Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-logistyka-i-lancuchem-dostaw-61672-id17740

Informacje o szkoleniu

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W procesie planowania logistycznego i przepływu materiałów w pełnym łańcuchu dostaw, należy powiązać wiele obszarów planowania składających się na uporządkowane decyzje zaopatrzenia, wytworzenia produktów i ich dystrybucji na docelowy rynek oraz podporządkować decyzje planistyczne celom obsługi klienta, wielkości sprzedaży i zysku. Prezentowany w trakcie szkolenia warsztat narzędziowy zarządzania logistyką i operacjami w łańcuchu dostaw w poszczególnych obszarach planowania przepływu materiałów – zakupów i zaopatrzenia, zapasów, magazynowania, produkcji, transportu i spedycji, dystrybucji i obsługi sprzedaży – obejmuje metody planowania i organizacji pracy, procedury i zasady podejmowania decyzji, zależności obliczeniowe, narzędzia i systemy informatyczne. Omawiane są przypadki wielu obszarów działań logistycznych różnych sektorów gospodarki, rozwiązania organizacyjne, wykonywane są przykłady obliczeń oraz wiele ćwiczeń rachunkowych.

Szkolenie skierowane jest do:

- kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla w pionie logistyki lub w pionie operacyjnym,
- specjalistów, planistów i analityków łańcuchów i sieci dostaw,
- kierowników, specjalistów i planistów poszczególnych obszarów operacyjnych przedsiębiorstwa:
- zakupy i zaopatrzenie,
- gospodarka materiałowa i zapasy,
- planowanie produkcji i przepływów materiałów,
- magazyn i gospodarka magazynowa,
- transport i spedycja,
- sprzedaż i dystrybucja,
- controlling operacyjny, controlling logistyki, optymalizacja i efektywność procesów.

Program szkolenia:

LOGISTYKA I ŁAŃCUCHY DOSTAW PRZEDSIĘBIORSTWA.

 • Zakres zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw.
 • Systemowe powiązanie procesów logistycznych w łańcuchu dostaw.
 • Integracja przepływów produktowych, informacyjnych i finansowych.
 • Koordynacja logistyczna współpracy w łańcuchu dostaw.
 • Procesy logistyczne w łańcuchu dostaw.
 • Standardy, systemy automatycznej identyfikacji, systemy klasy ERP, SCM, APS/APO, portale internetowe, katalogi elektroniczne, Elektroniczna wymiana danych – EDI w łańcuchu dostaw.
 • Wpływ zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw na osiąganie przewagi konkurencyjnej i tworzenia wartości dla klienta.
 • Wpływ zarządzanie logistyką na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ PRZEDSIĘBIORSTWA.


  A. Zintegrowane zarządzanie procesami i systemem logistycznym przedsiębiorstwa.

 • Czas dostarczania, czas realizacji zamówienia i czas reakcji.
 • Konkurencja czasem, kompresja czasu.
 • Czynniki wpływu na czas realizacji zamówienia.
 • Cykl planowania, cele biznesowe, cele logistyczne.
 • Tworzenie planów i harmonogramów działań łańcuchów dostaw.
 • Bilansowanie zadań i obciążenia zasobów.
 • Operator logistyczny w łańcuchu dostaw (outsourcing) - third party i fourth party logistics.
 • Analiza wyników operacyjnych działania łańcucha – wydajność planowana i rzeczywista, sprawność, poziom wykorzystania zasobów logistycznych.
 • Analiza niezawodności działania łańcucha dostaw i jej ocena parametryczna.
 • Ocena wskaźnikowa podsystemów logistyki w łańcuchu dostaw.

  B. Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem.

 • Proces zaopatrzenia przedsiębiorstwa.
 • Sposoby zaopatrzenia (single sourcing, multiple sourcing).
 • Struktura organizacyjna, zakres obowiązków i odpowiedzialności, uwarunkowania zarządzania zaopatrzeniem.
 • Indeks materiałowy i kartoteka materiałowa.
 • Gospodarka materiałowa i cykl zaopatrzenia przedsiębiorstwa.
 • Proces ofertowania, analiza danych dostawcy i metody oceny, kryteria selekcji i oceny konkurencyjności dostawców.
 • Analiza ABC i XYZ w zarządzaniu bezpieczeństwem materiałowym.
 • Planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych, specyfikacja materiałowa.
 • Negocjacje zakupowe, procedury kwalifikacji i okresowej oceny dostawców.
 • Kontrakt zaopatrzeniowy.

  C. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie.

 • Analiza potrzeb/zużycia. Histogram zużycia i analiza parametrów potrzeb gospodarczych – średnia, odchylenie standardowe, poziom obsługi, czas realizacji zamówienia, trend i sezonowość zużycia.
 • AnalizaMetody i systemy zamawiania. Zapas rotujący i bezpieczeństwa.
 • AnalizaEkonomiczna wielkość i częstość zamawiania.
 • AnalizaWielkość zamówienia dla stabilnych i zmiennych potrzeb.
 • AnalizaAnaliza kosztów uzupełnienia i utrzymania zapasów.
 • AnalizaAnaliza pokrycia i stała pokrycia.
 • AnalizaAnaliza sieciowa i rozmieszczenie zapasów.
 • AnalizaPomiar wyników zarządzania zapasami.

  D. Zarządzanie magazynem i gospodarka materiałową

 • Podatność magazynowa ładunku, infrastruktura magazynowa i plany jej rozmieszczenia
 • Organizacja magazynu i charakterystyka stref magazynowych.
 • Organizacja pracy w magazynie i charakterystyka procesów i operacji magazynowych w strefach: przyjęcia i składowania, kompletacji i wydania z magazynu.
 • System informacyjny magazynu. Dokumenty i ewidencja obrotu magazynowego. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie magazynem klasy WMS.
 • Wymiarowanie i projektowanie magazynu.
 • Koszty w gospodarce magazynowej. Analiza wskaźnikowa operacyjna i ekonomiczna systemu magazynowego.

  E. Zarządzanie produkcją i przepływem materiałów.

 • Otoczenie zarządzania przepływem materiałów w przedsiębiorstwie na poziomie strategicznym, taktycznym i operatywnym.
 • Plan sprzedaży i produkcji (Plan S&OP). Relacje planowania produkcji z planowaniem zasobów i potencjału przedsiębiorstwa.
 • Główny harmonogram produkcji (MPS). Metody opracowania harmonogramu produkcji. Powiązania informacyjne z zarządzaniem popytem w przedsiębiorstwie i planowaniem dystrybucji. Plan spływu wyrobów gotowych. Planowanie partii produkcyjnej.
 • Planowanie potrzeb materiałowych. Marszruta produkcyjna i struktura wyrobu – rachunek materiałowy.
 • Sterowanie przepływem produkcji. Normatywy produkcyjne. Zasady priorytetów w sterowaniu produkcją. Dokumenty produkcyjne.
 • Zarządzanie potencjałem produkcyjnym, planowanie obciążenia maszyn i urządzeń, planowanie procesów obsługowych.

  F. Zarządzanie dystrybucją i transportem.

 • Planowanie kanałów dystrybucji na rynek, racjonalizacja metod dystrybucji i poziomu obsługi klienta.
 • Analiza potrzeb pokrycia dostaw, planowanie lokalizacji zapasów w dystrybucji.
 • Koordynacja współpracy ze sprzedażą i produkcją.
 • Planowanie potrzeb i zasobów dystrybucji (DRP I, DRP II),
 • Analiza potrzeb przewozowych, planowanie dostaw,
 • Planowanie floty transportowej, outsourcing w transporcie.
 • Metody planowania tras, ładunku i środka transportu.
 • Harmonogramowanie w transporcie, planowanie wykorzystania.
 • Analiza kosztów i wyników dystrybucji, analiza wskaźnikowa, raportowanie.

ANALIZA WYNIKÓW ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ W ŁAŃCUCHU DOSTAW ANALIZA KOSZTÓW LOGISTYKI PRZEDSIĘBIORSTWA.

 • Logistyka i łańcuch dostaw - centrum kosztów czy centrum zysków.
 • Controlling logistyki i system mierników logistycznych.
 • Wpływ logistyki i procesów łańcucha dostaw na wyniki przedsiębiorstwa.


 

Informacje o prelegentach:

Ekspert w dziedzinie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i zarządzania kosztami oraz analizy i poprawy efektywności procesów przedsiębiorstw. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w specjalności: logistyka, controlling, zarządzanie operacyjne. Wiedzę i 20-letnie doświadczenie wykorzystuje jako doradca zarządów przedsiębiorstw oraz kierownik projektów konsultingowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą. W ramach pełnionych funkcji kieruje projektami dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki i controllingu. Jest wieloletnim wykładowcą licznych uczelni wyższych w Polsce w zakresie studiów MBA i podyplomowych. Autor 90 publikacji z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów, Supply Chain Council i Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1590 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
 • 1790 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw.