Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-programami-mspreg-poziom-foundation-szkolenie-akredytowane-37579-id10682

Informacje o szkoleniu

 • ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI MSP® - POZIOM FOUNDATION - SZKOLENIE AKREDYTOWANE


  ID szkolenia: 37579
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources Umiejętności osobiste Zarządzanie Administracja publiczna Usługi
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć
  zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Program szkolenia obejmuje 24 godziny dydaktyczne - 3 dni
  Maksymalna liczba uczestników w grupie - 12 osób

  • I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
  • II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
  • III DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad

  Termin egzaminu ustalany jest w czasie szkolenia.
 • Organizator szkolenia:

  ASAP EDUCATION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Uzyskanie wiedzy na temat:
• metodycznego zarządzania programami
• stosowania metodyki do: realizacji strategii, realizacji dużych zmian, realizacji fuzji i przejęć, realizacji programów rozwoju
• porządkowania zarządzania portfelem projektów oraz działań nie projektowych w taki sposób, aby realizować korzyści, skutecznie wdrażać zmiany oraz utrzymać zdolność do niezakłóconego realizowania codziennego biznesu
• organizacji i realizacji projektów zarówno na poziomie strategicznym, jak i taktycznym

Metody szkolenia
• ćwiczenia warsztatowe
• mini wykład, prezentacja
• dyskusja
• praca zespołowa

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• otrzymanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej budowy i prowadzenia programów w standardzie uznawanym obecnie za najdojrzalszy na świecie
• realizacja ćwiczeń, których celem jest pomoc w aplikacji metodyki w konkretnej organizacji
• zdobycie wiedzy na poziomie umożliwiającym zdawanie egzaminu certyfikacyjnego MSP® Foundation

Szkolenia MSP® Foundation akredytowane przez APMG, organizowane są przez ASAP EDUCATION w oparciu o umowę podpisaną z CRM SA jako akredytowaną przez APMG organizację szkoleniową ATO i doradczą ACO, będącą najbardziej doświadczoną, najstarszą na polskim rynku i dysponującą najszerszym portfelem akredytowanych szkoleń, jak też posiadającą największą liczbę doświadczonych akredytowanych trenerów.

MSP® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cabinet Office
Swirl logo™ jest znakiem handlowym Cabinet Office.
CRM S.A.® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia
• najwyższa i średnia kadra kierownicza
• specjaliści zajmujący się wieloma projektami i programami
• pracownicy merytoryczni biorący udział w wielu projektach i programach
• osoby planujące rozpocząć realizację projektów
• osoby pracujące w komórkach/biurach zajmujących się planowaniem, koordynacją i kontrolą realizacji projektów i programów

Program szkolenia:

Program szkolenia (zgodny z sylabusem APMG) ma charakter ramowy i w pewnym zakresie może być nieznacznie modyfikowany w celu dostosowania do specyficznych uwarunkowań i oczekiwań uczestników szkolenia.

Dzień I
• Ogólny przegląd metodyki oraz wprowadzenie – przegląd procesów
• Proces identyfikacji programu
• Proces definiowania programu

Dzień II
• Planowanie i kontrola w programie
• Organizacja i przywództwo w SZP
• Strategia Angażowania Interesariuszy i plan komunikacji
• Proces prowadzenia programu

Dzień III
• Zarządzanie uzasadnieniem biznesowym
• Strategia Zarządzania Korzyściami
• Proces zarządzania korzyściami
• Strategia Zarządzania Ryzykiem i Zagadnieniami

Dzień IV
• Strategia Zarządzania Informacją
• Proces zarządzania portfelem
• Strategia Zarządzania Jakością, zarządzanie konfiguracją, audyt, zapewnienie jakości
• Proces zamykania programu
EGZAMIN / CERTYFIKAT MSP® FOUNDATION

Warunek przystąpienia:
Uzyskanie świadectwa o ukończeniu akredytowanego szkolenia z zakresu MSP®

Koszt egzaminu:
700 zł zw VAT
Czas trwania egzaminu:
40 minut

Przygotowanie do egzaminu:
Przed przystąpieniem do egzaminu każdy z uczestników będzie miał umożliwiony dostęp do przykładowych pytań i odpowiedzi.

Test:
Egzamin obejmuje test jednokrotnego wyboru. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy (książki, notatki, telefony itp.) jest niedozwolone.

Zaliczenie egzaminu:
Egzamin zalicza udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 30 z 50 pytań, poprzez wybór jednej z propozycji odpowiedzi. Nieoficjalny wynik znany jest w dniu egzaminu.

Język egzaminu:
Egzamin może być przeprowadzony w języku polskim lub angielskim.

Certyfikat:
Oficjalny certyfikat w języku angielskim dostarczany jest przez Association of Project Management Group (APMG), w ciągu ok. 8 tygodni od dnia egzaminu.

Informacje o prelegentach:

Szkolenia prowadzone są przez specjalistów oraz certyfikowanych trenerów (przez APMG - Association of Project Management Group), posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń akredytowanych. Akredytacja i certyfikacja trenerów potwierdza najwyższą jakość świadczonych usług edukacyjnych.

Wydarzenia towarzyszące:

PRINCE2 ® POZIOM FOUNDATION + EGZAMIN - SZKOLENIE AKREDYTOWANE. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3600 zł zw z VAT

Cena zawiera:

W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; świadectwo uczestnictwa w szkoleniu wydane przez CRM S.A., które posiada tytuł ATO (Accredited Training Organisation) i nadane jest przez APMG; egzamin z zarządzania programami MSP® na poziomie Foundation organizowany przez ATO CRM S.A. oraz międzynarodowy certyfikat MSP® Foundation wydawany przez APMG za pośrednictwem ATO CRM S.A. (w przypadku pozytywnie zdanego egzaminu, za dodatkową opłatą w wysokości 700 zł zw VAT);lunch oraz przerwy kawowe; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć na konto: Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.: PKO Bank Polski SA IV oddział Warszawa ul. Targowa 42, 03-733 Warszawa o numerze: 68 1020 1042 0000 8102 0129 9692, 7 dni przed terminem szkolenia.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 8 dni od daty terminu szkolenia, CRM S.A. wystawi fakturę w wysokości 100% ceny szkolenia z jednoczesnym przesunięciem szkolenia na inny termin. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji na dzień przed szkoleniem lub nie stawienia się na szkoleniu zostanie wystawiona faktura za szklenie w pełnej wysokości i bez prawa uczestnictwa w innym terminie.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Wydarzenie: ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI MSP® - POZIOM FOUNDATION - SZKOLENIE AKREDYTOWANE