Zarządzanie konfliktem w urzędzie

O szkoleniu

Dobra atmosfera w miejscu pracy to jeden z najczęściej wymienianych, obok wysokości wynagrodzenia, czynników motywujących przez pracowników. Nie jest jednak łatwo utrzymać zespół z dala od nieporozumień i konfliktów. Wystarczy z pozoru niewinny gest, czy słowo, nierozwiązany w porę drobny problem, nieprawidłowy podział obowiązków czy zasobów lub nieefektywny przepływ informacji w firmie. A każde nieporozumienie w zespole obniżają efektywność pracowników, a co za tym idzie i zespołu. Zespół, zamiast skupiać się na pracy, poświęca czas i energię na wewnętrznych rozgrywkach personalnych przez co traci cała firma.
Jest wiele różnych negatywnych skutków sytuacji konfliktowych  pośrednio lub bezpośrednio wpływających na funkcjonowanie organizacji. Do najbardziej dotkliwych należą m.in.: straty finansowe spowodowane zwolnieniami chorobowymi zatrudnionych, fluktuacją pracowników czy niepowodzeniem realizowanych zadań i projektów.
Menedżerowie często nie radzą sobie z konfliktami wśród pracowników. Głównym tego powodem jest zwykle brak świadomości u menedżerów, jak i pracowników tego, jakie skutki niesie za sobą długotrwały konflikt. Również brak wiedzy na temat tego, co jest przyczyną konfliktu i w jaki sposób radzić sobie z konfliktami utrudnia rozwiązanie sytuacji.

CEL SZKOLENIA

Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem i trudnymi sytuacjami oraz wypracowanie strategicznych rozwiązań menedżerskich.

Przedstawienie najczęstszych zachowań i reakcji w trudnych sytuacjach w zespole oraz sposobów i metod zarządzania sytuacjami konfliktowymi.

Znaczące zwiększenie kompetencji Uczestników w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania konfliktów w zespole i pomiędzy pracownikami Urzędu wraz ze wzmocnieniem umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w pracy


UMIEJĘTNOŚCI NABYTE PODCZAS SZKOLENIA
Po szkoleniu menedżer będzie potrafił:

- Sprawnie kierować konfliktem.

- Wykorzystywać konflikt do zwiększenia efektywności działań.

- Budować bezkonfliktową komunikację w zespole.

- Rozwiązywać konflikty w relacji z drugą osobą.

- Rozwiązywania konflikty w zespołach i między nimi.

- Bronić się przed manipulacją.

- Zwiększy kompetencje w zakresie asertywności.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

- konflikcie

- znaczeniu różnorodności

- sposobach postrzegania konfliktu

Uczestnicy nabędą umiejętności:

- rozwijania inteligencji emocjonalnej i zwiększania zaufania

- obniżania poziomu napięcia w zespole poprzez usuwanie jego źródeł

- poprawiania zdolności komunikacyjnych

- dostrzegania konfliktu w jego wczesnej fazie

- zwiększania efektywności zespołowej poprzez skuteczne rozwiązywanie konfliktów

- identyfikacji rzeczywistych przyczyn konfliktu

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

- rozpoznawaniem dynamiki konfliktu wewnątrz organizacji

- budowaniem otwartej komunikacji w zespole

- dostrzeganiem pozytywnych aspektów konfliktu
Kto powinien wziąć udział?

 

 • Kadry menedżerskiej różnych działów, kierujących zespołami w których dochodzi do konfliktów
 • Osoby zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 • Pracowników działów HR
 • Kierowników zespołów administracji publicznej


 

Program szkolenia

KONFLIKT W ORGANIZACJI I PRZYCZYNY POWSTAWANIA KONFLIKTÓW

 • Organizacyjne przyczyny powstawania konfliktów: dominacja jednostki, dominacja koalicji, dominacja większości, koalicje i klany
 • Konflikt między jednostkami a grupami w firmie
 • Ocena ryzyka wstąpienia konfliktów; współzależność działań, niezgodność celów, wspólnota zasobów
 • Bariery komunikacyjne; Komunikat Ty, Ocena, założenie, stereotyp, generalizacja, nieaktywne słuchanie, atak psychologiczny - w jaki sposób radzić sobie z tymi wyzwaniami
 • Rodzaje konfliktów wg. Ch. W. Moore’ a
 • Trójkąt satysfakcji
 • Rola sposobu ujawniania emocji w konflikcie
 • Podmiotowe, a przedmiotowe traktowanie drugiej osoby
 • Nawyki i pętle w komunikacji

ANATOMIA KONFLIKTU

 • Deficyt zasobów
 • Postawa podejrzliwości
 • Niezgodność wartości
 • Niestabilny stan stron
 • Odrzucana hierarchia prestiżu
 • Negatywne postrzeganie i wyolbrzymianie różnic
 • Błędne postrzeganie drugiej strony
 • Błędne postrzeganie własnej grupy

BURZA MÓZGÓW (Przyczyny konfliktów)
DYSKUSJA GRUPOWA (Przyczyny, bariery. ograniczenia)
ĆWICZENIA W PODGRUPACH (Przyczyny, bariery)
STUDIUM PRZYPADKU (Sytuacje konfliktowe w realiach Urzędu)
„ROZCIĄGACZE UMYSŁU” (Zagadki lateralne)

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTU RELACJI

 • Nieoceniający styl komunikowania się
 • Hierarchizowanie relacji a partnerski styl porozumiewania się
 • Style komunikacyjne C.G. Junga
 • Twój styl komunikacyjny i twój "antagonista komunikacyjny"
 • Jak rozpoznawać poszczególne typy komunikacyjne
 • Jakich używać argumentów dla różnych typów komunikacyjnych
 • Jak budować pozytywną komunikację na różnicach w sposobie porozumiewania się
 • Ujawnianie intencji stojących za stanowiskiem
 • Różnice na poziomie przekonań - budowanie na różnicach

ĆWICZENIA W PODGRUPACH/ PARACH (Style komunikacyjne)
DYSKUSJA GRUPOWA (Wymiana aktualnych doświadczeń)
ZADANIA INDYWIDUALNE (Twój Styl Komunikacyjny)
BURZA MÓZGÓW

TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I SPORÓW

 • Różnice między arbitrażem, mediacją a facylitacją
 • Rola mediatora i cel mediacji
 • Minimalizowanie barier - oddzielaj ludzi od problemów, koncentruj się na motywach i interesach nie na stanowiskach, zwiększaj ilość opcji, stosuj obiektywne kryteria, udrażniaj komunikację i in.,
 • Identyfikacja kwestii spornych
 • Precyzowanie oczekiwań i budowanie dla nich atmosfery zrozumienia,
 • Rozważanie rozwiązań i zawieranie porozumienia
 • Postawy pokonywania konfliktów wg. T. Kilmanna
 • Różnice między kompromisem a integracją
 • Konstruktywne kończenie konfliktu; rozwiązanie, uregulowanie, zawieszenie broni

STUDIUM PRZYPADKU (Spór w zespole)
DYSKUSJA GRUPOWA
ĆWICZENIA W PODGRUPACH (Rozwiązywanie sporów – plan pracy)

KONFLIKT W  ZESPOLE - WYKORZYSTANIE KONFLIKTU DLA SUKCESU

 • Nieformalne role grupowe
 • Potrzeby zespołu i dynamika zmiany potrzeb
 • Fazy rozwoju zespołu i menedżera, pojawianie się oporu zespołu
 • Kiedy zespół zaczyna konstruktywnie działać i co może zrobić menedżer aby go w tym wspierać?


OPÓR I BUNT ZESPOŁU - UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE W PRACY Z ZESPOŁEM - ROZWIĄZANIE TRUDNYCH SYTUACJI

 • Radzenie sobie z oporem i konfliktem zespołowym
 • Radzenie sobie z buntem
 • Pozytywna funkcja konfliktów w zespole
 • Manipulacja i wywieranie wpływu przez grupę i jednostki oraz radzenie sobie z manipulacją
 • Co można zrobić w trudnych sytuacjach o różnym obliczu?
 • Słowa, które przydają się w trudnych sytuacjach
 • Dostrzeganie, akceptowanie i wykorzystywanie różnic przez menedżera

STUDIUM PRZYPADKU (Sytuacja konfliktowa/ trudna w Urzędzie)
DYSKUSJA GRUPOWA
„ROZCIĄGACZE UMYSŁU” (Zagadki lateralne)
BURZA MÓZGÓW (Wykorzystanie konfliktu dla sukcesu)

DZIEŃ DRUGI

STRATEGIE KIEROWANIA KONFLIKTEM

 • Dominacja jednostki - mocne i słabe strony
 • Dominacja koalicji - mocne i słabe strony
 • Dominacja większości - mocne i słabe strony
 • Nowy przemawiający cel dla większości
 • Systemy hierarchiczne i ich rola w rozwiązywaniu konfliktów
 • Rekonstrukcja systemu; rotacja personelu, przedzielenie buforem, pośrednik, rozdzielenie zadań, scalanie zadań
 • Struktura organizacji macierzowej - nowe spojrzenie na konfrontację
 • Przetargi rozdzielające i integrujące
 • Mediacje

ĆWICZENIA W PODGRUPACH (Strategie kierowania/ radzenia sobie z konfliktem)
DYSKUSJA GRUPOWA
BURZA MÓZGÓW

SYTUACJE TRUDNE W PRACY MANAGERA – SPOSOBY REAGOWANIA/ DZIAŁANIA ZARADCZE

 • demotywacja siebie i grupy,
 • brak współpracy,
 • SOJUSZE przeciwko grupie lub pojedynczej osobie,
 • pomówienia, OSKARŻENIA, nastawienia,
 • opór i jak radzić sobie z oporem w grupie,
 • dyskryminacja,
 • typologia trudnych pracowników i sposoby postępowania.

MODEROWANA DYSKUSJA GRUPOWA (Sytuacje trudne w rzeczywistości Urzędu)
ZADANIA W PODGRUPACH (Techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami – plan działania)
„ROZCIĄGACZE UMYSŁU” (zagadki)

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE MENEDŻERA A ROZWIĄZANIE TRUDNYCH SYTUACJI

 • Asertywna obrona przed atakiem i krytyką
 • Asertywne radzenie sobie w sytuacjach niejasnych
 • Klaryfikacja aluzyjnej i uwikłanej krytyki
 • Postawy życiowe

ZADANIA INDYWIDUALNE (Autodiagnoza)
ĆWICZENIA W PARACH / ODGRYWANIE RÓL(Asertywna obrona przed krytyką i atakiem)
MODEROWANA DYSKUSJA GRUPOWA

ZARZĄDZANIE STRESEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH

 • Sposoby zapobiegania i radzenia sobie z emocjami i stresem
 • Identyfikowanie własnego wzorca
 • Praktyka świadomego oddechu – techniki oddechowe
 • Szybkie sposoby pozbywania się negatywnych emocji
 • Techniki mentalne radzenia sobie ze stresem
 • Metoda napięć mięśniowych
 • Techniki relaksacyjne
 • Asertywność własna a stres

PODSUMOWANIE CAŁOŚCI SZKOLENIA

 • Technika „most w przyszłość" - jak mogę wykorzystać nowe umiejętności w swojej codziennej pracy? - sesja informacji zwrotnych;
 • Przekazanie zadań wdrożeniowych: indywidualne zadanie wdrożeniowe sformułowane przez każdego z uczestników.
 • INDYWIDUALNE ZADANIA
  DYSKUSJA GRUPOWA

Czas trwania

2 dni / 16 godzin

Prelegenci

Trener SGP

Gdzie i kiedy

Katowice 20-21 październik 2020
brak danych

Katowice

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1 290
Cena zawiera:
 • proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób
1 190
Cena zawiera:
 • proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Zapisz się

Organizator

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
Legionów 90/100
woj. śląskie
Nasze szkolenia dają możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.Szkolenia prowadzą Trenerzy z ogromnym doświadczeniem, dzięki którym Państwa pracownicy staną się kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów organizacji. Jakość i zadowolenie uczest...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa Legionów 90/100
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!