Zarządzanie zespołem – kompendium wiedzy dla menedżerów

O szkoleniu

Szkolenie przygotowuje do zarządzania zespołem w oparciu
o znajomość stylów kierowania, sposobów motywowania pracowników, delegowania i kontrolowania realizacji zadań, metody udzielania informacji zwrotnej, a także umiejętne rozwiązywanie konfliktów i problemów.

 

Kto powinien wziąć udział?
 • nowo mianowani liderzy/menedżerowie,
 • osoby przygotowujące się do awansu na stanowisko lidera/menedżera,
 • liderzy/menedżerowie z krótkim stażem na stanowisku zarządczym,
 • liderzy/ menedżerowie, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zespołem.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB:

Rozmowa, której celem jest doprecyzowanie potrzeb oraz zapoznanie się ze specyfiką firmy i pracy uczestników szkolenia oraz wskazanie ze strony trenera rekomendacji, metodologii działania i proponowanych rozwiązań. Na tym etapie wyznaczone są cele oraz forma pracy.

Istnieje również możliwość skierowania do uczestników ankiety zawierającej pytania otwarte dotyczące ich oczekiwań względem szkolenia oraz zagadnienia, z prośbą o zaznaczenie tych, które są dla nich najbardziej interesujące. Dzięki temu prowadzący będzie mógł lepiej dopasować treść, która będzie realizowania podczas zajęć oraz przygotować odpowiedzi na zgłoszone przez uczestników zapotrzebowanie.

                                   

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I

Budowanie zespołu i autorytetu - wiarygodności w relacjach z pracownikami

 • wizerunek przełożonego i jego związek z efektywnością podejmowanych działań,
 • różne elementy składające się na to, w jaki sposób przełożony spostrzegany jest przez pracowników,
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji z pracownikami,
 • działania służące budowaniu i podtrzymywaniu partnerstwa w organizacji.

MODUŁ II

Pierwsze kroki menedżera - dopasowanie stylu kierowania do zespołu i sytuacji

 • interakcyjny model kierowania pracownikami oraz zespołem (styl kierowania – zespół – zadanie),
 • charakterystyka stylów kierowania (styl nakazowy, konsultacyjny, partycypacyjny, delegujący),
 • korzyści oraz zagrożenia wynikające z adaptacji poszczególnych stylów w procesie kierowania grupą oraz jednostkami,
 • kluczowe umiejętności menedżerskie w każdym ze stylów,
 • diagnoza własnych preferencji co do określonego stylu kierowania.

MODUŁ III

Organizacja pracy własnej i zespołu – narzędzia realizacji funkcji menedżerskich

 • priorytety  w pracy przełożonego – zadania, odpowiedzialność oraz kompetencje,
 • podstawy kierowania zespołem – czyli jak planować, organizować i  koordynować pracę zespołu,  kształtując własne przywództwo i relacje międzyludzkie,
 • określenie kluczowych obowiązków i stawianie celów – metoda SMART,
 • motywowanie - co przełożony  może zrobić, żeby pracownicy chcieli usprawniać działanie,
 • kontrola i egzekwowanie - delegowanie zadań,
 • efektywność w kierowaniu, czyli jak koordynować pracą zespołu, by osiągać jak najlepsze wyniki.

MODUŁ IV

Jak motywować pracowników

 • rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących (przełożonego i pracowników) – lista potencjalnych motywatorów,
 • sytuacje sprzyjające nagradzaniu i sprzyjające karaniu,
 • efektywne i nieefektywne pochwały i kary,
 • motywatory i demotywatory, czyli co zwiększa, a co obniża zaangażowanie pracowników,
 • motywowanie pozafinansowe.

MODUŁ V

Jak egzekwować i delegować zadania

 • różne style i sposoby kontrolowania i delegowania zadań,
 • egzekwowanie poleceń – równoważenie między realizacją celu a zachowaniem dobrych relacji w zespole,
 • delegowanie zadań a delegowanie uprawnień,
 • rola konsultowania decyzji i uruchamiania mechanizmu partycypacji w zarządzaniu grupą,
 • analiza skutków niewłaściwego sposobu kontrolowania lub delegowania zadań (skutki nadmiernej kontroli, zbyt małego nadzoru, przedwczesnego pozostawiania pracownika, zbyt łatwych i zbyt trudnych zadań).

MODUŁ VI

Jak budować zaangażowanie pracownikówi i zespołowość

 • znaczenie obiegu informacji zwrotnych, pobudzanie zespołu do dzielenia się informacji, pomysłami i zastrzeżeniami,
 • syndrom grupowego myślenia jako jedno z podstawowych zagrożeń w pracy zespołu,
 • organizowanie zespołu wokół wspólnego celu,
 • myślenie kategoriami własnych zadań jako główna przeszkoda w realizacji celów zespołu/organizacji jako całości,
 • wspieranie procesów rozwoju zespołu.

MODUŁ VII

Komunikacja w zarządzaniu – udzielanie informacji zwrotnej, podejmowanie i uzasadnianie decyzji

 • narzędzia skutecznej komunikacji – komunikat „Ja”, zadawanie pytań, klaryfikacja, parafraza, ustalanie priorytetów, podsumowywanie,
 • aktywne słuchanie (zadawanie pytań, parafrazowanie, sprawdzanie zrozumienia) jako sposób zbierania informacji o pracownikach,
 • konstruktywna informacja zwrotna,
 • jak zachęcić pracowników do samodzielnego rozwiązywania problemów?
 • końcowa ocena uzyskanych wyników – rozliczenie z rezultatów/ wydajności,
 • określenie przyczyn uzyskanych wyników (pozytywnych i negatywnych),
 • sposoby zbierania informacji zwrotnych - zachęcania współpracowników do otwartości  i zaangażowania,
 • jak prowadzić rozmowę z pracownikiem (rodzaje rozmów - infomracyjna, dyscyplinująca, oceniająca, rozwojowa).

MODUŁ VIII

Rozwiązywanie konfliktów i problemów

 • rozwiązywanie problemów: zaistnienie problemu (emocje) – nazwanie – pomysły – opracowanie rozwiązań – harmonogram – realizacja,
 • jak rozwijają się konflikty – fazy rozwoju,
 • przyczyny powstawania i narastania konfliktów w miejscu pracy,
 • zachowania sprzyjające i utrudniające rozwiązywanie konfliktów,
 • różne sposoby mediacji w konflikcie – możliwości ich zastosowania,
 • umiejętność diagnozowania przyczyn toczącego się sporu,
 • bezstronność jako podstawowa kompetencja w procesach mediacyjnych,
 • mediacja, admonicja, koncyliacja, moderacja, arbitraż, inkwizycja – korzyści i ograniczenia,
 • umiejętność właściwego doboru metod rozwiązywania konfliktu w zależności od sytuacji, problemu i zaangażowanych w konflikt osób.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

Dwa dni szkoleniowe: 8 x 45 minut + przerwy

Prelegenci

Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, mediator

Projektuje i realizuje działania rozwojowe dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, liderów, brygadzistów oraz trenerów wewnętrznych. Jest ekspertem w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację wewnętrzną oraz współpracę w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online
OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konusltacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

OPEN
Cena przy ogranizacji szkolenia dla min. 8 osób
1 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 •  prowadzenie szkolenia w formie warsztatowej – ćwiczenia –> wnioski,
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia warunków organizacyjnych (liczba uczestników, miejsce, godziny trwania).

 

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP. Można uzyskać aż 80% dofinansowania.

Skontaktuj się z nami - zbierzemy informacje, ustalimy o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!