Zarządzanie przez cele – MBO. Jak zwiększyć poziom realizacji celów. Metodyka i narzędzia

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania przez cele (MBO).

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:
- Potrafił opracować zasady organizacyjne systemu zarządzania przez cele
- Umiał wybrać cele i KPI dla zarządu, dyrektorów, kadry managerskiej i pracowników
- Potrafił opisać cele, KPI oraz ustalić wartości wyjściowe i wartości docelowe KPI.
- Potrafił kaskadować cele „w dół” organizacji
- Potrafił skutecznie motywować swój zespół do realizacji celów wykorzystując poznane techniki i narzędzia MBO;
- Potrafił monitorować realizację celów i KPI’ów
- Wiedział jak wyznaczać kierunek własnego rozwoju umiejętności w zakresie zarządzania przez cele i wpływania na rozwój organizacji.
Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie zarządzania przez cele.

Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe korzyści

 • Poznanie zalet i ograniczeń metodyki zarządzania przez cele (MBO).
 • Opanowanie technik budowy systemu MBO.
 • Nabycie umiejętności wykorzystania licznych narzędzi stosowanych w ramach systemu MBO.
 • Poznanie skutecznych metod wdrażania systemu MBO.
 • Poznanie sposobów motywowania zespołów do realizacji celów.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska – lidera dla firm planujących wdrożenie lub rewitalizację systemów MBO/ZPC.
 • Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami z bogatej praktyki wdrożeniowej w zakresie systemów zarządzania przez cele oraz systemów motywacyjnych.
 • Prezentujemy sprawdzone praktyczne rozwiązania oraz wzory dokumentów, które Uczestnicy mogą wykorzystać we wdrożeniu systemu
  we własnym przedsiębiorstwie.
 • Naszą metodykę wyróżnia „twarde podejście do rozwiązań premiowych”– wiążemy wypłaty premii za zrealizowane cele i zadania z wynikami finansowymi, co zwiększa bezpieczeństwo finansowe firm.
Kto powinien wziąć udział?

Właściciele i zarządy z dużych i średnich firm, dyrektorzy generalni, dyrektorzy zakładów, dyrektorzy produkcji, finansów i operacyjni; kadra dyrektorska odpowiedzialna za rozwój oraz systemy motywacyjne: dyrektorzy HR, personalni, ds. wynagrodzeń, Project Managerowie odpowiedzialni za wdrożenie Balanced Scorecard i/lub MBO/ZPC.

 

Program szkolenia

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Ustalenie celu i sporządzenie mapy wdrożenia MBO w swoim przedsiębiorstwie

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. System MBO jako narzędzie realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa, powiązane z wizją i misją firmy. – Prezentacja i dyskusja
 3. Jakie problemy wewnętrzne rozwiązuje system MBO? Wpływ MBO na kulturę organizacji i wartości przedsiębiorstwa.
  • Doświadczenia firm wykorzystujących MBO. – Dyskusja i podsumowanie wniosków
 4. Trzy kluczowe filary prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania systemu MBO.
  • Synergia wszystkich działań.
  • Jasna odpowiedzialność.
  • Spójność pomiędzy „dobrem wspólnym” firmy a celami indywidualnymi pracowników. – Prezentacja i dyskusja moderowana
 5. Jakie korzyści osiągają firmy i pracownicy z wdrożenia systemu zarządzania przez cele?
  • Funkcja planistyczna i motywacyjna MBO. – Przykłady, dyskusja
 6. Przygotowanie do wdrożenia MBO. Jak zbudować poczucie odpowiedzialności pracownika za wyniki własnej pracy?
  • Metodologia opisu „produktów stanowiska pracy” oraz identyfikacja klienta wewnętrznego działu i stanowiska.
  • Opracowanie „Karty Produktów”. – Ćwiczenia indywidualne
 7. Metodologia budowy celu z ustaleniem kierunku zmiany oraz konstruowania odpowiednich mierników do celu.
  • Wybór mierników z ustalonych propozycji w kontekście intencji pracodawcy i sytuacji oraz kompetencji pracownika.
  • Opracowanie celu miękkiego, pozabiznesowego związanego z rozwojem określonej umiejętności. – Ćwiczenie grupowe
  • Definiowanie celów o charakterze produktowym, związanych z doskonaleniem efektów (produktów) pracy własnej oraz doskonaleniem obsługi klienta wewnętrznego.
  • Opracowanie dwóch celów produktowych na bazie „Karty produktów”. – Ćwiczenie indywidualne
 8. Podsumowanie dnia.

 

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Ćwiczenia i warsztaty praktycznego stosowania narzędzi MBO

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
  • Podsumowanie w formie zebrania najbardziej praktycznych informacji, narzędzi i umiejętności.
 2. System MBO a ograniczenia wynikające z prawa pracy, funkcjonujących rozwiązań organizacyjnych oraz stylu zarządzania ludźmi w organizacji.
  • Kiedy wdrożenie MBO nie przynosi oczekiwanych efektów? – Przykłady rozwiązań
 3. Opis modelu MBO do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa na starcie wdrożenia. Jak planować rozwój systemu MBO wraz z jego „dojrzewaniem”?
  • Określenie wyjściowych parametrów wdrożenia MBO dostosowanego do realiów własnego przedsiębiorstwa. – Ćwiczenie
 4. Jak skaskadować cele i mierniki z poziomu Zarządu na niższe szczeble organizacji?
  • Definiowanie celów i wskaźników efektywnościowych oraz celów zadaniowych na różnych poziomach organizacji.
  • Szczególna rola celów i wskaźników na poziomie najwyższej kadry menedżerskiej.
  • Kaskadowanie i dekompozycja celów i mierników na dwóch poziomach organizacji oraz ocena spójności i kompletności skaskadowanych celów. – Ćwiczenie
 5. Jak powiązać systemy premiowe z systemem zarządzania przez cele? Jak utrzymać motywującą rolę premii i uzyskać wzrost wyników?
  • Zasady planowania i zarządzania funduszami premiowymi.
  • Analiza i wyliczanie przykładowych algorytmów dotyczących premii MBO. – Ćwiczenie
 6. Monitoring i ocena realizacji celów. Rozmowa oceniająca śródokresowa i końcowa, jej cel i przebieg.
  • Prezentacja wzorcowych scenariuszy motywujących rozmów oceniających i tzw. trudnych rozmów.
 7. Jak zarządzać projektem wdrożenia systemu MBO?
  • Cele wdrożenia, mierniki, osoba zarządzająca projektem, konsultanci wewnętrzni, harmonogramy i budżet.
  • Jakie są czynniki sukcesu i ryzyka we wdrożeniu MBO? – Przykłady dobrych praktyk we wdrażaniu MBO
 8. Dokumentacja i narzędzia informatyczne we wdrożeniu MBO.
  • Przykłady dobrych praktyk, związane z wdrożeniem wspomagających narzędzi informatycznych.
 9. Podsumowanie zajęć.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Justyna Kałużna

Menedżer Działu Doradztwa Biznesowego, trenerka i konsultantka we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizująca się w zarządzaniu strategicznym (budowa i wdrożenie strategii), opracowaniu analiz strategicznych oraz implementacji systemów Balanced Scorecard i MBO (zarządzania przez cele).

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Posiada bogate doświadczenie praktyczne prowadząc jako menedżer operacyjny projekty doradcze w zakresie budowy i wdrożenia strategii oraz systemów Balanced Scorecard, m.in. w spółkach: Ambra, Pafana, Maskpol, PCM, PCO – Przemysłowym Centrum Optyki. Brała udział w projektach doradczych w zakresie opracowania i wdrożenia strategii rozwoju oraz implementacji systemów zarządzania przez cele strategiczne, m.in. w:
ECO – Energetyce Cieplnej Opolszczyzny, EGIS Polska, Kross, Lumel, Ortis, Rockwool Polska, Work Service oraz w dwóch spółkach hotelarskich.

Współpracowała przy wdrożeniu systemów zarządzania przez cele (MBO) w firmach Ciech, Exatel, Kolbud, OLPP (Operatorze Logistycznym Paliw Płynnych), Poznańskiej Hodowli Roślin oraz w Zakładach Azotowych „Puławy” oraz pracowała nad projektami struktur organizacyjnych obszarów sprzedaży i marketingu, segmentacji rynku, strategii rozwoju relacji z kluczowymi klientami oraz restrukturyzacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw.

Z jej doświadczeń trenerskich skorzystało ponad 300 top managerów uczestniczących w szkoleniach otwartych prowadzonych przez FIG Polska.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendystka programu Socrates-Erasmus w Jonkoping International Business School w Szwecji.

 

Beata Pruszczyńska

Menedżer projektu w dziale doradztwa biznesowego we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budową i wdrożeniem strategii rozwoju (w tym z wykorzystaniem metodyki BSC) oraz zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa (VBM) a także analizami finansowymi, strategicznymi i konstrukcją systemów motywacyjnych (premiowych).

Menedżer projektów budowy i wdrożenia systemu BSC w Grupie AGIS (AGIS Polska, AGIS Greece, AGIS Hungary), RAIFFEISEN LEASING POLSKA oraz INTER POLSKA. Menedżer projektów budowy strategii spółki oraz wypracowania planu strategicznego w spółkach: GK WĘGLOKOKS, MET-EUROSYSTEM, ZM TARNÓW, PIT Radwar, ORTIS, Miejskie Zakłady Autobusowe.

Menedżer merytoryczny projektów wdrożeń systemów MBO, m.in. w takich firmach jak: CIECH, EXATEL, PHR a także projektu opracowania struktury organizacyjnej obszaru handlu i marketingu w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach.

Członek zespołów doradczych odpowiedzialna za realizację analiz strategicznych, w tym finansowych projektów budowy i wdrażania strategii i systemu Balanced Scorecard, m.in. w DHL EXPRESS, EGIS POLSKA, LUMEL, ROCKWOOL POLSKA, ORTIS, PAFANA, oraz systemu Value Based Management w grupie CIECH i ENERGETYCE CIEPLNEJ OPOLSZCZYZNY. Członek zespołów doradczych odpowiedzialna za analizy finansowe i strategiczne w projektach dotyczących opracowania i wdrożenia strategii rozwoju m.in. w takich firmach jak: PSI, BS SYSTEM, CENTRUM BADANIA JAKOŚCI (Grupa KGHM), PSE CENTRUM, POL-OIL CO, ELEKTROTIM SA, OSADKOWSKI SA, ZPUE SA, MEDISEPT, CIECH SA.

Członek zespołów doradczych w projektach związanych z opracowaniem struktury organizacyjnej obszaru marketingu w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach a także oceną efektywności organizacji handlowej w RSM Rolmlecz. Współautor koncepcji reorganizacji obszaru handlu aktywnego w WOLTERS KLUWER POLSKA.

Autorka gier strategicznych oraz ich współprowadząca, m.in. w takich firmach jak: PTK Centertel, Grupa ZPUE.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku finanse i bankowość. Ukończyła certyfikowany kurs „Certified KPI Professional”. Autorka publikacji w prasie ekonomicznej z zakresu Value Based Management, Balanced Scorecard i Management by Objectives.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi m.in. warsztaty doradcze w zakresie budowy strategii oraz seminaria otwarte „Zarządzanie przez cele – MBO. Jak zwiększyć poziom realizacji celów? Metodyka i narzędzia.”

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Radisson Blu Sobieski

Warszawa

Plac Artura Zawiszy 1

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
3 750
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena promocyjna
za zapis do 27.04
3 187
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa
ul. Filtrowa 75/5
woj. mazowieckie
Francuski Instytut Gospodarki Polska jest firmą ekspercką, której misją jest: „Wspierać najwyższą kadrę zarządzającą w osiąganiu przełomowych wyników poprzez edukację, doradztwo oraz nadzór nad realizacją projektów biznesowych w oparciu o &b...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa ul. Filtrowa 75/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!