Szkolenie: Zarządzanie procesami administracyjnymi w spółce dla Działów Administracji

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-procesami-administracyjnymi-w-spolce-dla-dzialow-administracji-69650

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie procesami administracyjnymi w spółce dla Działów Administracji


  ID szkolenia: 69650
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Administracja i BHP
 • Adres szkolenia:

  -
  -
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 29-30.11.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  -
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel / misja szkolenia:

Przekazanie najefektywniejszych praktyk rynkowych w zakresie pracy działów administracji w zakresie:

nadzorowania procesów zakupowych i współpracy z dostawcami,
optymalizacji kosztów administracyjnych organizacji,
sprawnego zarządzania procesami dokumentacyjnymi

Podczas szkolenia dowiesz się:

Jak nadzorować przepływ kluczowych dokumentów w firmie?
Jak tworzyć i wprowadzać zmiany w regulacjach wewnętrznych?
Jak zarządzać procesem współpracy z dostawcami?
Jak tworzyć politykę zakupową działu administracji?
Jakich taktyk używać we współpracy z dostawcami monopolistami?
Jakie zapisy wprowadzać do umów z podwykonawcami, aby zabezpieczyć wykonanie usług?
W jaki sposób dbać o bezpieczeństwo dokumentów firmowych?
W jaki sposób powinno odbyć się badanie stanu prawnego nieruchomości?
Jakie akty prawne i w jakim stopniu regulują własność, dzierżawę, najem czy inne formy użytkowania nieruchomości przez przedsiębiorcę?

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

DZIEŃ I

POLITYKA ZAKUPOWA, KATEGORYZACJA ZAKUPÓW, WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH

ekspert: dr Marek Kasperek

9.00 – 9.30 Rejestracja i powitalna kawa
9.30 Rozpoczęcie zajęć

POLITYKA ZAKUPOWA DZIAŁU ADMINISTRACJI
Jak tworzyć politykę zakupową w dziale?

Sporządzenie planu zakupów
Dostawca monopolista – polityka postępowania
Składanie zamówień z perspektywy działu administracji
Sporządzanie ofert i wysyłanie ich do potencjalnych dostawców
Zmowa dostawców
Wstępna selekcja ofert
ĆWICZENIA: analiza polityki zakupowej

DZIAŁANIA LOGISTYCZNE I OPTYMALIZACYJNE DZIAŁU ADMINISTRACJI W ZARZĄDZANIU PROCESEM ZAKUPÓW
Jak zarządzać i prowadzić logistykę zakupów w dziale administracji?

Logistyka w działaniu zespołu administracji jako przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa
Outsourcing usług w funkcjonowaniu działu administracji
Dobór i angażowanie wyspecjalizowanych firm zewnętrznych (obniżanie kosztów zarządzania kontraktem, optymalizacja kosztów obsługi)
Kategoryzacja zakupów – wyznaczenie ważności zakupów

DZIAŁ ADMINISTRACJI W KONTAKTACH Z DOSTAWCAMI
W jaki sposób budować i prowadzić współpracę z dostawcami?

Sposoby ustalania cen przez dostawców
Zakupy środków trwałych i kryterium Total Cost of Ownership
Pojęcie i identyfikacja kosztów zakupów
Prognozowanie zachowań dostawców
Ocena i kryteria wyboru dostawców
Wybór sposobu współpracy z dostawcą w zależności od priorytetu zakupu
ĆWICZENIA: wybór dostawcy

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI ZAKUPÓW I REDUKCJA KOSZTÓW ZAKUPÓW DZIAŁU ADMINISTRACJI
W jaki sposób optymalizować wydatki związane z zakupami do firmy?

Konflikty kosztowe, kalkulacja kosztów zakupów
Identyfikacja i obniżka kosztów zakupów
Trwała optymalizacja kosztów zakupów i jej wdrożenie
ĆWICZENIA: kosztorysowanie zakupów

16.30 Zakończenie I dnia zajęć


DZIEŃ II

ZABEZPIECZANIE UMÓW DZIAŁU ADMINISTRACJI, BADANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI, FORMY UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI, REGULAMINY, OBIEG I UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW

ekspert: mec. Anna Adamczyk

8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa
9.00 Rozpoczęcie zajęć

ZABEZPIECZANIE UMOWY ZAKUPU/DOSTAWY OD STRONY JEJ ROZLICZENIA I WYKONANIA DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI
W jaki sposób efektywnie zabezpieczać roszczenia przy zawieraniu umów oraz jak wytyczać warunki finansowe?

Rodzaje zabezpieczeń w umowach zakupu i dostawy
Miejsce wykonania i terminy w umowach zakupu/dostawy
Kontrola realizacji umów dostawy
Określenie zdarzenia powodującego wymagalność płatności
Limity okresu płatności
Płatność a przejście ryzyka
Zadatek i zaliczka
Przyspieszenie płatności
Zmiana ceny po zawarciu umowy
Szkoda i określanie jej wysokości
Limity i zastosowanie odsetek
Kary umowne
Zwolnienie z odpowiedzialności uzasadnione okolicznościami
Weksel, gwarancja
Wybór prawa i sądu właściwego dla umowy
Klauzule niedozwolone
CASE STUDY: warunki umowy, a jej realizacja i wykonanie – błędy i rozwiązania prawne

BADANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI
Na co zwrócić szczególną uwagę podczas analizy prawnej nieruchomości?

Dokumenty podlegające weryfikacji w trakcie badania stanu prawnego
Księgi wieczyste: postępowanie wieczysto księgowe, komu i jakie przysługują prawa do nieruchomości?, zawartość ksiąg wieczystych i dane w nich zawarte – najważniejsze informacje, newralgiczne elementy, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
Kataster nieruchomości – dane o gruntach, budynkach i budowlach, podatek od nieruchomości
Rejestr zabytków, gminna ewidencja zabytków
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w kontekście w/w decyzji

NAJEM, DZIERŻAWA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Formy użytkowania nieruchomości

Specyfika formalno – prawna
Regulacje prawne i praktyka rynkowa
Rodzaje umów i dokumentów
Zabezpieczanie form użytkowania nieruchomości

TWORZENIE REGULAMINÓW, ROZPORZĄDZEŃ, POLECEŃ, OBIEG DOKUMENTÓW W FIRMIE
Jak doskonalić kwestie związane z regulacjami wewnętrznymi?

Jak konstruować i wprowadzać zmiany do regulaminów wewnętrznych firmy?
Jakie regulacje wewnętrzne wdrażać, aby wzmocnić bezpieczeństwo: informacji, dokumentów, tajemnicy firmy?
W jakich sprawach i w jakiej formie wydawane są polecenia?
Egzekwowanie rozporządzeń firmowych
Wprowadzanie zmian do rozporządzeń wewnętrznych
Zasady postępowania z dokumentacją w firmie, obieg wewnętrzny i zewnętrzny
CASE STUDY: zapisy w regulacjach wewnętrznych

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW – SWOBODA UDOSTĘPNIANIA ORAZ OGRANICZENIA
W jaki sposób dbać o bezpieczeństwo dokumentów firmowych?

W ramach danej jednostki organizacyjnej (pomiędzy poszczególnymi działami)
Na zewnątrz jednostki organizacyjnej zgodnie z jej wolą
Na zewnątrz jednostki organizacyjnej wskutek przymusu prawnego
Przepisy prawa wskazujące, kto może a kto nie może mieć dostępu do dokumentacji
CASE STUDY: przekroczenie uprawnień w zakresie udostępniania dokumentacji

16.00 Zakończenie zajęć

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • - - -

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 14.11.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 15.11.2017 - 1 970 PLN + 23% VAT

Szkolenie, kurs: Zarządzanie procesami administracyjnymi w spółce dla Działów Administracji