Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-wartoscia-przedsiebiorstwa-value-based-management-metodyka-i-narzedzia-26748-id3

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Value Based Management. Metodyka i narzedzia


  ID szkolenia: 26748
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Golden Tulip
  Towarowa 2
  00-811 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni, w godzinach 9.00 - 17.00
 • Organizator szkolenia:

  Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele

* Opanowanie koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa, w tym koncepcji EVA (Economic Value Added).
* Nabycie umiejętności w zakresie identyfikacji czynników wpływających na wzrost wartości firmy i sposobów ich mierzenia.
* Opanowanie umiejętności w zakresie zarządzania czynnikami kreacji wartości.
* Opanowanie interpretacji wskaźników wartości, w tym EVA i przepływy gotówkowe.
* Poznanie korzyści płynących z zastosowania koncepcji EVA w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym.
* Nabycie umiejętności w zakresie pomiaru wartości przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu modelu EVA, MVA i DCF.

Szkolenie skierowane jest do:

Właściciele firm, zarządy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy ds. strategii
i rozwoju, inwestycji, dyrektorzy personalni, controllingu, marketingu, handlu, produkcji, logistyki, menedżerowie odpowiedzialni za budowę i nadzór nad realizacją strategii firmy, specjaliści ds. planowania oraz członkowie rad nadzorczych.

Program szkolenia:

Pierwszy dzień (9.00-17.00)

1. Wstęp, cele seminarium, test wprowadzający.
2. Koncepcja "zarządzania wartością przedsiębiorstwa" na tle innych koncepcji zarządzania.
3. "Wartość firmy" a wartość przedsiębiorstwa. Jakie aktywa wpływają na wartość biznesu w długiej perspektywie? Ćwiczenie
4. Oczekiwania inwestorów i komunikacja z nimi. Jak budować zaufanie z inwestorami gwarantując stały dostęp kapitału do firmy? Dyskusja moderowana
5. Dlaczego tradycyjne metody i wskaźniki oceny wyników przedsiębiorstwa nie dają wiarygodnego obrazu jego sytuacji ekonomicznej firmy? Ćwiczenie
6. Czy EVA (Economic Value Added) może być alternatywnym narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem i jego wyników finansowych?
1. Założenia koncepcji EVA.
2. Czym różni się EVA od zysku kapitałowego?
3. Korekty przy obliczaniu EVA. Przejście z wyników księgowych na wyniki ekonomiczne.
4. Model kalkulacji EVA. Case study
7. Podsumowanie zajęć.


Drugi dzień (9:00-17:00)

1. Jakie czynniki decydują o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa? Identyfikacja finansowych i niefinansowych czynników kreacji wartości. Ćwiczenie
2. Jak powiązać czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa z celami strategicznymi? Przykłady
3. Identyfikacja wskaźników - KPI - opisujących czynniki wzrostu wartości firmy.
1. Czy Twoja firma tworzy czy niszczy wartość? Audyt wartości firmy.
2. Mapa wartości jako narzędzie poszukiwania kluczowych wskaźników wartości.
3. Strategiczne scenariusze zarządzania wartością w finansowym modelu symulacyjnym.
4. Jak mierzyć zmiany wartości przedsiębiorstwa w ujęciu długoterminowym i krótkoterminowym? Główne metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa.
5. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) na przykładzie spółki giełdowej. Ćwiczenie
1. Prognozowanie przychodów, kosztów i nakładów inwestycyjnych.
1. Wyliczenie kosztu kapitału własnego wg modelu CAPM i zdyskontowanych dywidend.
2. Średni ważony koszt kapitału (WACC) jako stopa dyskontowa.
3. Co to jest wartość rezydualna spółki i jak ją wycenić?
4. Analiza i interpretacja wskaźników wartości przedsiębiorstwa, SV (Shareholder Value) i SVA (Shareholder Value Added).
2. Zastosowanie modelu EVA do wyceny przedsiębiorstw.
1. Market Value Added.
2. Interpretacja wyników i porównanie EVA z DCF.
6. Zastosowanie wskaźnika EVA w różnych sytuacjach decyzyjnych (ocena biznesplanów, zadań operacyjnych, projektów inwestycyjnych itp.). Ćwiczenia
7. Wykorzystanie modelu EVA do budowy systemów motywacyjnych. Przykład
8. Jak wdrożyć strategię wzrostu wartości firmy? Powiązanie Balanced Scorecard z koncepcją zarządzania wartością firmy.
9. Podsumowanie zajęć.

Informacje o prelegentach:

Ekspert w zakresie zarządzania finansowego, marketingowego i strategicznego, zarówno w polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstwach, ekspert w zakresie zarządzania przez cele strategiczne (MBO), metodyki Balanced Scorecard i Value Based Management. Dyrektor generalny Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska i prezes spółki doradczej SODECO w Paryżu.

Opracował i nadzorował wdrożenie długoterminowych strategii rozwoju polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz zrealizował liczne projekty restrukturyzacyjne i rozwojowe w firmach polskich, francuskich i belgijskich. Opracował liczne analizy finansowe dla polskich przedsiębiorstw.

Doradca zarządów ds. strategii m.in. w Ambra S.A. (spółka giełdowa), APS Energia, Arena Distribution (Szwajcaria), Boryszew (spółka giełdowa), Ciech (spółka giełdowa), DHL Express, Europejski Fundusz Leasingowy (spółka giełdowa), Pekaes (spółka giełdowa), Perła Browary Lubelskie, Pol Oil Company, Pilkington Automotive Poland (spółka giełdowa), Ortis S.A., PKN Orlen (spółka giełdowa), Ruch (spółka giełdowa), Scandinavian Tobacco, Yawal S.A., United Cash Back Holding (Szwecja), Unitrail, Work Service, Zakłady Mięsne Koło itd.

Szef projektów doradczych w zakresie budowy i wdrażania strategii z wykorzystaniem Balanced Scorecard i Value Based Management w takich firmach jak, m.in.: Ambra S.A. (branża winiarska), Europejskim Funduszu Leasingowym (branża leasingowa), Pafana (branża narzędziowa), Pilkington (branża motoryzacyjna), Perła Browary Lubelskie (branża piwna), Rockwool (branża materiałów budowlanych), Ruch S.A. (kolportaż prasy), Scandinavian Tobacco (branża tytoniowa), Yawal S.A., (branża systemów aluminiowych), Work Service (praca tymczasowa). Doradca ds. wdrożenia Balanced Scorecard w PKN Orlen.

Były dyrektor finansowy Dimacel - Alcatel (Francja), menedżer w firmach doradczych Ernst & Young (Francja) oraz Interconseil (Francja) – doradca w m.in.: Alcatel, Dumez – Grupa Vinci, Genest - grupa Fayat, - grupa Nexans (Cablerie de Lens, Mars-Actel, Thomson), Urame, Babolat V.S. Były wykładowca w Institut Francais de Gestion (Francja i Polska), absolwent m.in.: Université de Paris – ASSAS, Institut de Droit des Affaires de Paris oraz Executive Master – HEC/SGH.

Animator, wykładowca i trener szkoleń z zakresu zarządzania strategicznego, finansami i marketingiem dla najwyższej kadry zarządzającej we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska. Wykładowca zewnętrzny (zaproszony) studiów podyplomowych „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa”, „Efektywne Zarządzanie IT w przedsiębiorstwie”, „Podyplomowe Studium Business Intelligence – Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych” w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.

Otrzymał nagrodę Prelegenta Roku, wybrany spośród ponad 800 prelegentów przez uczestników konferencji organizowanych przez Institute for International Research. Autor licznych programów edukacyjnych dla kadry zarządzającej, publikacji z zakresu zarządzania strategicznego, marketingowego i finansowego. Autor książek i publikacji w prasie ekonomicznej z zakresu strategii, finansów, Balanced Scorecard oraz Value Based Management.

Obecnie we Francuskim Instytucie Gospodarki prowadzi m.in. seminaria otwarte i zamknięte dla kadry zarządzającej pn: „Balanced Scorecard. Budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI” oraz „Marketing Strategiczny. Metodyka i narzędzia sukcesu rynkowego”.

Konsultant i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z procesami zarządzania finansami, płynnością finansową, controllingiem (m.in. controlling projektów), rachunkowością zarządczą i budżetowaniem oraz procesami zarządzania strategicznego (m.in. zarządzanie łańcuchem wartości, zrównoważona karta wyników, planowanie strategiczne).

Posiada bogate doświadczenie praktyczne. Jako konsultant, uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych metod zarządzania finansami. Realizuje doradcze projekty miedzy innymi w zakresie: wdrożenia controllingu do przedsiębiorstwa, konstrukcji budżetów controllingowych, przygotowania instrukcji budżetowania w firmie, wdrożenia systemu oceny centrów odpowiedzialności, budowy wskaźników oceny wyodrębnionych organizacyjnie centrów, koncepcji systemów motywacyjnych opartych na controllingu. Jest także współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych oraz studiów wykonalności projektów inwestycyjnych finansowych ze środków Unii Europejskiej.

Zrealizował projekty doradcze dla takich firm, jak: Południowy Koncern Energetyczny, RCE Ekoenergia, Energomertaż – Południe, Termoizolacje, Energoaparatura, Elektrociepłownia Zabrze, FASING, Fundusz Górnośląski.

Absolwent Institut Universitaire de Technologie de Bourges we Francji oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach (magister zarządzania – specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem (1998 r.) oraz doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania Obecnie również pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Jest autorem blisko 100 publikacji w zakresie budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i rachunkowości, zarządzania strategicznego oraz zarządzania przedsiębiorstwem na łamach wielu czasopism oraz autor i współautor podręczników.

We Francuskim Instytucie Gospodarki prowadzi seminaria otwarte i zamknięte pn.: „Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie”, "Sztuka wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Jak zwiększyć EVA - Ekonomiczną Wartość Dodaną?" oraz „„Balanced Scorecard. Budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI”.

Wydarzenia towarzyszące:

Zarządzanie wdrożeniem strategii - Balanced Scorecard. Budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI.
Metodyka budowy strategii firmy. Wybory strategiczne

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3 250 zł + 23% VAT / os. przy zgłoszeniu jednej osoby
 • 3 050 zł + 23% VAT / os. przy zgłoszeniu min. 2-óch osób z firmy

Cena zawiera:

Uczestnictwo w zajęciach, tematyczne skrypty autorskie FIG Polska, wydruk oraz CD z nagraniem prezentacji multimedialnych, komplet materiałów z ćwiczeń praktycznych wraz z rozwiązaniami, case studies, analizy przypadków polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, konsultacje z trenerem w trakcie zajęć lub przerw, certyfikat ukończenia zajęć, posiłki w trakcie zajęć w restauracji hotelowej oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem na konto FIG Polska Sp. z o.o., ALIOR BANK S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63, nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293. Po otrzymaniu płatności prześlemy Państwu fakturę. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
W przypadku nie wpłynięcia opłaty w wyznaczonym terminie, FIG Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrócenia się o przesłanie faksem potwierdzenia przelewu.

Uprzejmie informujemy, że przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Możliwe jest natomiast zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Uczestnik ma prawo do przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć, zmiany trenera lub zmiany miejsca zajęć przed ich planowanym rozpoczęciem z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wydarzenie: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Value Based Management. Metodyka i narzedzia