?

6. Wykorzystanie dźwigni operacyjnej i finansowej w controllingu – jak fluktuacje popytu wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego?

7. Wrażliwość progu rentowności – jak decyzje podejmowane w innych działach (np. marketing) wpływają na próg rentowności.

II. Zarządzanie płynnością finansową

1. Pojęcie i istota płynności finansowej (trzy aspekty płynności finansowej, nadwyżka płynności i niedobór płynności, płynność a upadłość).

2. Pomiar płynności finansowej (analiza płynności w ujęciu statycznym i ujęciu dynamicznym, wskaźniki płynności, wydajności pieniężnej i struktury przepływów pieniężnych).

3. Kapitał obrotowy netto i strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto – jak szacować i sterować zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto?

4. Cykl konwersji środków pieniężnych (rotacja, należności, zobowiązań, zapasów).

5. Zarządzanie zapasami – jak ustalić optymalny poziom zapasów?

6. Zarządzanie należnościami (polityka kredytu kupieckiego, szacowanie kosztu kredytu handlowego).

III. Budżetowanie jako instrument krótkoterminowego planowania finansowego

1. Kryteria wyodrębniania jednostek biznesowych i ośrodków odpowiedzialności jako postawy budżetowania.

2. Ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji.

3. Jak wygląda proces budżetowania w praktyce.

4. Metody budżetowania i rodzaje budżetów – zalety i wady różnych podejść.

5. Budżetowanie operacyjne zorientowane na zysk.

6. Budżetowanie finansowe – jak sporządzić elementy sprawozdania finansowego pro forma (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow) i określić nadwyżki lub niedobory gotówkowe w przyszłości.

7. Konsolidacja budżetów cząstkowych w ramach budżetu głównego firmy.

IV. Długoterminowe planowanie finansowe w przedsiębiorstwie

1. Cel działalności przedsiębiorstwa z punktu widzenia właścicieli.

2. Planowanie finansowe a budżetowanie w kontekście wartości przedsiębiorstwa.

3. Metody szacowania przepływów pieniężnych:
a) Jak oszacować przepływy pieniężne dla właścicieli (equity cash flow).
b) Jak prognozować wolne przepływy pieniężne (free cash flow).

4. Szacowanie wartości końcowej (rezydualnej) i jej wpływ na finansową ocenę przedsiębiorstwa i realizowanych projektów.

5. Kalkulacja kosztu kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania – obliczanie kosztu kapitału własnego (przekazanego przez udziałowców), obliczanie kosztu kapitału obcego (kredyty, emisja obligacji).

6. Wyliczanie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC).

7. Projekcje finansowe przy wykorzystaniu wskaźników finansowych.

V. Ocena projektów inwestycyjnych w długim okresie

1. Generalne zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie (separowalność, koszty zapadłe itp.).

2. Procedury budżetowania kapitałów – jaka jest sekwencja działań wykonywanych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – jak dyskontować przepływy pieniężne i doprowadzać je do porównywalności (wartość przyszła, wartość obecna, kapitalizacja, strumienie płatności).

4. Kryteria i metody oceny projektów inwestycyjnych.
a) Proste metody oceny projektów inwestycyjnych (księgowa stopa zwrotu ARR, prosty okres zwrotu PP),
b) Złożone metody oceny projektów inwestycyjnych (zdyskontowany okres zwrotu DPP, wartość bieżąca netto NPV, wewnętrzna stopa zwrotu IRR, indeks zyskowności PI).

5. Ryzyko w ocenie projektów inwestycyjnych (metody pośrednie i bezpośrednie).

VI. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

1. Nośniki wartości i sterowanie wartością przedsiębiorstwa w controllingu.

2. Podstawy zarządzania przez wartość (value-based management).

3. Projektowanie sieci wartości i dostosowywanie jej do struktury przedsiębiorstwa.

4. Podstawy wyceny przedsiębiorstwa (majątkowe, dochodowe).

5. Mierniki kreowania wartości (ekonomiczna wartość dodana, rynkowa wartość dodana).

Czas trwania

10:00-15:30

Prelegenci

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Gdzie i kiedy

Katowice 18-19 maj 2021
brak danych

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 13-14 kwiecień 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 9-10 marzec 2021
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26-27 styczeń 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!