Zarządzanie zespołem w pracy stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej

O szkoleniu

Zmiany związane z pandemią, zmienne tempo pracy, praca zdalna i hybrydowa, wzrastająca ilość obowiązków, trudności w zarządzaniu rozproszonymi zespołami, oraz rozprzężenie samych pracowników znacznie wpływają na wzrost napięć i konfliktów między pracownikami a pracodawcą. Warsztat ma dać narzędzia przełożonym do skutecznego zarządzania, delegowania, motywowania i oceniania pracy swoich podwładnych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, kadry wszystkich szczebli zarządzania posiadających doświadczenie w kierowaniu zespołami. Zarówno badania, jak i praktyka wskazują, że coraz częściej kompetencje zawodowe nie ograniczają się do wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a uzupełnione są o umiejętności psychologiczne. W codziennej pracy menedżera, a zwłaszcza w sytuacjach trudnych, pełnych napięć nabierają one szczególnego znaczenia. W nowoczesnej firmie posiadanie tych właśnie umiejętności zapewnia osiągnięcie sukcesu zawodowego.

Program szkolenia

NOWOCZESNE FORMY ZARZĄDZANIA

 • Koncepcja stylów zarządzania
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie wynikami pracy zespołu
 • Delegowanie i rozliczanie zadań
 • Organizacja pracy zespołowej: Jak zarządzać priorytetami? Jak umiejętnie i efektywnie rozdzielać zadania w zespole?
 • Zadania zespołowe – cykl życia ról zespołowych czyli jak zarządzać gwiazdami
 • Rozwój zespołu
 • Cechy charakterystyczne dla efektywnych i dysfunkcyjnych zespołów.
 • Znaczenie wspólnoty celów, przepływu informacji, elastyczności, jasnych oczekiwań, umiejętności rozwiązywania konfliktów dla efektywności zespołu

UMIEJĘTNOŚĆ ODPOWIEDNIEGO DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE

 • ­    uczenie podwładnych odpowiedzialności
 • ­    jak pomagać nie wyręczając
 • ­    delegowanie zadań pracownikom
 • ­    jak i kiedy delegować zadania?
 • ­    przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
 • ­    ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu
 • ­    elementy blokujące delegowanie zadań
 • ­    techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
 •    monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników

PROCES KOMUNIKACJI W ZESPOLE – JAK OSŁABIĆ LUB UNIKNĄĆ KONFLIKTU ZWIĄZANEGO Z PANDEMIĄ LUB INNYMI SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI

 • Proces efektywnej komunikacji
 • Komunikacja w czasach kryzysu
 • Zasady i uwarunkowania procesu komunikacji
 • Własne style wpływu werbalnego i pozawerbalnego na efektywną pracę zespołu
 • Najczęstsze błędy w procesie komunikacji kryzysowej
 • Bariery w procesie komunikacji
 • Zagrożenia i konsekwencje barier komunikacyjnych oraz metody ich niwelowania
 • Skuteczne sposoby reakcji na powstające w zespole bariery komunikacyjne
 • Skuteczna komunikacja hierarchiczna

SKUTECZNE REAGOWANIE, ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ORAZ ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH

 • Przyczyny powstawania konfliktów w zespołach – koło i etapy problemów
 • Konflikty w czasie pandemii i innych kryzysów
 • Przewidywanie i wczesne diagnozowanie potencjalnego konfliktu w zespole
 • Przewartościowanie sytuacji konfliktowych/kryzysowych
 • Postawy wobec sytuacji konfliktowych
 • Efektywne zachowania lidera w konfliktach
 • Postawa asertywna w sytuacji konfliktu
 • Zachowania asertywne jako techniki wywierania wpływu i obrony przed presją
 • Rodzaje asertywności (miękka, twarda, negocjacyjna)
 • Kontrolowanie uczuć i emocji

TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI

 • Rozmowy z pracownikami
 • Wczoraj kolega dzisiaj szef – jak zarządzać dawnymi kolegami z zespołu
 • Jak kierować i przekazywać decyzje pracownikom przy dużej różnicy wieku
 • Jak przekazywać uwagi osobom o odmiennej płci
 • Jak rozmawiać z osobami o odmiennych wartościach, kulturze i wykształceniu
 • Jak prowadzić trudne rozmowy zwierzchnik – pracownik
 • Jak komunikować oczekiwania
 • Feedback pozytywny i negatywny
 • Konstruktywne wyrażanie opinii

ZARZĄDZANIE I OCENA PRACY OSÓB PRACUJĄCYCH W TRYBI ZDALNYM LUB HBRYDOWYM

 • Specyfika pracy zdalnej i hybrydowej
 • Nastawienie własne do pracy zdalnej
 • Konflikty związane z pracą zdalną
 • Zasady pracy zdalnej
 • Home office to nie czas wolny
 • Zasady pracy zdalnej
 • Jak pracować zdalnie i redukować sytuacje konfliktowe
 • Nadzór nad wynikami i czasem pracy pracownika zdalnego
 • Home office
 • Home office to nie czas wolny
 • Komunikacja w home office
 • Czas pracy pracownika zdalnego
 • Nastawienie własne do pracy home office
 • Home office a realizacja zadań
 • Ocenianie pracy w trybie zdalnym i hybrydowym

W KIERUNKU DOSKONAŁOŚCI – ZARZĄDZANIE EFEKTAMI PRACY ZESPOŁU

 • Proces zarządzania przez efekty – standardy efektywności
 • Cele, zasady i zakres zarządzania przez efekty
 • Poziomy zarządzania wynikami pracy – rola wizji, misji i wartości w firmie
 • Zarządzanie wynikami pracy zespołu
 • Zespołowa analiza osiąganych efektów – zasady konstruktywnych spotkań
 • Metody oceny efektywności pracy zespołu – plusy i minusy
 • Powody braku osiągania zadowalających wyników przez zespół

UMIEJĘTNOŚĆ ODPOWIEDNIEGO DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE

 • Delegowanie zadań pracownikom
 • Jak i kiedy delegować zadania?
 • Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
 • Ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu
 • Elementy blokujące delegowanie zadań
 • Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
 • Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników

SYSTEMY I TECHNIKI MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW

 • Motywacja a manipulacja – korzyści i niebezpieczeństwa
 • Diagnozowanie poziomu motywacji swoich pracowników
 • Jak prawidłowo dobierać narzędzia motywacyjne? – dostosowanie technik do potrzeb pracownika
 • Motywowanie osoby a motywowanie zespołu
 • Motywacyjne porozumiewanie się
 • Motywująca krytyka
 • Jak adekwatnie reagować na spadek zaangażowania i energii w zespole?
 • Materialne i pozamaterialne sposoby motywowania pracowników
 • Najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników

JAK ZACHOWAĆ POSTAWĘ ASERTYWNĄ W KONTAKCIE Z PRACOWNIKIEM

 • Asertywne odmawianie, proszenie i wydawanie polecań
 • Kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „Nie” proponując jednocześnie alternatywne rozwiązania
 • Kulturalne upominanie podwładnego
 • Jak reagować na nieprawdziwe zarzuty
 • Jak reagować na aluzje i utrudnianie działań
 • Przekazywanie klientowi złych wiadomości
 • Korzyści i ryzyko związane z przyjęciem postawy asertywnej, agresywnej lub uległej
 • Zestawy technik postępowania w trudnych, konfliktowych sytuacjach
 • Asertywne reagowanie na krytykę ze strony rozmówców – zasady
 • Korzystanie z doświadczeń płynących z przeżytych sytuacji trudnych z pracownikami
 • Wykorzystanie sytuacji niezadowolenia jako okazji do rozmowy z podwładnym
 • Stanowcze wyrażanie odmowy bez wywoływania konfliktu
 • Wyrażanie swoich opinii w sposób stanowczy i łagodny
 • Konstruktywne wyrażanie gniewu
 • Wyrażanie uczuć negatywnych bez ranienia innych
 • Asertywna reakcja w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność przyjmowania ocen negatywnych i pozytywnych
 • Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi innych osób

ISTOTA FEEDBACKU W KONTEKŚCIE REALIZACJI CELÓW

 • Omówienie dotychczasowej praktyki udzielania informacji zwrotnej
 • Omówienie znaczenia feedbacku w procesie rozwojowym pracowników zgodnie z typologią rozwoju wg. typologii Blancharda
 • Przygotowanie do sesji feedbacku – gromadzenie informacji, analiza faktów, określenie celów, struktura rozmowy, scenariusz spotkania, miejsce spotkania
 • Anatomia wypowiedzi - budowanie dobrej relacji i pozytywnych postaw, aktywne słuchanie oraz podświadome procesy kodowania
 • Interakcje w procesie komunikacji – budowanie jasnych reguł komunikacji w firmie

FEEDBACK JAKO KONSTRUKTYWNA INFORMACJA ZWROTNA – skrzynka narzędziowa

 • Feedback motywacyjny – pochwała jako motywator
 • Feedback wzmacniający– jednominutowe interakcje
 • Feedback korygujący – model STAR – rozmowa dyscyplinująca jako przemyślana informacja zwrotna
 • Różnica między konstruktywnym feedbackiem a destruktywną krytyką – model GROW, analiza sił, analiza SWOT.
 • Feedback coachingowy – coaching epizodyczny – jak mądrze sterować przekazywaną treści
 • Informacja zwrotna w przypadku osób o powtarzających się absencjach
 • Bank trudnych sytuacji – jak reagować na stres, emocje, opór psychiczny – jak radzić sobie z analogicznymi emocjami ze swojej strony.
 • Unikanie błędów oceny – efekt aureoli, efekt kwaśnych winogron, zafiksowanie, projekcja, subiektywizm, prawo autorytetu, zasada wzajemności itp.

ZARZĄDZANIE, MOTYWOWANIE, INFORMACJA ZWROTNA I OCENA A OSOBOWOŚĆ

 • Pracownicy jako jednostki – psychologia osobowości, cechy charakteru i różnice indywidualne.
 • Matryce potencjału osobowościowego pracowników: jak definiować na nich podwładnego
 • Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają.
 • Rola osobowości w motywowaniu i feedbacku
 • Cechy osobowości a skuteczność działania w określonym miejscu w zespole
 • Samospostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Motywowanie pracowników o różnych stylach osobowości

PROFIL SKUTECZNEGO MENEDŻERA
Analiza własnego stylu komunikacji i pracy na podstawie TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing.
Indywidualny feedback na podstawie, którego każdy z uczestników określi swoje mocne i słabe strony, a także cechy i umiejętności niezbędne w efektywnym zarządzaniu zespołem.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Trener SGP

Gdzie i kiedy

Online 24-25 październik 2022

Gdzie i kiedy

Online 25-26 kwiecień 2022

Gdzie i kiedy

Online 17-18 luty 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
Legionów 90/100
woj. śląskie
Nasze szkolenia dają możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.Szkolenia prowadzą Trenerzy z ogromnym doświadczeniem, dzięki którym Państwa pracownicy staną się kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów organizacji. Jakość i zadowolenie uczest...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa Legionów 90/100
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!