Szkolenie

Zarządzanie Produktem - przegląd najskuteczniejszych modeli w praktyce kadry kierowniczej. Warsztat interdyscyplinarny.

O szkoleniu

Zarządzanie Produktem - przegląd najskuteczniejszych modeli w praktyce kadry kierowniczej. Warsztat interdyscyplinarny.

Opis szkolenia:
Zaprojektowane warsztaty szkoleniowe są cennym przewodnikiem po świecie zarządzania produktem, dostosowanym do współczesnych realiów i wzbogaconym o techniki pracy analityka biznesowego i właściciela produktu, którego głównym celem jest z jednej strony poprawna umiejętność definiowania wymagań, a z drugiej zapewnienie realizacji zakładanych korzyści po produkcyjnym wdrożeniu produktu na rynek. Wyobraź sobie, że wprowadzasz na rynek nowy produkt i odnosisz spektakularny sukces.
Staraliśmy się w ramach programu przedstawić kompendium wiedzy na temat zarządzania produktem. Podczas warsztatów chcemy połączyć modele teoretyczne z praktycznymi przykładami, dzięki czemu każdy uczestnik, będzie w stanie się odnieść do konkretnej sytuacji w swojej organizacji.
Celem szkolenia jest również przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie kluczowych elementów zarządzania strategicznego polegającego na właściwej ocenie satysfakcji Klientów z dostarczanych produktów i optymalnego (pod względem kosztowym) zaspokajania potrzeb odbiorców. Ocena realnych scenariuszy marketingowych i świadoma segmentacja Klientów pozwoli zminimalizować koszty i właściwie wykorzystać potencjał organizacyjny. Metody scenariuszowe są narzędziem zarówno zarządzania strategicznego jak i operacyjnego. Są nieodzownym elementem wypracowywanych decyzji biznesowych i szukania optymalnych rozwiązań podczas planowania i dostarczania produktów.
Warsztat dedykujemy nie tylko do menedżerów produktu, ale również do kierowników wyższego szczebla odpowiedzialnych za sprzedaż, marketing oraz rozwój marki. Uczestnicy dodatkowo poznają zasady wykorzystania metod scenariuszowych do podejmowania optymalnych decyzji biznesowych podczas analizy rozwoju nowych produktów przy zachowaniu różnych ograniczeń. Podczas szkolenia przedstawimy praktyczne aspekty budowy, wdrażania i monitorowania realizacji nowych produktów wskazując na główne problemy implementacyjne.

Cel szkolenia:
• Otrzymasz praktyczne informacje związane z planowaniem i wdrożeniem efektywnej strategii dla produktu.
• Rozwiniesz umiejętności zarządzania produktem i portfelem produktów biznesowych.
• Zrozumiesz na czym polega nowoczesne podejście do wytwarzania produktów przy pomocy metodyk adaptacyjnych m.in. AGILE i SCRUM.
• Rozwiniesz umiejętności w zakresie świadomego planowania dopasowanego do skróconego cyklu wytwórczego produktów.
• Poznasz dokładnie techniki pomocne przy opracowywaniu wymagań na produkt i zrozumiesz na czym polega Twoja odpowiedzialność podczas dokonywania świadomej priorytetyzacji.

Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.
Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa:
• Menedżerowie produktów.
• Kierownicy projektów i programów.
• Osoby tworzące strategię produktu.
• Specjaliści ds. marketingu.
• Osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfelem produktów.
• Pracownicy działów marketingu i sprzedaży.
• Osoby zajmujące się tworzeniem i realizacją strategii marketingowych.
• Osoby odpowiedzialne za budowę biznes planów i planów marketingowych.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu otwartym organizowanym przez IIST?
kompetentny wykładowca - praktyk;
ciekawa forma prowadzenia zajęć;
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;
udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu - to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.

Program szkolenia

Program szkolenia:
Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
• Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
• Identyfikacja oczekiwań i doświadczeń uczestników.
• Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.
II. ROLA I ZNACZENIE KIEROWNIKA PRODUKTU W NOWOCZESNYCH ORGANIZACJACH.
• Złożoność roli kierownika produktu w kształtowaniu strategii marketingowej.
• Główne zadania i odpowiedzialność kierownika produktu.
• Zarządzanie projektami a zarządzanie produktem – czyli jak wyeliminować na poziomie organizacyjnym rozmijanie odpowiedzialności.
• Współpraca z innymi działami – zarządzanie macierzowe bezwzględną koniecznością w osiąganiu przewagi konkurencyjnej.
• Krytyczne umiejętności kierownika produktu (kompetencje społeczne, komunikacyjne, techniczne).
III. UMIEJĘTNOŚCI PLANISTYCZNE MENEDŻERA PRODUKTU.
• Proces planowania marketingowego produktu.
• Zarządzanie wartością Klienta – co, to tak naprawdę oznacza w praktyce.
• Tworzenie planu produktu – czyli to co menedżerowie lubią najbardziej rosnące słupki wzrostu przychodów.
• Ocena portfela produktów i analiza najlepszych pomysłów na projekt wdrożenia nowego produktu.
• Planowanie strategiczne dotyczące produktu – realność naszych zobowiązań i równoważenie ograniczeń w praktyce.
IV. Zarządzanie cyklem życia produktu – benchmark stosowanych rozwiązań.
• Koncepcja zintegrowanego i pragmatycznego cyklu życia produktu:
o Charakterystyka faz zintegrowanego cyklu życia produktu.
o Źródła pomysłów na nowe produkty i testowanie koncepcji.
o Analiza ekonomiczna i rozwój prototypu produktu.
o Produkcja i komercjalizacja.
o Strategie momentu, miejsca i wejścia na rynek.
o Fazy rynkowego cyklu życia produktu.
o Warianty krzywych rynkowego cyklu życia produktu.
• Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a cykl życia produktu.
V. DOCELOWA GRUPA KLIENTÓW – CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ NISZĘ RYNKOWĄ I REALNIE OCENIAĆ SZANSE I ZAGROŻENIA.
• Proces budowy wartości dla Klientów – czyli jak stymulować wzrost przychodów poprzez dostarczane produkty.
• Proces oceny rentowności naszych obecnych i przyszłych Klientów.
• Podejmowanie decyzji strategicznych – zasady, odpowiedzialność i skuteczność w realizacji planów.
• Kaskadowanie strategii w dół organizacji – dlaczego nie zawsze się udaje osiągnąć pożądane rezultaty.
VI. WYKORZYSTANIE DRZEW DECYZYJNYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW DECYZYJNYCH W ZAKRESIE ROZWOJU PRODUKTÓW.
• Analiza alternatywnych możliwości i zdarzeń.
• Graficzna projekcja drzewa decyzyjnego i techniki wyznaczania prawdopodobieństwa wystąpienia.
• Ocena kosztów i ryzyka dla danej decyzji biznesowej w zakresie produktu.
• Wybór optymalnej decyzji m.in. poprzez ocenę różnych kryteriów ekonomicznych.
VII. METODY SCENARIUSZOWE W ZARZĄDZANIU PRODUKTOWYM – ĆWICZENIA SYMULACYJNE.
• Scenariusze szybkiego wzrostu.
• Scenariusze wzrostu umiarkowanego.
• Scenariusze wzrostu upodobnionego.
• Scenariusze ograniczenia działalności.
• Scenariusze rozwoju rynku i klientów.
• Scenariusze dotyczące głównych konkurentów.
• Scenariusze dotyczące dostawców.
• Scenariusze dotyczące producentów.
• Scenariusze dotyczące sytuacji politycznej, ekonomicznej, technologicznej.
VIII. TECHNIKI I NARZĘDZIA ANALIZY BIZNESOWEJ NOWEGO PRODUKTU – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE W OPRACIU O SCENARUIUSZ BIZNESOWY.
• Planowanie komunikacji w Analizie Produktowej.
• Planowanie procesu Zarządzania Wymaganiami i adaptacyjny cykl wytwórczy.
• Proces Zarządzania Konfiguracją i Zmianami.
• Produkty Analizy Biznesowej:
o Wymagania biznesowe
o Lista interesariuszy projektu.
o Ograniczenia i założenia.
• Techniki i metody analizy biznesowej:
o CATWOE
o Diagramy przepływu danych
o 5Why
o Dekompozycja funkcjonalna
o Wywiady
o Technika MoSCoW
o Analiza MOST
o Analiza PESTLE
o Prototypowanie
o Warsztaty wymagań
o Analiza ryzyka
o Scenariusze i przypadki użycia
o Analiza SWOT
o Historyjki użytkownika
o Test widny
o Tworzenie Persony
IX. PRODUKCYJNJE WDROŻENIE PRODUKTU.
• Zapewnienie akceptacji dla produktu końcowego projektu – analiza realizacji wymagań jakościowych dla produktu.
• Analiza interesariuszy i dystrybucja informacji o nowym produkcie do docelowej grupy odbiorców.
• Potwierdzenie przygotowania organizacji do komercyjnego świadczenia produktu.
• Analiza planu przeglądu korzyści w predefiniowanych odstępach czasu.
• Raportowanie rzeczywistego stanu i wyciąganie wniosków z zdobytych doświadczeń dla kolejnych produktów.
X. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

Metody pracy:
Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.
Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:
• Warsztat szkoleniowy.
• Mini wykład.
• Gra symulacyjna.
• Praca zespołowa.
• Konsultacje indywidualne.
• Analiza studiów przypadków.
• Dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
Zajęcia odbywają się w formie praktycznych warsztatów rozwijających umiejętności - część prezentacyjna 20%, interaktywna praca i ćwiczenia 80% czasu warsztatów szkoleniowych.


Wykładowcy:
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.Zasady uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa: 1450zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem ( 61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl).
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(061) 307 01 49
fax. (061) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl

Czas trwania

-czas trwania szkolenia - 2 dni (16h);

Prelegenci

Cytat
Dedykowany trener:
Doktor, który jest ekspertem w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania produktem i zarządzania projektami, w dotychczasowej pracy zawodowej skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat realizował projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada ponad 5 letnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych I zarządzania ograniczeniami. Jako specjalista Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST realizuje autorskie projekty szkoleniowe dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla.

Gdzie i kiedy

Poznań 17 - 18 marca 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 - 18 lutego 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 - 18 lutego 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 - 31 stycznia 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 - 31 stycznia 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1450 PLN
Cena zawiera:
  • -w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch; -każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Zapisz się

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań Grottgera 16/1
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!