Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-projektem-budowlanym-wedlug-fidic-47699-id512

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

1. Przekazanie uczestnikom obeznanym z podstawami procedury FIDIC poszerzonej wiedzy w zakresie ogólnych i szczegółowych przepisów warunków kontraktowych FIDIC w powiązaniu z szerokim kompendium wiedzy dotyczącej zarządzania projektami i umiejętnościami negocjacyjnymi oraz regulacjami unijnymi.
2. Szkolenie ma na celu profesjonalnie przygotować uczestników procesu inwestycyjnego (zamawianie, projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami krajowymi i międzynarodowymi z praktycznym uwzględnieniem norm prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz reguł tzw. dobrej praktyki inwestycyjnej.
3. Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi wg Warunków Kontraktowych FIDIC, zastosowania metod i technik zarządzania projektami.
4. Uporządkowanie zasadniczych i szczegółowych wymogów projektu, poprzez analizę, krok po kroku każdego etapu, łącznie z końcowym rozliczeniem.

Szkolenie skierowane jest do:

wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia:

WPROWADZENIE:
- Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie – kryteria wyboru pozycji
- Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań ( wady i zalety, konflikt interesów) w realizacji projektu – studia przypadków
- Inżynier Kontraktu: uprawnienia, obowiązki w procesie inwestycyjnym – rozwiązania skrajne i optymalne, modelowanie uprawnień
- Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu
- Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych
- Przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych ( prawo budowlane, prawo cywilne, pzp)

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE FIDIC
- Tajniki procedury i jej zagrożenia w zakresie sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej), w czerwonym, żółtym FIDIC,u – studia przypadków
- Wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP a rodzaj Warunków Kontraktowych FIDIC,
- Przygotowanie analizy wstępnej dla SIWZ – ćwiczenie
- Tworzenie Warunków Kontraktowych FIDIC dla inwestycji inrastrukturalnej –wymogi unijne
najpoważniejsze nieprawidłowości i błędy popełnione w kontraktach prowadzonych wg FIDIC
- Zarys ogólny, przyczyny wprowadzenia zmian
- Przegląd dokumentów Kontraktu
- FIDIC w relacji do Ustawy o PPP i Ustawy o Koncesjach na roboty budowlane i usługi.

„CZERWONA KSIĄŻKA”, „ŻÓŁTA KSIĄŻKA”, „SREBRNA KSIĄŻKA” W RELACJI DO METOD I TECHNIK ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
- Harmonogram realizacyjny projektu – ćwiczenie
- Budżet projektu
- Wymogi synchronizacji budżetu i harmonogramu
- Metodyka monitorowania, raportowania
- Ubezpieczenia kontraktu
- Raporty, oceny, analizy
- Rozliczanie kontraktów – wymogi FIDIC a wymagania prawa unijnego

FIDIC A PRAKTYCZNE WYMOGI PRAWA POLSKIEGO W ODNIESIENIU DO UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY KONTRAKTU
- Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych.
(prawo budowlane, prawo cywilne, pzp, akty wykonawcze i wytyczne – czyli „diabeł tkwi w szczegółach”)

FIDIC W PROJEKTACH UNIJNYCH
- Zakres i reguły stosowania
- Standardy FIDIC w projektach unijnych
- Zakres i reguły stosowani
- Wymogi formalne poszczególnych programów
- Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych.

BŁĘDY, PORAŻKI – PRZYCZYNY I SKUTKI NA TLE ZASAD I TECHNIK SKUTECZNYCH NEGOCJACJI
- Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach;
- Faza przygotowania projektu – kontrakty PPP i koncesyjne
- Faza realizacji – problematyka zmian w kontrakcie
- Faza rozliczania – istota formuł waloryzacyjnych i praktyka ich stosowania
- Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
- Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania

ZMIANY
- Procedura zmian w fazie realizacji projektu
- Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami.

NEGOCJACJE W PROCEDURZE FIDIC
- Jak powinien się przygotować Inżynier Kontraktu podejmując negocjacje: ze stronami Kontraktu, z samorządem, z instytucją pośredniczącą ( fundusze europejskie),

FIRMA JAKO WYKONAWCA,

INSTYTUCJA, JAKO INŻYNIER KONTRAKTU

POZYCJONOWANIE PEŁNIONYCH RÓL W KONTRAKCIE – WNIOSKI PRAKTYCZNE.

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Informacje o prelegentach:

Prawnik i ekonomista, doświadczony trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach prawa europejskiego, analizy Due diligence, procedury FIDIC, pozyskiwania funduszy UE i zarządzania projektami. Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli i
Ekspert Bankowy. Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”; Ekspert bankowy ds. UE i jednostek samorządowych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych. Ukończył między innymi; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Zarządzania i informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Magisterskie Studia Menedżerskie – typu MBA, Międzynarodowe Studia Doktoranckie – Zarządzanie Kapitałem. Z wykształcenia jest prawnikiem, finansistą i menedżerem. Specjalizuje się w praktyce i teorii zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem procedury FIDIC w zakresie skutecznej realizacji projektów i zarządzania ryzykiem. Karierę zawodową zaczynał w administracji państwowej, kierował firmami produkcyjnymi, realizował przedsięwzięcia inwestycyjne. Od wielu lat jest trenerem biznesu. Autor i współautor 17 pozytywnie rozpatrzonych projektów kierowanych do funduszy pomocowych Komisji Unii Europejskiej, m.in.: Allan (Strategia Funduszy Regionalnych), Typin (Telematic Young People in Network), Cyber Skills (Cybernetyczne umiejętności)

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1900 PLN+VAT

Cena zawiera:

zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dostępne zniżki:

  • 5 przy zgłoszeniu 2 osób
  • 7 przy zgłoszeniu 3 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Wydarzenie: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BUDOWLANYM WEDŁUG FIDIC