Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-i-optymalizacja-kosztow-procesow-logistycznychjak-skutecznie-zarzadzac-kosztami-logistyki-warszawa-62669-id176

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie i optymalizacja kosztów procesów logistycznych Jak skutecznie zarządzać kosztami logistyki? - Warszawa


  ID szkolenia: 62669
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zaopatrzenie, zakupy
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Warszawa, Hotel IBIS Centrum
  Centrum Miasta
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  I dzień: 10.00-17.00
  II dzień: 9.00 - 15.30
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Menedżera
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Aktualnie funkcjonujące rachunki kosztów w przedsiębiorstwach nie są w stanie sprostać wyzwaniom jakie niesie za sobą zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Nowoczesny rachunek kosztów logistyki wymaga zupełnie nowego podejścia tj. opartego na procesach i zasobach logistycznych. Podejście takie dopiero umożliwia realna ocenę kosztów i efektywności realizowanych we firmie procesów logistycznych. Wielowariantowość logistyki oraz ich dopasowywanie procesów do wymagań klientów sprawiają, że menedżerowie muszą znać konsekwencje kosztowe realizacji różnych wariantów procesów logistycznych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do menedżerów i kierowników logistyki, magazynu i transportu, supply chain menedżerów, pracowników działów logistyki i dystrybucji, controllerów logistyki oraz wszystkich osób aktywnie uczestniczących w projektowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania kosztami logistyki w swoich firmach.

Program szkolenia:

Dzień 1
1. Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów (IFAC) a koszty logistyki
Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC) w 2009 roku opublikowała Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów. Celem modelu jest pomoc menedżerom, controllerom i księgowym w ocenie stopnia zaawansowania posiadanego rachunku kosztów. Większość przedsiębiorstw w Polsce osiąga poziomy zaawansowania kalkulacji tylko od pierwszego do piątego na 12 poziomów zaawansowania. Podczas szkolenia omówione zostaną poszczególne etapy dojrzałości kalkulacji kosztów oraz najlepsze wzorce w zakresie rachunku kosztów i doświadczenia z wdrożeń nowoczesnych rachunków kosztów logistyki.
2.Procesy czy koszty? – oto jest pytanie …
Sposób przedstawiania informacji kosztowych menedżerom ma znaczenie. Przedstawianie informacji kosztowych w ujęciu procesów i działań logistycznych w sposób automatyczny kieruje menedżerów do myślenia w kategoriach usprawnień a nie wyłącznie cięcia kosztów. Menedżerowie zarządzają działaniami a nie kosztami, ponieważ to wykonywanie działań powoduje powstawanie kosztów. Celem tej części szkolenia jest pokazanie różnicy pomiędzy procesowym a tradycyjnym zarządzaniem kosztami logistyki.
3. Procesowy rachunek kosztów (ABC) w logistyce przedsiębiorstw
a) Zasoby (resources) logistyczne
b) Działania (activities) logistyczne
c) Obiekty kosztowe (cost objects) w logistyce
4. Zasobowy rachunek kosztów jako podstawa zaawansowanego rachunku kosztów logistyki
5. Case: zasobowy rachunek kosztów w obszarze logistyki
Case „Zasobowy Rachunek Kosztów w obszarze logistyki”, to cześć praktyczna szkolenia, gdzie uczestnicy podzieleni na zespoły projektują Zasobowy Rachunek Kosztów przykładowej firmy logistycznej. Ćwiczenie to w doskonały sposób pozwala zrozumieć ideę funkcjonowania Zasobowego Rachunku Kosztów oraz potencjał informacji menedżerskich jaki jest on w stanie dostarczyć.
6. Zastosowanie metodyki Resource Consumption Accounting (RCA) do kalkulacji kosztów zasobów logistycznych
a) Rozliczanie kosztów zasobów współdzielonych w logistyce
b) Koszty usług wewnętrznych w obszarze logistyki
c) Pełen koszt zasobów logistycznych
Wiele organizacji ma problemy z rozliczaniem kosztów ogólnych i ogólnozakładowych, z którymi często nie wiadomo do końca co zrobić. Metodologia Resource Consumption Accounting (RCA) w przyczynowo skutkowy sposób pozwala na rozliczanie kosztów zasobów współdzielonych (wspólnych) oraz rozliczanie usług wewnętrznych pomiędzy działami. Zastosowanie tej metodologii pozwala na wycenę pełnego kosztu zasobów logistycznych oraz na prawidłowe kalkulowanie jednostkowych stawek zużycia zasobów logistycznych firmy.
7. Case: Kalkulacja pełnych kosztów zasobów w dziale logistyki
Case „Kalkulacja pełnych kosztów zasobów w dziale logistyki”, ma za zadanie w sposób praktyczny pokazać uczestnikom w jaki sposób powinny być wyceniane zasoby logistyczne oraz kalkulowane jednostkowe stawki zużycia zasobów logistycznych wykorzystaniem metodyki Resource Consumption Accounting (RCA).
8. Istota kosztów stałych i zmiennych w logistyce
Kluczowym założeniem najbardziej zaawansowanych na świecie rachunków kosztów jak Grenzplankostenrechnung – GPK, czy Resource Consumption Accounting – RCA jest podział kosztów zasobów na stałe i proporcjonalne (zmienne). Podział ten daje doskonałą informację menedżerom o zmianach w kosztach krańcowych (marginalnych) logistyki, jakie wywoływane są zmianami w popycie na usługi logistyczne. Podejście to jest zgoła inne od tradycyjnego podziału na koszty stałe i zmienne zwłaszcza w zakresie precyzji określania zmienności kosztów logistyki.
9. Wpływ outsourcingu zasobów i procesów na zmienność kosztów logistyki
Działalność logistyczna przedsiębiorstw narażona jest na częste zmiany w wielkości realizowanych procesów logistycznych w skali roku, miesiąca a nawet dnia. Oznacza to, że przed menedżerami logistyki stoi duże wyzwanie w utrzymywaniu wysokiego poziomu elastyczności kosztów logistyki. Narzędziami pomocnymi w utrzymaniu zmienności kosztów jest odpowiednie stosowanie outsourcingu zasobów oraz procesów.

Dzień 2

1. Miara wielkości przerobu zasobu i stopień wykorzystania zasobów logistycznych
Miary wielkości przerobu zasobów są podstawą w zarządzaniu potencjałem i kosztami niewykorzystanych zasobów logistycznych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z koncepcjami wydajności teoretycznej, praktycznej, planowanej i rzeczywistej oraz zastosowania ich w kalkulowaniu stopnia i kosztów niewykorzystanych zasobów logistycznych.
2.Case: Kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów w działalności logistycznej
Case „Kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów w działalności logistycznej”, ma za zadanie w sposób praktyczny pokazać uczestnikom w jaki sposób kalkulować koszty niewykorzystanych zasobów logistycznych (wózków, pracowników, powierzchni magazynowych). Brak kompetencji w zakresie kalkulowania kosztów niewykorzystanych zasobów zwiększa ryzyko wystąpienia zjawiska tzw. spirali śmierci kosztów stałych, tj. przeszacowywania kosztów logistycznej obsługi klientów. Podczas ćwiczenia uczestnicy będą mogli zrozumieć konsekwencje decyzyjne jakie może za sobą nieść nieświadome alokowanie kosztów niewykorzystanych zasobów do usług logistycznych i klientów oraz poznać konsekwencje działania spirali śmierci kosztów stałych. Ćwiczenie to, pokazuje w sposób praktyczny jak kalkulować koszty niewykorzystanych zasobów z wykorzystaniem metodyki Resource Consumption Accounting (RCA).
3.Procesowy rachunek kosztów (ABC) w logistyce
a. Nośniki kosztów zasobów (resource drivers) jak prawidłowo wyceniać procesy i działania logistyczne?
b.Nośniki kosztów działań (activity drivers) jak prawidłowo wyceniać logistyczną obsługę klienta?
Kluczem prawidłowej kalkulacji kosztów logistyki jest przyczynowo skutkowe rozliczanie tych kosztów z wykorzystaniem odpowiednich nośników kosztów zasobów oraz nośników kosztów działań. Modele kosztowe niejednokrotnie rozliczają koszty w sposób wieloetapowy. Dobre zrozumienie nośników kosztów oraz umiejętność ich odpowiedniego doboru w modelu kosztowym firmy są kluczowe dla prawidłowych wyników kalkulacji kosztów usług/procesów logistycznych oraz klientów.
4.Time-driven ABC – rachunek kosztów sterowany czasem w logistyce
Metodologia TD ABC pojawiała się jako odpowiedź na problemy z wdrażaniem tzw. Klasycznego ABC opartego na arkuszach czasowych oraz procentowych nośnikach kosztów. Metoda Time-driven ABC uniezależnia funkcjonowanie modeli kosztowych firmy od osób trzecich, których zadaniem jest zwykle dostarczenie aktualnych danych do systemu ABC/M. Oparcie modelu na standardach czasowych oraz wykorzystanie mechanizmów równań czasowych zrewolucjonizowało w ostatnich latach wdrożenia rachunku kosztów działań na całym świecie.
5.Beyond Budgeting a Budżetowanie kosztów działań logistycznych (Activity Based Budgeting)
Nie budżetować (Beyond Budgeting) czy budżetować szczegółowo w logistyce. Podczas tej części szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z aktualnie rekomendowanym na świecie podejściem do budżetowania kosztów, zarówno w ujęciu strategicznym jak i operacyjnym. Będzie to również doskonała okazja do doboru odpowiedniej metody do specyfiki swojej firmy.
6. Case: Procesowy Rachunek Kosztów (ABC) w logistyce przedsiębiorstwa
Case „Procesowy Rachunek Kosztów (ABC) w logistyce przedsiębiorstwa”, ma za zadanie w sposób praktyczny pokazać uczestnikom w jaki sposób kalkulować koszty procesów logistycznych oraz logistycznej obsługi klienta z wykorzystaniem koncepcji Rachunku Kosztów Działań (ABC) oraz Resource Consumption Accounting (RCA). Uczestnicy poprzez porównanie tradycyjnego rachunku kosztów z rachunkiem kosztów działań będą mieli okazję zrozumieć różnice w kalkulacji kosztów i rentowności. Ponadto odmienne wyniki kalkulacji w obu rachunkach motywują do podejmowania różnych decyzji. Uczestnicy w zespołach będą mogli samodzielnie ocenić konsekwencje jakie niesie rachunek kosztów na podejmowanie decyzji przez menedżerów w przedsiębiorstwie.
7.Wdrażanie i zastosowania nowoczesnego kosztów logistyki
Jedno co jest pewne to fakt, że nowoczesne rachunki kosztów logistyki stają się coraz bardziej złożone, a co za tym idzie pojawia się coraz większa potrzeba informatyzacji i automatyzacji rachunku kosztów. Ręczna kalkulacja kosztów logistyki oparta na arkuszach Excel przestaje się sprawdzać gdy w rachunku kosztów pojawia się wiele tysięcy ścieżek alokacji kosztów. Oznacza to, że wdrażając nowoczesny rachunek kosztów produkcji należy zrozumieć również jego funkcjonowanie w przedsiębiorstwie. Podczas tej części szkolenia zostaną omówione przykłady wdrożeń nowoczesnego rachunku kosztów logistyki.

Informacje o prelegentach:

Krzysztof Szymański

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250 zł netto

Cena zawiera:

Udział w 2 dniach szkolenia, materiały szkoleniowe, wyżywienie w trakcie szkolenia, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Nadesłanie formularza zgłoszeniowego.
(http://www.akademiacontrollingu.pl/wp-content/themes/abc/generate_form.php?post_id=1150)

Wydarzenie: Zarządzanie i optymalizacja kosztów procesów logistycznych Jak skutecznie zarządzać kosztami logistyki? - Warszawa