Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-konfliktem-w-urzedzie-74049-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Dobra atmosfera w miejscu pracy to jeden z najczęściej wymienianych, obok wysokości wynagrodzenia, czynników motywujących przez pracowników. Nie jest jednak łatwo utrzymać zespół z dala od nieporozumień i konfliktów. Wystarczy z pozoru niewinny gest, czy słowo, nierozwiązany w porę drobny problem, nieprawidłowy podział obowiązków czy zasobów lub nieefektywny przepływ informacji w firmie. A każde nieporozumienie w zespole obniżają efektywność pracowników, a co za tym idzie i zespołu. Zespół, zamiast skupiać się na pracy, poświęca czas i energię na wewnętrznych rozgrywkach personalnych przez co traci cała firma.
Jest wiele różnych negatywnych skutków sytuacji konfliktowych  pośrednio lub bezpośrednio wpływających na funkcjonowanie organizacji. Do najbardziej dotkliwych należą m.in.: straty finansowe spowodowane zwolnieniami chorobowymi zatrudnionych, fluktuacją pracowników czy niepowodzeniem realizowanych zadań i projektów.
Menedżerowie często nie radzą sobie z konfliktami wśród pracowników. Głównym tego powodem jest zwykle brak świadomości u menedżerów, jak i pracowników tego, jakie skutki niesie za sobą długotrwały konflikt. Również brak wiedzy na temat tego, co jest przyczyną konfliktu i w jaki sposób radzić sobie z konfliktami utrudnia rozwiązanie sytuacji.

CEL SZKOLENIA

Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem i trudnymi sytuacjami oraz wypracowanie strategicznych rozwiązań menedżerskich.

Przedstawienie najczęstszych zachowań i reakcji w trudnych sytuacjach w zespole oraz sposobów i metod zarządzania sytuacjami konfliktowymi.

Znaczące zwiększenie kompetencji Uczestników w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania konfliktów w zespole i pomiędzy pracownikami Urzędu wraz ze wzmocnieniem umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w pracy


UMIEJĘTNOŚCI NABYTE PODCZAS SZKOLENIA
Po szkoleniu menedżer będzie potrafił:

- Sprawnie kierować konfliktem.

- Wykorzystywać konflikt do zwiększenia efektywności działań.

- Budować bezkonfliktową komunikację w zespole.

- Rozwiązywać konflikty w relacji z drugą osobą.

- Rozwiązywania konflikty w zespołach i między nimi.

- Bronić się przed manipulacją.

- Zwiększy kompetencje w zakresie asertywności.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

- konflikcie

- znaczeniu różnorodności

- sposobach postrzegania konfliktu

Uczestnicy nabędą umiejętności:

- rozwijania inteligencji emocjonalnej i zwiększania zaufania

- obniżania poziomu napięcia w zespole poprzez usuwanie jego źródeł

- poprawiania zdolności komunikacyjnych

- dostrzegania konfliktu w jego wczesnej fazie

- zwiększania efektywności zespołowej poprzez skuteczne rozwiązywanie konfliktów

- identyfikacji rzeczywistych przyczyn konfliktu

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

- rozpoznawaniem dynamiki konfliktu wewnątrz organizacji

- budowaniem otwartej komunikacji w zespole

- dostrzeganiem pozytywnych aspektów konfliktu

Szkolenie skierowane jest do:

 

 • Kadry menedżerskiej różnych działów, kierujących zespołami w których dochodzi do konfliktów
 • Osoby zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 • Pracowników działów HR
 • Kierowników zespołów administracji publicznej


 

Program szkolenia:

KONFLIKT W ORGANIZACJI I PRZYCZYNY POWSTAWANIA KONFLIKTÓW

 • Organizacyjne przyczyny powstawania konfliktów: dominacja jednostki, dominacja koalicji, dominacja większości, koalicje i klany
 • Konflikt między jednostkami a grupami w firmie
 • Ocena ryzyka wstąpienia konfliktów; współzależność działań, niezgodność celów, wspólnota zasobów
 • Bariery komunikacyjne; Komunikat Ty, Ocena, założenie, stereotyp, generalizacja, nieaktywne słuchanie, atak psychologiczny - w jaki sposób radzić sobie z tymi wyzwaniami
 • Rodzaje konfliktów wg. Ch. W. Moore’ a
 • Trójkąt satysfakcji
 • Rola sposobu ujawniania emocji w konflikcie
 • Podmiotowe, a przedmiotowe traktowanie drugiej osoby
 • Nawyki i pętle w komunikacji

ANATOMIA KONFLIKTU

 • Deficyt zasobów
 • Postawa podejrzliwości
 • Niezgodność wartości
 • Niestabilny stan stron
 • Odrzucana hierarchia prestiżu
 • Negatywne postrzeganie i wyolbrzymianie różnic
 • Błędne postrzeganie drugiej strony
 • Błędne postrzeganie własnej grupy

BURZA MÓZGÓW (Przyczyny konfliktów)
DYSKUSJA GRUPOWA (Przyczyny, bariery. ograniczenia)
ĆWICZENIA W PODGRUPACH (Przyczyny, bariery)
STUDIUM PRZYPADKU (Sytuacje konfliktowe w realiach Urzędu)
„ROZCIĄGACZE UMYSŁU” (Zagadki lateralne)

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTU RELACJI

 • Nieoceniający styl komunikowania się
 • Hierarchizowanie relacji a partnerski styl porozumiewania się
 • Style komunikacyjne C.G. Junga
 • Twój styl komunikacyjny i twój "antagonista komunikacyjny"
 • Jak rozpoznawać poszczególne typy komunikacyjne
 • Jakich używać argumentów dla różnych typów komunikacyjnych
 • Jak budować pozytywną komunikację na różnicach w sposobie porozumiewania się
 • Ujawnianie intencji stojących za stanowiskiem
 • Różnice na poziomie przekonań - budowanie na różnicach

ĆWICZENIA W PODGRUPACH/ PARACH (Style komunikacyjne)
DYSKUSJA GRUPOWA (Wymiana aktualnych doświadczeń)
ZADANIA INDYWIDUALNE (Twój Styl Komunikacyjny)
BURZA MÓZGÓW

TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I SPORÓW

 • Różnice między arbitrażem, mediacją a facylitacją
 • Rola mediatora i cel mediacji
 • Minimalizowanie barier - oddzielaj ludzi od problemów, koncentruj się na motywach i interesach nie na stanowiskach, zwiększaj ilość opcji, stosuj obiektywne kryteria, udrażniaj komunikację i in.,
 • Identyfikacja kwestii spornych
 • Precyzowanie oczekiwań i budowanie dla nich atmosfery zrozumienia,
 • Rozważanie rozwiązań i zawieranie porozumienia
 • Postawy pokonywania konfliktów wg. T. Kilmanna
 • Różnice między kompromisem a integracją
 • Konstruktywne kończenie konfliktu; rozwiązanie, uregulowanie, zawieszenie broni

STUDIUM PRZYPADKU (Spór w zespole)
DYSKUSJA GRUPOWA
ĆWICZENIA W PODGRUPACH (Rozwiązywanie sporów – plan pracy)

KONFLIKT W  ZESPOLE - WYKORZYSTANIE KONFLIKTU DLA SUKCESU

 • Nieformalne role grupowe
 • Potrzeby zespołu i dynamika zmiany potrzeb
 • Fazy rozwoju zespołu i menedżera, pojawianie się oporu zespołu
 • Kiedy zespół zaczyna konstruktywnie działać i co może zrobić menedżer aby go w tym wspierać?


OPÓR I BUNT ZESPOŁU - UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE W PRACY Z ZESPOŁEM - ROZWIĄZANIE TRUDNYCH SYTUACJI

 • Radzenie sobie z oporem i konfliktem zespołowym
 • Radzenie sobie z buntem
 • Pozytywna funkcja konfliktów w zespole
 • Manipulacja i wywieranie wpływu przez grupę i jednostki oraz radzenie sobie z manipulacją
 • Co można zrobić w trudnych sytuacjach o różnym obliczu?
 • Słowa, które przydają się w trudnych sytuacjach
 • Dostrzeganie, akceptowanie i wykorzystywanie różnic przez menedżera

STUDIUM PRZYPADKU (Sytuacja konfliktowa/ trudna w Urzędzie)
DYSKUSJA GRUPOWA
„ROZCIĄGACZE UMYSŁU” (Zagadki lateralne)
BURZA MÓZGÓW (Wykorzystanie konfliktu dla sukcesu)

DZIEŃ DRUGI

STRATEGIE KIEROWANIA KONFLIKTEM

 • Dominacja jednostki - mocne i słabe strony
 • Dominacja koalicji - mocne i słabe strony
 • Dominacja większości - mocne i słabe strony
 • Nowy przemawiający cel dla większości
 • Systemy hierarchiczne i ich rola w rozwiązywaniu konfliktów
 • Rekonstrukcja systemu; rotacja personelu, przedzielenie buforem, pośrednik, rozdzielenie zadań, scalanie zadań
 • Struktura organizacji macierzowej - nowe spojrzenie na konfrontację
 • Przetargi rozdzielające i integrujące
 • Mediacje

ĆWICZENIA W PODGRUPACH (Strategie kierowania/ radzenia sobie z konfliktem)
DYSKUSJA GRUPOWA
BURZA MÓZGÓW

SYTUACJE TRUDNE W PRACY MANAGERA – SPOSOBY REAGOWANIA/ DZIAŁANIA ZARADCZE

 • demotywacja siebie i grupy,
 • brak współpracy,
 • SOJUSZE przeciwko grupie lub pojedynczej osobie,
 • pomówienia, OSKARŻENIA, nastawienia,
 • opór i jak radzić sobie z oporem w grupie,
 • dyskryminacja,
 • typologia trudnych pracowników i sposoby postępowania.

MODEROWANA DYSKUSJA GRUPOWA (Sytuacje trudne w rzeczywistości Urzędu)
ZADANIA W PODGRUPACH (Techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami – plan działania)
„ROZCIĄGACZE UMYSŁU” (zagadki)

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE MENEDŻERA A ROZWIĄZANIE TRUDNYCH SYTUACJI

 • Asertywna obrona przed atakiem i krytyką
 • Asertywne radzenie sobie w sytuacjach niejasnych
 • Klaryfikacja aluzyjnej i uwikłanej krytyki
 • Postawy życiowe

ZADANIA INDYWIDUALNE (Autodiagnoza)
ĆWICZENIA W PARACH / ODGRYWANIE RÓL(Asertywna obrona przed krytyką i atakiem)
MODEROWANA DYSKUSJA GRUPOWA

ZARZĄDZANIE STRESEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH

 • Sposoby zapobiegania i radzenia sobie z emocjami i stresem
 • Identyfikowanie własnego wzorca
 • Praktyka świadomego oddechu – techniki oddechowe
 • Szybkie sposoby pozbywania się negatywnych emocji
 • Techniki mentalne radzenia sobie ze stresem
 • Metoda napięć mięśniowych
 • Techniki relaksacyjne
 • Asertywność własna a stres

PODSUMOWANIE CAŁOŚCI SZKOLENIA

 • Technika „most w przyszłość" - jak mogę wykorzystać nowe umiejętności w swojej codziennej pracy? - sesja informacji zwrotnych;
 • Przekazanie zadań wdrożeniowych: indywidualne zadanie wdrożeniowe sformułowane przez każdego z uczestników.
 • INDYWIDUALNE ZADANIA
  DYSKUSJA GRUPOWA

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 zł + 23% VAT za osobę
 • 1190 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Zarządzanie konfliktem w urzędzie